Coca‑Cola pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 03.08.2023
Lai skatītu iepriekšējās versijas, lūdzu, noklikšķiniet ​​šeit.

Šie ir Coca‑Cola pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Noteikumi”).

LŪDZU, UZMANĪGI IEPAZĪSTIETIES AR ŠIEM NOTEIKUMIEM, JO TIE VEIDO JURIDISKU VIENOŠANOS STARP COCA-COLA COMPANY UN TĀ MEITASUZŅĒMUMIEM (KOPĀ SAUKTI – COCA-COLA VAI MĒS) UN JUMS.

ŠIE NOTEIKUMI NOSAKA JŪSU STRĪDU AR UZŅĒMUMU COCA-COLA RISINĀŠANAS KĀRTĪBU.

1. IEVADS

Šajos Noteikumos ir ietverti noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz piekļuvi Coca‑Cola tīmekļa vietnēm, mobilajām lietojumprogrammām (Lietotnes), logrīkiem un citiem Coca‑Cola nodrošinātajiem tiešsaistes un bezsaistes pakalpojumiem (kopā saukti – Pakalpojumi), kā arī uz to lietošanu. Pakalpojumu sniedzējs ir The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Džordžijas štats 30313.

Šie Noteikumi attiecas gan uz reģistrētiem lietotājiem, gan uz personām, kuras tikai veic pārlūkošanu. 

PAKALPOJUMU LIETOŠANAS IESPĒJA UN PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM JUMS TIEK NODROŠINĀTA, JA PIEŅEMAT UN IEVĒROJAT ŠOS NOTEIKUMUS. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumus.

Lūdzu, pārskatiet arī Coca‑Cola Patērētāju privātuma politiku (vai jebkuru citu privātuma politiku vai paziņojumu, kas padarīts jums pieejams) , lai uzzinātu, kā Coca‑Cola rīkojas ar personas datiem, ko vācam no vai par lietotājiem.

2. KAD ŠIE NOTEIKUMI IR ATTIECINĀMI?

Šie Noteikumi attiecas uz jauniem lietotājiem no iepriekš norādītā Spēkā stāšanās datuma. Visiem, kas ir lietojuši Pakalpojumus pirms iepriekš norādītā Spēkā stāšanās datuma, šo Noteikumu iepriekšējās versijas ir spēkā vēl desmit (10) dienas pēc šī Spēkā stāšanās datuma.

KAD IZVEIDOJAT KONTU, PIEKĻŪSTAT PAKALPOJUMIEM, LIETOJAT PAKALPOJUMUS VAI PIEKRĪTAT TIEM, JŪS NORĀDĀT UZŅĒMUMAM COCA-COLA, KA JUMS IR TIESĪBAS LIETOT ŠOS PAKALPOJUMUS UN KA PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS.

Lai lietotu mūsu Pakalpojumus, personai ir jābūt vismaz oficiāli pilngadīgai savā dzīvesvietā un citādi juridiski spējīgai noslēgt saistošu līgumu ar uzņēmumu Coca‑Cola.

Ja vēl neesat sasniedzis oficiālo pilngadību savā dzīvesvietā vai citādi juridiski spējīgs noslēgt saistošu līgumu, pirms sākat lietot Pakalpojumus, jūsu vecākam vai juridiskajam aizbildnim ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem. Pirms šo Pakalpojumu lietošanas sākšanas palūdziet, lai vecāks vai aizbildnis jums paskaidro šos Noteikumus.

VECĀKI UN JURIDISKIE AIZBILDŅI Ja piekrītat šiem Noteikumiem nepilngadīga bērna vārdā, jūs norādāt uzņēmumam Coca‑Cola, ka esat bērna vecāks vai juridiskais aizbildnis, apstiprināt, ka piekrītat šiem Noteikumiem un piekrītat Coca‑Cola Patērētāju Privātuma politikai (vai citai privātuma politikai vai paziņojumam, kas ir padarīts jums pieejams) sava bērna vārdā un ka uzņematies visu atbildību par to, kā jūsu bērns lieto šos Pakalpojumus un ievēro šos Noteikumus.

Ja jums nav tiesību lietot šos Pakalpojumus vai nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums nav atļauts lietot šos Pakalpojumus.

3. UZ KO ATTIECAS ŠIE NOTEIKUMI?

Šie Noteikumi attiecas uz Pakalpojumiem, ar kuriem šie Noteikumi ir saistīti vai kuros šie Noteikumi ir publicēti.

Atšķirīgi noteikumi un nosacījumi attiecas uz tiešsaistes pakalpojumiem darbiniekiem, darba pieteikumu iesniedzējiem, Coca‑Cola partneriem un klientiem, kuri ir juridiskas personas, kā arī uz Coca‑Cola uzņēmuma tīmekļa lapu daļām. Atšķirīgi noteikumi attiecas arī uz trešo pušu pakalpojumiem, kas ir saistīti ar Pakalpojumiem (piem., Whats App). Skatiet tālāk 12. sadaļu. 

Papildu noteikumi var attiekties uz noteiktām šo Pakalpojumu funkcijām, piemēram, uz Lietotnēm, reklāmas akcijām, pārdošanas noteikumiem vai īsziņu pakalpojumu izmantošanu (“Papildu noteikumi”). Visi Papildu noteikumi ir daļa no šiem Noteikumiem (un ar šo atsauci tajos ir ietverti). Kad jums tiek parādīti Papildu noteikumi, jums ir tiem jāpiekrīt pirms to Pakalpojumu funkciju izmantošanas, uz kuriem tie attiecas. Šie Noteikumi un Papildu noteikumi ir vienlīdz piemērojami, ja vien kāda daļa no Papildu noteikumiem nav galēji neatbilstoša šiem Noteikumiem, jo šādā gadījumā Papildu noteikumi būs spēkā, bet tikai neatbilstības apmērā.

Īsziņu pakalpojumi

Daži no Pakalpojumiem piedāvā īsziņu (SMS vai MMS) pakalpojumus. Pēc pieteikšanās saņemt no mums īsziņas, to biežums būs atkarīgs no jūsu transakcijām ar mums. Jūs varat pārtraukt īsziņu pakalpojumus, nosūtot vārdu STOP uz ar Pakalpojumiem saistīto norādīto mobilo kodu. VAR TIKT PIEMĒROTA MAKSA PAR ĪSZIŅU NOSŪTĪŠANU UN DATU LIETOŠANU. Visu maksu nosaka un saņem jūsu mobilo sakaru operators. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai noskaidrotu cenu tarifus un sīkāku informāciju. Īsziņu pakalpojumi tiek nodrošināti tādi, “kādi tie ir”, un var nebūt vienmēr pieejami visos reģionos.

PIEKRĪTOT SAŅEMT ĪSZIŅAS, JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA COCA-COLA LIETO AUTOMĀTISKU ZVANĪŠANAS SISTĒMU ĪSZIŅU NOSŪTĪŠANAI JUMS UN KA JŪSU PIEKRIŠANA ĪSZIŅU SAŅEMŠANAI NAV OBLIGĀTS PREČU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDES PRIEKŠNOSACĪJUMS.

4. VAI COCA-COLA MAINĪS PAKALPOJUMUS?

Coca‑Cola nepārtraukti strādā, lai uzlabotu Pakalpojumus. Coca‑Cola var ieviest jaunas funkcijas un funkcionalitāti, kas uzlabo Pakalpojumus un iepriekš nav bijušas daļa no Pakalpojumiem (“Jaunas funkcijas”). Coca‑Cola var laiku pa laikam ieviest atjauninājumus, kļūdu labojumus un citas Pakalpojumu izmaiņas, kas uzlabo lietotāja pieredzes funkcionalitāti (“Atjauninājumi”). Coca‑Cola patur tiesības pievienot vai nepievienot Jaunas funkcijas un tiesības veikt vai neveikt Atjauninājumus. Ja Jaunas funkcijas ir saistītas ar maksu, Coca‑Cola piedāvās jums iespēju izvēlēties, vai lietot šīs Jaunās funkcijas. Ja Coca‑Cola veic Atjauninājumus, jūs piekrītat un atļaujat Coca‑Cola ieviest Atjauninājumus, jums par to paziņojot vai nepaziņojot.

Coca‑Cola Jaunās funkcijas var padarīt pieejamas tikai jums pirms to piedāvāšanas publiski. Kad jums ir pieejamas Jaunas funkcijas, ko izmēģināt, pirms tām var piekļūt citi, mēs saucam šīs Jaunās funkcijas par “Izmēģinājuma pakalpojumiem”. Saistībā ar savām tiesībām piekļūt Izmēģinājuma pakalpojumiem, jūs piekrītat sniegt atsauksmes par Izmēģinājuma pakalpojumiem atbilstoši saprātīgam Coca‑Cola pieprasījumam. Coca‑Cola patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Izmēģinājuma pakalpojumus līdz brīdim, kad Izmēģinājuma pakalpojumi tiek uzskatīti par daļu no Pakalpojumiem, un nolemt Izmēģinājuma pakalpojumus nepadarīt par daļu no Pakalpojumiem.

NEATKARĪGI NO CITĀM ŠO NOTEIKUMU DAĻĀM PAR MŪSU ATBILDĪBU PRET JUMS, IZMĒĢINĀJUMA PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI TĀDI, “KĀDI TIE IR”, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, UN COCA-COLA PUSES (KĀ DEFINĒTS 13. NODAĻĀ) NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU SAISTĪBĀ AR JŪSU LĒMUMU LIETOT IZMĒĢINĀJUMA PAKALPOJUMUS. JA JEBKĀDS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS ATTIECĪBĀ UZ IZMĒĢINĀJUMA PAKALPOJUMIEM NAV IZPILDĀMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, COCA-COLA PUŠU VIENĪGĀ ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ UZ IZMĒĢINĀJUMA PAKALPOJUMIEM IR JŪSU TIEŠIE ZAUDĒJUMI LĪDZ SUMMAI, KO ESAT SAMAKSĀJIS PAR IZMĒĢINĀJUMA PAKALPOJUMIEM. 

Nekas no šajā 4. nodaļā ietvertā neierobežo Coca‑Cola tiesības jebkurā laikā bez paziņojuma vai atbildības pret jums ierobežot piekļuvi noteiktām Pakalpojumu daļām vai pārtraukt Pakalpojumus vai jebkuru saturu, ko sniedzam Pakalpojumu ietvaros. Mēs cenšamies nodrošināt, lai Pakalpojumi vienmēr ir pilnīgi funkcionāli, tomēr uzņēmums Coca‑Cola nav jūsu priekšā atbildīgs par to, ja Pakalpojumi kāda iemesla dēļ nav pieejami.

5. VAI COCA-COLA MAINĪS ŠOS NOTEIKUMUS?

Šo Noteikumu Spēkā stāšanās datums ir norādīts šīs tīmekļa lapas augšpusē. 

Coca‑Cola var būt nepieciešams atjaunināt šos Noteikumus, lai atspoguļotu Atjauninājumus, Jaunas funkcijas vai piemērojamo tiesību aktu izmaiņas. Ja Coca‑Cola veic šo Noteikumu būtiskus grozījumus, kuri ierobežo juridiskās tiesības, mēs publicējam paziņojumu Pakalpojumos un paziņojam to lietotājiem, nosūtot e-pasta ziņojumu uz viņu kontu e-pasta adresi vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš. Ja nepiekrītat Noteikumu grozījumiem, jums ir jāatceļ savs konts un jāpārtrauc lietot Pakalpojumi pirms paziņojumā norādītā perioda beigām. Pakalpojumu lietošanas turpināšana pēc paziņojumā norādītā perioda beigām tiek uzskatīta par piekrišanu grozītajiem Noteikumiem.

Mēs bez paziņojuma neveiksim izmaiņas, kas būtiski un ar atpakaļejošu spēku ierobežo jūsu juridiskās tiesības, ja vien tiesību tas netiks pieprasīts juridiskajos aktos, vai lai aizstāvētu citu Pakalpojumu lietotāju tiesības.

Grozītie Noteikumi aizstāj visas mūsu līgumu vai paziņojumu par šiem Noteikumiem iepriekšējās versijas.

6. VAI IR NEPIECIEŠAMS KONTS?

Jums nav jāizveido konts, lai varētu pārlūkot Coca‑Cola publiski pieejamās tīmekļa vietnes, bet tas var būt nepieciešams, lai pilnībā izmantotu Pakalpojumu priekšrocības, piemēram, saņemtu piedāvājumus un citus veicināšanas pasākumus, vai lietotu šo Pakalpojumu daļas, kas paredzētas “tikai dalībniekiem”.

​​​Konta izveidošanai jums būs jānorāda vismaz e-pasta adrese. Coca‑Cola var arī prasīt, lai norādāt savu dzimšanas datumu un dzīvesvietu, jo nepieciešams pārbaudīt, vai jums ir likumīgas tiesības noslēgt saistošu līgumu ar uzņēmumu Coca‑Cola, vai arī nepieciešams, lai šiem Noteikumiem jūsu vārdā piekrīt jūsu vecāks vai juridiskais aizbildnis.

Coca‑Cola var arī lūgt jums sniegt tādu papildu informāciju kā jūsu vārds un uzvārds, tālruņa numurs, preferences, viedokļi un citas ziņas par jums, ko nolemsiet sniegt konta izveidošanas laikā. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam personas datus, ko iegūstam no jums konta izveidošanas laikā, lūdzu, skatiet Coca‑Cola Patērētāju privātuma politiku (vai jebkuru citu privātuma politiku vai paziņojumu, kam esat piekritis konta izveidošanas laikā)

Kā norādīts uzņēmuma Coca‑Cola Atbildīgas tirgvedības politikā, mēs neveicam tiešu reklamēšanu bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem (vai minimālo vecumu, kas ir noteikts tiesību aktos jūsu valstī). Tādēļ šie Pakalpojumi nav domāti vai paredzēti tam, lai tos lieto bērni, kas ir jaunāki par 13 gadiem (vai par minimālo vecumu, kas ir noteikts tiesību aktos jūsu valstī).

Jūs piekrītat, ka neizveidosiet kontu nevienam citam, izņemot sevi, neizveidosiet kontu ar nodomu uzdoties par citu personu un neviltosiet nevienu elementu Coca‑Cola lietošanas tiesību pārbaudes procedūras laikā. Coca‑Cola patur tiesības aizliegt reģistrāciju vai jebkurā laikā atcelt vai apturēt kontu, konstatējot šo Noteikumu pārkāpumu vai pastāvot aizdomām par šo Noteikumu pārkāpumu. Jūs nedrīkstat izveidot kontu, ja šo Pakalpojumu lietošana jums ir tikusi iepriekš atcelta vai apturēta. 

Jūs apstiprināt, ka jebkura informācija, ko sniedzat uzņēmumam Coca‑Cola, ir patiesa, pareiza un pilnīga, un jūs piekrītat to tādu vienmēr saglabāt.

Ja konta izveidošanas laikā jums tiek lūgts izvēlēties paroli, šī parole ir tikai jūsu. Jūs piekrītat nevienai citai personai nenorādīt savu paroli vai citu drošības informāciju un neļaut piekļūt Pakalpojumiem. Lūdzu, esiet īpaši uzmanīgs, piekļūstot savam kontam izmantojot publisku vai kopīgi lietotu datoru, vai daloties ar savu ierīci ar kādu citu, lai citi nevarētu apskatīt vai pierakstīt jūsu paroli, vai citu personas informāciju. Jūs esat atbildīgs par visām aktivitātēm, kas notiek izmantojot jūsu paroli. 

Jūs piekrītat mums nekavējoties paziņot vietnē https://www.coca-colacompany.com/contact-us , ja esat konstatējis nesankcionētu piekļuvi savai parolei vai kontam, vai to lietošanu vai arī citu drošības pārkāpumu, vai arī jums ir par to aizdomas.

7. VAI COCA-COLA PIEPRASA MAKSU PAR PAKALPOJUMIEM?

Kopumā Pakalpojumi ir bez maksas. Ja kādreiz būs nepieciešams maksājums par noteiktām Pakalpojumu funkcijām, Coca‑Cola dos iespēju izvēlēties, vai izmantot šīs maksas funkcijas.

Noteikti Pakalpojumi ļauj iegādāties Coca‑Cola produktus. Uz pirkumiem attiecas atsevišķi pārdošanas noteikumi, ko redzēsiet iegādes laikā - lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi.

Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par visām maksām, nodevām un citām izmaksām saistībā ar šo Pakalpojumu lietošanu, tostarp par aprīkojumu, interneta savienojumu vai mobilā tālruņa pakalpojumu, kas nepieciešams piekļuvei šiem Pakalpojumiem un to lietošanai. Ja piekļūstat šiem Pakalpojumiem un lietojat tos savā mobilajā ierīcē, jūs piekrītat, ka esat vienpersoniski atbildīgs par visu maksu, ko nosaka jūsu mobilo sakaru pakalpojuma sniedzējs.

8. KAM PIEDER PAKALPOJUMI?

Jūsu un Coca‑Cola starpā Coca‑Cola un tā trešo pušu licences devēji ir un paliek visu Pakalpojumu tiesību, īpašumtiesību un citu interešu, tostarp visa satura, kas pieejams Pakalpojumu un to dizaina, atlases un izkārtojuma ietvaros, un visu tajā ietverto intelektuālā īpašuma tiesību (Pakalpojumu saturs) vienīgie un ekskluzīvie īpašnieki. Tas ir, uzņēmumam Coca‑Cola pieder Pakalpojumi un pieder vai ir licence lietot Pakalpojumu saturu, un jums pieder viss jūsu Lietotāja saturs, kā aprakstīts tālāk.

Pakalpojumu saturs ietver Coca‑Cola nosaukumu un visus saistītos nosaukumus, logotipus, produktu un pakalpojumu nosaukumus, dizainus un reklāmas devīzes (Coca‑Cola preču zīmes). Jūs nedrīkstat lietot Coca‑Cola preču zīmes bez iepriekšējas rakstiskas Coca‑Cola atļaujas. Visi citi Pakalpojumos redzamie uzņēmuma Coca‑Cola vai trešo pušu nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaini, reklāmas devīzes, vadības moto un uzraksti zem materiāliem ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Jums nav nekādu citu tiesību, licences vai pilnvaru saistībā ar šo Pakalpojumu saturu, izņemot tās, kas ir tieši norādītas šajos Noteikumos. Pakalpojumi ir aizsargāti ar attiecināmajiem starptautiskajiem tiesību aktiem par autortiesībām, preču zīmēm, patentiem, komercnoslēpumiem un intelektuālā īpašuma vai īpašuma tiesībām Skaidrības nolūkā, jūs piekrītat nedarīt (un neļaut darīt kādai trešai pusei) tālāk norādīto.

 • Noņemt jebkādus Pakalpojumos ietvertos paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai jebkurām citām īpašuma tiesībām.

 • Izveidot un/vai publicēt savu datubāzi, kurā ir ietvertas daļas no Pakalpojumiem, nesaņemot tam iepriekšēju rakstisku Coca‑Cola tiešu piekrišanu.

 • Reproducēt, izplatīt, pārveidot, izveidot atvasinātus darbus, publiski izlikt apskatei, publiski izpildīt, pārpublicēt, lejupielādēt, saglabāt vai pārsūtīt jebkuru šo Pakalpojumu saturu, ja vien tas nav tieši atļauts šajos Noteikumos. 

 • Lietot robotus, zirnekļus, meklēšanas/atgūšanas lietojumprogrammas vai citas automatizētas ierīces, procesus vai līdzekļus ar nolūku gūt piekļuvi, atgūt, izvilkt vai indeksēt jebkuru Pakalpojumu daļu

 • Citādi pārkāpt uzņēmuma Coca‑Cola vai tā trešo pušu licences devēju ar Pakalpojumu saturu saistītās īpašuma tiesības.

Jums pieder savs Lietotāja saturs, bet jūs piešķirat uzņēmumam Coca‑Cola tiesības to lietot.

Pakalpojumi var ietvert forumus un citas interaktīvas funkcijas, kas ļauj jums un citiem lietotājiem publicēt, iesniegt, parādīt vai pārsūtīt saturu, vai materiālus (kopā — Lietotāja saturs). Jums pieder savs izveidotais Lietotāja saturs, ja vien nav norādīts citādi noteikumos un nosacījumus, kas attiecas uz Lietotāja satura iesniegšanu.

Jūs saprotat un atzīstat, ka esat atbildīgs par savu Lietotāja saturu, tostarp tā likumību, uzticamību, pareizību un piemērotību.

Neatkarīgi no tā vai iesniedzat Lietotāja saturu izmantojot Pakalpojumus, vai Coca‑Cola sociālo plašsaziņas līdzekļu lapas, jūs tiesību aktos atļautajā apmērā piešķirat uzņēmumam Coca‑Cola (tostarp mūsu piegādātājiem, kas mums palīdz nodrošināt Pakalpojumus un katram no mūsu attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un cesionāriem) neierobežotas, beztermiņa, visā pasaulē spēkā esošas, neekskluzīvas, bezatlīdzības pilnīgi apmaksātas tiesības un licenci (un tiesības veikt apakšlicencēšanu vairākos līmeņos) pilnīgi vai daļēji jebkuram nolūkam lietot, izmitināt, glabāt, reproducēt, mainīt, publiski parādīt, izpildīt, tulkot, izplatīt un citādi trešajām pusēm atklāt jūsu Lietotāja saturu, izmantojot jebkuru tagad zināmo vai nākotnē izveidoto līdzekli (Lietotāja satura licence). Līdz ar Lietotāja satura licenci, kas tiek piešķirta uzņēmumam Coca‑Cola saskaņā ar šiem Noteikumiem, netiek nodotas morālās tiesības. JA NEVĒLATIES UZŅĒMUMAM COCA-COLA PIEŠĶIRT LIETOTĀJA SATURA LICENCI, LŪDZU, NEIESNIEDZIET LIETOTĀJA SATURU

Nodrošinot Lietotāja saturu, jūs apgalvojat un garantējat uzņēmumam Coca‑Cola tālāk minēto.

 • Jums pieder visas tiesības saistībā ar savu Lietotāju saturu vai jūs tās kontrolējat un jums ir tiesības piešķirt tiesības un licenci uzņēmumam Coca‑Cola, kā norādīts iepriekš šajos Noteikumos.

 • Jūsu Lietotāja saturs nepārkāpj nekādu citu fizisko vai juridisko personu tiesības, piemēram, tiesības uz privātumu un reklāmu un intelektuālā īpašuma tiesības.

 • Jūsu Lietotāja saturs ir patiess un pareizs. 

 • Viss jūsu Lietotāja saturs atbilst šiem Noteikumiem un visiem piemērojamajiem tiesību aktiem, likumiem un noteikumiem.

Jūsu Lietotāja saturam ir jāatbilst visiem šiem noteikumiem

 • Lietotāja saturs nedrīkst ietvert nekādu materiālu, kas ir neslavu ceļošs, neķītrs, piedauzīgs, aizskarošs, aizvainojošs, uzmācīgs, vardarbīgs, naidīgs, musinošs vai citādi iebildumus izraisošs.

 • Lietotāja saturs nedrīkst veicināt skaidri izteikta seksuāla rakstura vai pornogrāfisku materiālu, vardarbību, diskrimināciju rases, reliģijas, tautības, invaliditātes, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes vai vecuma dēļ. 

 • Lietotāja saturs nedrīkst maldināt vai būt veidots ar nolūku maldināt kādu citu personu.

 • Lietotāja saturs nedrīkst veicināt nekādu nelikumīgu darbību vai aizstāvēt, veicināt vai atbalstīt nelikumīgu darbību.

 • Lietotāja saturs nedrīkst maldinoši atspoguļot jūsu identitāti vai saistību ar jebkuru personu vai organizāciju, vai radīt iespaidu, ka jūsu Lietotāja saturu ir apstiprinājis uzņēmums Coca‑Cola vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, ja tā nav patiesība.

Ja domājat, ka Lietotāja saturs pārkāpj šos Noteikumus, lūdzu, paziņojiet to mums vietnē https://www.coca-colacompany.com/contact-us, sniedzot šī konkrētā Lietotāja satura aprakstu un atrašanās vietu Pakalpojumos vai Coca‑Cola sociālās mediju telpā. Tiesību aktos atļautajā apmērā jūs piekrīt atlīdzināt uzņēmumam Coca‑Cola par visām trešo pušu prasībām, kas izvirzītas saistībā ar jūsu Lietotāja saturu. 

Papildus Lietotāja saturam jūs varat laiku pa laikam nolemt uzņēmumam Coca‑Cola izteikt idejas vai ierosinājumus, vai sniegt cita veida atsauksmes par Pakalpojumiem (Atsauksmes). Lai iesniegtu kādu ideju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea un pārskatiet tur sniegto informāciju. Jūs esat savu Atsauksmju īpašnieks, tomēr, sniedzot tās uzņēmumam Coca‑Cola, jūs piekrītat un līdz ar to piešķirat uzņēmumam Coca‑Cola pilnīgi apmaksātas, bezatlīdzības, beztermiņa, neatsaucamas, visā pasaulē spēkā esošas, neekskluzīvas un pilnīgi apakšlicencējamas tiesības lietot, reproducēt, izpildīt, parādīt, izplatīt, pielāgot, mainīt, pārformatēt, izveidot atvasinātus darbus un citādi jebkādā veidā izmantot visas jūsu Atsauksmes. Jūs arī apzināties un piekrītat, ka uzņēmums Coca‑Cola var bez jūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas, ja vien jūs netiekat tieši identificēts, lietot Atsauksmes Pakalpojumu ietvaros. Visas jūsu Atsauksmes tiek uzskatītas par nekonfidenciālām un nepatentētām. 

9. KĀDS ŠO PAKALPOJUMU PIELIETOJAMS IR ATĻAUTS?

Ja ievērojat šos Noteikumus, Coca‑Cola piešķir jums, tikai nekomerciālai lietošanai paredzētas, personīgas, neekskluzīvas, citiem nenododamas, atsaucamas un ierobežotas tiesības piekļūt Pakalpojumiem, tos lietot un lejupielādēt vienu (1) katras Lietotnes kopiju.

Jums ir jālieto šie Pakalpojumi tikai likumīgiem, personīgiem un nekomerciāliem nolūkiem, un tos nedrīkst lietot nekādam krāpnieciskam nolūkam vai saistībā ar kādu nelikumīgu rīcību. Neierobežojot iepriekšminēto, jūs nedrīkstat un piekrītat neveikt tālāk norādītās darbības, proti, mēģināt vai mudināt kādu trešo pusi vai atļaut kādai trešai pusei rīkoties tālāk minētajā veidā. 

 • Iegūt (vai mēģināt iegūt) nesankcionētu piekļuvi Pakalpojumiem vai uzņēmuma Coca‑Cola datorsistēmām, vai tīkliem, izmantojot uzlaušanu, paroļu rakšanu vai citus līdzekļus, vai veikt jebkura datora vai drošības tīkla drošības pārkāpumu. 

 • Lietot šos Pakalpojumus jebkādā veidā, kas, kā jums zināms vai kā jums vajadzētu zināt, var sabojāt, atspējot, pārslogot vai pasliktināt uzņēmuma Coca‑Cola serverus vai tīklus.

 • Diskriminēt, uzmākties, draudēt, krāpt, apkaunot, nodarīt kaitējumu vai radīt traucējumu, neērtības vai satraukumu citiem vai citādi iejaukties (vai mēģināt iejaukties) tajā, kā jebkura cita puse izmanto šos Pakalpojumus un gūst patīkamu to lietošanas pieredzi. 

 • Izmantot Pakalpojumus kāda cita, nevis savā vārdā.

 • Kopēt, mainīt, pielāgot, tulkot, dekonstruēt, dekodēt vai citādi mēģināt atvasināt vai gūt piekļuvi jebkurai Pakalpojumu daļai.

 • Noņemt jebkādus Pakalpojumos ietvertos paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citām īpašuma tiesībām vai citādi pārkāpt jebkuras citas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības

 • Lietot robotus, zirnekļus, meklēšanas/izgūšanas lietojumprogrammu vai citu automatizētu ierīci, procesu vai līdzekli ar nolūku gūt piekļuvi, izgūt, izvilkt vai indeksēt jebkuru Pakalpojumu daļu. 

 • Izīrēt, iznomāt, aizdot, pārdot, apakšlicencēt, piešķirt, izplatīt, publicēt, nodot vai citādi jebkura iemesla dēļ padarīt pieejamus Pakalpojumus vai šo Pakalpojumu jebkuru funkciju vai funkcionalitāti kādai trešai pusei.

 • Pārformatēt vai kadrēt jebkuru daļu no tīmekļa lapām, kas ir daļa no Pakalpojumiem, tostarp ar nolūku veikt produktu tālākpārdošanu vai izplatīšanu

 • Izmantot Pakalpojumus, lai nosūtītu jebkādu neatļautu vai nevēlamu komerciālu vai reklāmas saturu. 

Coca‑Cola patur tiesības uzraudzīt un reģistrēt darbību Pakalpojumu ietvaros, spēkā esošajos tiesību aktos atļautajā vislielākajā apmērā un atbilstoši Coca‑Cola Privātuma politikai (vai jebkurai citai privātuma politikai vai jums sniegtajam paziņojumam) 

Uzņēmums Coca‑Cola var pēc saviem ieskatiem bez iepriekšējā paziņojuma pārtraukt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem (papildus jebkuru citu pieejamo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai), ja uzņēmumam Coca‑Cola ir pietiekams pamats uzskatīt, ka lietojat Pakalpojumus, pārkāpjot šos Noteikumus.

10. VAI KĀDI NOTEIKUMI ATTIECAS SPECIFISKI UZ LIETOTŅU LIETOŠANU?

Atskaitot šajā 10. nodaļā skaidri norādīto, šie Noteikumi attiecas uz jūsu veikto mūsu Lietotņu lejupielādi un lietošanu. 

Atšķirībā no tīmekļa vietnes, mobilā lietojumprogramma ir programmatūra, kas tiek lejupielādēta un instalēta mobilajā ierīcē. Kaut arī tās ir lejupielādētas jūsu mobilajā ierīcē, Lietotnes ir licencētas, un tās nav jums pārdotas. Jūs neiegūstat nekādu daļu no īpašumtiesībām uz Lietotnēm un nekādas citas tiesības, izņemot tiesības lietot Lietotnes atbilstoši šiem Noteikumiem. 

Jūs drīkstat lejupielādēt Lietotnes vienu kopiju jums piederošā vai citādi jūsu kontrolētā mobilajā ierīcē tikai savai personiskajai, nekomerciālai lietošanai. Lai nodrošinātu jums noteiktu funkcionalitāti, noteiktām Lietotnēm ir jāpiekļūst dažādām funkcijām un datiem jūsu mobilajā ierīcē. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā Lietotnes izmanto personas datus, lūdzu, pārskatiet Coca‑Cola Privātuma politiku (vai citu privātuma politiku vai paziņojumu, kas padarīts jums pieejams Lietotnes lejupielādes laikā) 

Lietotnēs un pārējos Pakalpojumos var nebūt pilnīgi vienāds saturs. 

Mēs varam laiku pa laikam izstrādāt un nodrošināt Atjauninājumus (kā definēts 4. nodaļā) Lietotnē. Pamatojoties uz jūsu mobilās ierīces iestatījumiem, kad jūsu mobilā ierīcē ir pievienota internetam, vai nu Lietotne automātiski lejupielādē un instalē visus pieejamos Atjauninājumus, vai arī jūs varat saņemt paziņojumu lejupielādēt un instalēt pieejamos Atjauninājumus. Jūs piekrītat lejupielādēt un instalēt visus Atjauninājumus un apzināties, un piekrītat, ka to nedarot Lietotne var nedarboties pareizi. Visi Lietotnes atjauninājumi ir Lietotnes un Pakalpojumu domājamā daļa, un uz tiem attiecas šie Noteikumi.

Uzņēmums Coca‑Cola patur un saglabā visas tiesības, īpašumtiesības un citas intereses saistībā ar Lietotnēm, tostarp ar visām Coca‑Cola preču zīmēm (kā definēts 8. nodaļā), un atbilstoši līgumam starp Coca‑Cola un jums, uz visām citām ietvertajām vai saistītajām autortiesībām, preču zīmēm un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, atskaitot tās, kuras jums ir tieši piešķirtas šajos Noteikumos.

Kad lejupielādējat jebkuru no šīm Lietotnēm no Apple App Store vai Google Play (katrs no tiem turpmāk saukts — Lietotņu platforma), jūs apzināties un piekrītat tālāk minētajam. 

 • Uzņēmuma Coca‑Cola un Lietotņu platformas sadarbības ietvaros uzņēmums Coca‑Cola ir vienpersoniski atbildīgs par Lietotnēm.

 • Lietotņu platformai nav pienākuma nodrošināt nekādu uzturēšanu un atbalsta pakalpojumus saistībā ar Lietotni.

 • Ja mūsu Lietotne neatbilst jebkādai attiecināmajai garantijai: i) jūs varat informēt par to Lietotņu platformu un Lietotņu platforma var jums atmaksāt Lietotnes iegādes cenu (ja attiecināms); ii) līdz pat maksimālajam piemērojamajos tiesību aktos atļautajam apmēram Lietotņu platformai nav nekādu citu garantijas pienākumu attiecībā uz Lietotnēm; un iii) par visām citām prasībām, zaudējumiem, saistībām, kaitējumiem, izmaksām un izdevumiem uzņēmuma Coca‑Cola un Lietotņu platformas sadarbības ietvaros ir atbildīgs uzņēmums Coca‑Cola.

 • Lietotņu platforma nav atbildīga par nevienas ar Lietotnēm vai jūsu Lietotņu valdījumu vai lietošanu saistītas prasības izskatīšanu.

 • Ja kāda trešā puse apgalvo, ka Lietotne pārkāpj kādas citas puses intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmuma Coca‑Cola un Lietotņu platformas sadarbības ietvaros, tad uzņēmums Coca‑Cola ir atbildīgs par izmeklēšanu, aizstāvību, jautājuma atrisināšanu un parādsaistību dzēšanu saistībā ar šādu prasību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. 

 • Lietotņu platforma un tās meitasuzņēmumi ir trešās puses labuma guvēji attiecināmo lietošanas noteikumu kontekstā, jo tie attiecas uz jūsu licenci lietot Lietotni. Pēc jūsu piekrišanas mūsu lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, Lietotņu platformai kā trešās puses labuma guvējam ir tiesības (un tiks uzskatīts, ka tā ir pieņēmusi šīs tiesības) likt jums ievērot lietošanas noteikumus saistībā ar jūsu Lietotnes licenci.

 • Lietotnes lietošanas laikā jums ir jāievēro arī attiecināmie trešās puses noteikumi, kas ir Lietotņu platformā.

Lai uzzinātu vairāk par konkrētajiem datiem, ko vāc jebkura no Lietotnēm, lūdzu, pārbaudiet savas mobilās ierīces iestatījumus vai pārskatiet informāciju, kas sniegta Lietotņu platformā, no kuras lejupielādējāt Lietotni. Lai apturētu visu datu vākšanu, izmantojot Lietotni, atinstalējiet to.

Jūs ar šo apgalvojat un garantējat, ka: i) neatrodieties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par valsti, kas “atbalsta teroristus”; vai ii) norādīta jebkurā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā. 

11. KAD ŠIE NOTEIKUMI STĀJAS SPĒKĀ? KAD ŠIE NOTEIKUMI ZAUDĒ SPĒKU?

Šie Noteikumi ir spēkā, kad pieņemat tos, izveidojot savu kontu, lejupielādējot Lietotni vai izmantojot jebkurus Pakalpojumus, ar kuriem šie Noteikumi ir saistīti (ņemot vērā 2. nodaļā norādīto izņēmumu). Šie Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad tos izbeidzat jūs vai Coca‑Cola.

Jūs varat jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ pārtraukt lietot šos Pakalpojumus. Ja vēlaties izdzēst savu kontu, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu Coca‑Cola, izmantojot 15. nodaļā norādīto kontaktinformāciju un/vai atinstalējot jebkuru vai visas no Lietotnēm.

Ja vēlaties labot vai izdzēst ar savu kontu saistītos personas datus, lūdzu, skatiet nodaļu “Jūsu izvēles iespējas” uzņēmuma Coca‑Cola Patērētāju Privātuma politikā (vai citā privātuma politikā vai paziņojumā, kas ir padarīts jums pieejams). 

Uzņēmums Coca‑Cola var nekavējoties un bez iepriekšēja paziņojuma izbeigt jūsu konta darbību tad, ja esat pārkāpis jebkurus tiesību aktus, kas attiecināmi uz Pakalpojumu lietošanu. Uzņēmums Coca‑Cola patur tiesības ar vai bez paziņojuma izbeigt jūsu konta darbību un piekļuvi Pakalpojumiem, ja uzņēmumam Coca‑Cola ir pietiekams pamats uzskatīt, ka piekļūstat Pakalpojumiem vai lietojat Pakalpojumus, pārkāpjot šos Noteikumus. 

Uzņēmums Coca‑Cola var jebkurā laikā bez paziņojuma apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, atcelt jūsu kontu vai izbeigt šo Noteikumu piemērošanu, ja esam konstatējuši drošības pārkāpumu vai mums ir aizdomas par drošības pārkāpumu, vai ja Coca‑Cola pārtrauc piedāvāt vai atbalstīt jebkuru Pakalpojumu, jo uzņēmumam Coca‑Cola ir tiesības vienpersoniski pieņemt šādu lēmumu.

Mēs mēģināsim jums sniegt iepriekšēju paziņojumu pirms jūsu piekļuves Pakalpojumiem izbeigšanas, lai jūs varētu atgūt jebkuru svarīgo lietotāja informāciju (tiesību aktos un šajos Noteikumos atļautajā apmērā), tomēr mēs varam to nedarīt, nolemjot, ka tas nav praktiski, likumīgi, kāda drošības interesēs vai var būt citādi kaitīgi uzņēmuma Coca‑Cola tiesībām vai īpašumam.

Līdz ar šo Noteikumu piemērošanas izbeigšanu tiek izbeigtas visas uzņēmuma Coca‑Cola piešķirtās tiesības un jums ir jāpārtrauc lietot Pakalpojumi un jāizdzēš visas Lietotņu kopijas no jūsu mobilās ierīces. 

Jebkuras šo Noteikumu prasības, kurām pēc sava rakstura vajadzētu palikt spēkā arī pēc šo Noteikumu piemērošanas izbeigšanas, paliek spēkā arī pēc šādas izbeigšanas. Piemēram, pēc šādas izbeigšanas paliek spēkā visi tālāk norādītie noteikumi. Jebkuri mūsu atbildības ierobežojumi, noteikumi par īpašuma tiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām, jebkuri pienākumi saistībā ar jūsu maksājumiem mums un noteikumi par mūsu strīdu izšķiršanu. Izbeigšana neierobežo un neierobežos nekādas uzņēmuma Coca‑Cola vai jūsu tiesības un tiesiskās aizstāvības līdzekļus, kas noteikti tiesību aktos vai balstās uz taisnīguma principu.

12. KAS IR ATBILDĪGS PAR SAISTĪTAJIEM PAKALPOJUMIEM?

Pakalpojumos ir saites uz citām tīmekļa vietnēm un resursiem, ko nodrošinājušas trešās puses (tostarp mūsu partneri — reklāmas aģentūras un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas), trešo pušu ziņojumapmaiņas pakalpojumiem (piem., Whats App) un reklāmām (kopā saukti — Saistītie pakalpojumi). Coca‑Cola nevar kontrolēt un nekontrolē Saistītos pakalpojumus pat tad, ja daži no Saistītajiem pakalpojumiem atļauj jums eksportēt uz tiem savu informāciju, piemēram, izmantot atzīmju “patīk” vai “dalīties” funkcijas sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Lūdzu, uzmanīgi pārskatiet privātuma politikas un citus visu Saistīto pakalpojumu lietošanas noteikumus. Ja nolemsiet piekļūt kādam no Saistītajiem pakalpojumiem, jūs pats uzņemsieties visu risku un uz jums būs attiecināmi Saistīto pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, nevis šie Noteikumi.

Šie Pakalpojumi var ietvert trešo pušu programmatūru, kas parasti tiek piedāvāta bez maksas ar atklātā pirmkoda vai līdzīgu licenci (Trešo pušu programmatūra). Kaut arī uz jums sniegtajiem Pakalpojumiem attiecas šie Noteikumi, uz šajos Pakalpojumos ietverto Trešo pušu programmatūru var attiekties citas licences vai lietošanas noteikumi, kuri jums tiks parādīti tad, kad būs attiecināmi. 

13. KĀ IR IEROBEŽOTA UZŅĒMUMA COCA-COLA ATBILDĪBA SASKAŅĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM? 

Coca‑Cola garantiju atruna

KAD TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, “KĀDI IR”, UN AR VISIEM BOJĀJUMIEM UN DEFEKTIEM BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS. 

ATBILSTOŠI PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM ATĻAUTAJĀ MAKSIMĀLAJĀ APMĒRĀ UZŅĒMUMS COCA-COLA PATS SAVĀ VĀRDĀ UN SAVU MEITASUZŅĒMUMU, SAVU ATTIECĪGO LICENCES DEVĒJU UN SATURA NODROŠINĀTĀJU VĀRDĀ (KOPĀ SAUKTI — COCA-COLA PUSES) SKAIDRI ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠAJĀM, NETIEŠAJĀM, AR LIKUMU NOTEIKTAJĀM VAI CITĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM, TOSTARP UZ VISĀM NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, DERĪGUMU KĀDAM NOTEIKTAM NOLŪKAM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, UN GARANTIJĀM, KAS VAR IZRIETĒT NO DARĪJUMU GAITAS, IZPILDES GAITAS, LIETOŠANAS VAI PROFESIONĀLĀS PRAKSES. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, NEVIENA NO COCA-COLA PUSĒM NENODROŠINA NEKĀDU GARANTIJU VAI APLIECINĀJUMU UN NEAPGALVO, KA TO JEBKURA VEIDA PAKALPOJUMI ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM, PANĀKS PLĀNOTOS REZULTĀTUS, BŪS SADERĪGI VAI DARBOSIES AR JEBKURU CITU PROGRAMMATŪRU, SISTĒMĀM VAI PAKALPOJUMIEM, DARBOSIES BEZ PĀRTRAUKUMA, ATBILDĪS JEBKURIEM VEIKTSPĒJAS VAI UZTICAMĪBAS STANDARTIEM VAI BŪS BEZ KĻŪDĀM, VAI KA JEBKURAS KĻŪDAS VAI DEFEKTUS VARĒS NOVĒRST VAI NOVĒRSĪS.

DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI IEROBEŽOT ATTIECINĀMĀS LIKUMĪGĀS PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS, TĀDĒĻ DAŽI VAI VISI NO IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.

Coca‑Cola atbildības ierobežojumi

Uzņēmums Coca‑Cola ir atbildīgs par tādu pamatotu tiešu un paredzamu zaudējumu atlīdzību, kuru pamatā ir Coca‑Cola veikts šo Noteikumu būtisks pārkāpums, ja ir nodrošināti šie Noteikumi.

Atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem atļautajā maksimālajā apmērā uzņēmums Coca‑Cola nav un nebūs atbildīgs par:

 • zaudējumiem, kas nav paredzami, tostarp par izrietošiem zaudējumiem; 

 • ar soda naudām saistītiem vai sodoša rakstura zaudējumiem;

 • jebkuru peļņas zudumu, uzņēmējdarbības iespēju zudumu, līgumu zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, gaidītajiem ietaupījumiem, nemateriālo vērtību vai uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu saistībā ar jūsu veikto šo Pakalpojumu lietošanu;

 • vīrusiem vai citu ļaunprogrammatūru, kas iegūta, piekļūstot Pakalpojumiem, vai Pakalpojumu kļūmēm, bojājumiem, kavējumiem vai traucējumiem;

 • zaudējumiem, kas saistīti ar jebkuras trešās puses darbībām, tostarp par nespēju izmantot Saistītos pakalpojumus.

JA VIEN TAS NAV TIEŠI PIEPRASĪTS PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS, UZŅĒMUMA COCA-COLA PUŠU KOPĒJĀ ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ UZ VISĀM JŪSU PRASĪBĀM, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTAS AR PAKALPOJUMU LIETOŠANU VAI NESPĒJU LIETOT PAKALPOJUMUS VAI CITĀDI IZRIET NO VAI IR SAISTĪTAS AR ŠIEM NOTEIKUMIEM SAISTĪBĀ AR LĪGUMU VAI CIVILLIKUMU PĀRKĀPŠANU VAI KO CITU, NEPĀRSNIEDZ KOPĒJO SUMMU AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU SIMTS DOLĀRU (100 $) APMĒRĀ.

Nekas no šajos Noteikumos ietvertā nav paredzēts nekādai tādai atbildības izslēgšanai vai ierobežošanai, kas ir kaut kādā veidā nelikumīga, tostarp tādas atbildības par nāvi vai traumu izslēgšanai, kuras iemesls ir mūsu nolaidība, krāpnieciska maldināšana vai cita tīša rīcība. JA KĀDS NO IEPRIEKŠMINĒTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM TIEK ATZĪTS PAR NEDERĪGU, UZŅĒMUMA COCA-COLA PUŠU KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM JEBKURA VEIDA VAI RAKSTURA KAITĒJUMIEM, ZAUDĒJUMIEM VAI PAMATOJUMIEM LIETAS IEROSINĀŠANAI IR IEROBEŽOTA MAKSIMĀLAJĀ ATTIECINĀMAJOS TIESĪBU AKTOS ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ.

JEBKURI TIESĪBU AKTU OBLIGĀTIE NOTEIKUMI DARBOSIES JŪSU - PATĒRĒTĀJA LABĀ JŪSU DZĪVESVIETAS JURISDIKCIJĀ. NEKAS NO ŠAJOS NOTEIKUMOS NORĀDĪTĀ NEIETEKMĒ JŪSU KĀ KLIENTA TIESĪBAS PAĻAUTIES UZ VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM.

14. KĀ UZŅĒMUMS COCA-COLA SAZINĀSIES AR KLIENTIEM?

Kad jūs lietojat Pakalpojumus vai nosūtāt mums e-pasta ziņojumus, jūs ar mums sazināties elektroniski. Atkarībā no jūsu izvēles un konta iestatījumiem mēs ar jums elektroniski sazināsimies dažādos veidos, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu, īsziņu vai personisku ziņojumu lietotnē, vai publicējot ziņojumu Lietotnē vai citādi, izmantojot Pakalpojumus. Daži no šiem saziņas veidiem ir automātiski, un daži ziņojumi tiek nosūtīti pēc noklusējuma šo Pakalpojumu ietvaros. Mēs varam laiku pa laikam pievienot vai noņemt noteiktus saziņas veidus. Mēs varam pielāgot to, vai jūs saņemat noteiktus elektroniskas saziņas veidus savos konta iestatījumos. Kaut arī jūs varat atspējot noteiktus saziņas veidus, mēs vēl arvien pēc nepieciešamības nosūtīsim jums paziņojumus, lai varētu jums sniegt noteiktus Pakalpojumus, piemēram, informēt par informācijas drošības risku.

Jūs piekrītat tam, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas atklāšana un cita saziņa, ko mēs elektroniski jums nodrošinām, atbilst jebkurām likumīgajām prasībām par to, ka šādai saziņai ir jānotiek rakstiski, ja vien attiecināmajos tiesību aktos nav īpaši pieprasīts kāds cits saziņas veids. Par noteiktu elektronisko saziņu jūsu mobilo sakaru operators vai pakalpojuma sniedzējs var piemērot maksu. 

Ja jūsu e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija ir mainījusies, jūsu pienākums ir informēt par to uzņēmumu Coca‑Cola. Jūsu e-pasta adreses maiņa tiks attiecināta uz visiem no mums saņemtajiem ziņojumiem.

Noteikti ziņojumi var ietvert informāciju par jūsu kontu, piemēram, saistībā ar lūgumu atiestatīt paroli. Šīs saziņas saturu varēs redzēt visi, kuri var piekļūt jūsu e-pasta kontam vai mobilajai ierīcei.

Kad mēs nosūtām mārketinga vai reklāmas ziņojumus, mēs to darām, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kad un kā tas ir nepieciešams. Jūs arī varat kontrolēt mūsu tirgdarbības komunikāciju, noklikšķinot uz abonēšanas atteikšanas saites, kas ir katras tirgdarbības e-pasta vēstules apakšā. 

15. KĀ ES VARU SAZINĀTIES AR UZŅĒMUMU COCA-COLA?

Lai sazinātos ar uzņēmumu Coca‑Cola par šiem Noteikumiem, Coca‑Cola Patērētāju privātuma politiku un Coca‑Cola personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums šeit: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

Jūs varat sazināties ar mums, arī rakstot uz adresi The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, piezvanot mums uz numuru 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) vai izmantojot jebkuru citu jurisdikcijai specifisku informāciju, kas ir padarīta pieejama ar Pakalpojumu starpniecību.

Lai sazinātos ar uzņēmumu Coca‑Cola par mūsu Privātuma politiku un to, kā mēs rīkojamies ar personas datiem, ko esam saņēmuši no vai par lietotājiem, lūdzu, izmantojiet mūsu Coca‑Cola Patērētāju privātuma politikā ietverto kontaktinformāciju

16. DAŽĀDI

a. Šie Noteikumi (tostarp Coca‑Cola Patērētāju privātuma politika <saite> vai cita privātuma politika vai jums sniegtais paziņojums) ietver vienotu un pilnīgu vienošanos starp jums un Coca‑Cola attiecībā uz šiem Pakalpojumiem un te ietvertajiem jautājumiem, un aizstāj visas iepriekšējās vienlaicīgās rakstiskās un mutiskās vienošanās par Pakalpojumiem. 

b. Jūs piekrītat, ka jūsu tastatūras, peles vai citas ierīces lietošana pogas vai ikonas izvēlei vai līdzīga darbība, sniedzot uzņēmumam Coca‑Cola apstiprinājumu vai piekrišanu, ir uzskatāma par jūsu elektronisko parakstu, kas ir līdzvērtīgs jūsu parakstam rokrakstā. Jūs arī piekrītat tam, ka nav nepieciešama nekāda trešās puses veikta verifikācija jūsu elektroniskā paraksta apstiprināšanai. Jūs arī piekrītat tam, ka katra jūsu elektroniskā paraksta lietošanas reize saistībā ar šiem Pakalpojumiem norāda, ka piekrītat ievērot tos Pakalpojumu noteikumus, kas ir spēkā jūsu elektroniskā paraksta izmantošanas datumā.

c. Šos Noteikumu var savā labā izmantot uzņēmuma Coca‑Cola un jūsu tiesību pārņēmēji un cesionāri, kuriem tie arī ir saistoši.

d. Coca‑Cola var (pilnīgi vai daļēji) nodot šos Noteikumus kādam tiesību pārņēmējam, bet jūs nevarat nodot šos Noteikumus bez iepriekš saņemtas tiešas un rakstiskas Coca‑Cola piekrišanas.

e. Ja jebkura šo Noteikumu prasība kādā tiesā vai citā kompetentās jurisdikcijas tribunālā tiek atzīta par nederīgu, nelikumīgu vai kaut kāda iemesla dēļ neizpildāmu, tad šī prasība ir jāizņem vai jāierobežo līdz minimālajam apmēram tā, lai atlikušajām prasībām vēl arvien būtu tāds pats rezultāts kā tad, ja šī neizpildāmā vai nederīgā prasība nebūtu izmantota. 

f. Coca‑Cola atteikšanās no šajos Noteikumus norādīta noteikuma vai nosacījuma netiek uzskatīta par turpmāku vai pastāvīgu atteikšanos no šāda noteikuma vai nosacījuma, vai atteikšanos no jebkura cita noteikuma. Coca‑Cola jebkura neveiksme pierādīt tiesības vai prasības saskaņā ar šiem Noteikumiem nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām vai prasībām.

g. Nekas no šajos Noteikumos ietvertā nerada uzņēmuma Coca‑Cola un jūsu partnerattiecības, kopuzņēmumu, aģentūru vai citas līdzīgas attiecības.

h. Ja uzņēmumam Coca‑Cola vai jums ir liegts izpildīt vai nav iespējams izpildīt saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem jebkāda tāda iemesla dēļ, ko puse, kas atsaucas uz šo prasību, nevar saprātīgi kontrolēt, ietekmētās puses darbība tiks pagarināta par šī iemesla radītās aizkavēšanās vai nespējas izpildīt saistības periodu.

i. Virsraksti un apakšvirsraksti ir nodrošināti tikai ērtībām. Ja vien nav norādīts citādi vai arī ja tas nav skaidrs no konteksta, tādu vārdu un frāžu kā ‘ietverot’, ‘ietver’, ‘it īpaši’, ‘piemēram’, ‘’tāds kā’ vai jebkuru līdzīgu izteikumu lietošana ir jāuzskata kā ilustratīva un neierobežo pirms vai pēc šiem vārdiem esošo jēgu, aprakstus, definīcijas, frāzes vai terminus. 

17. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Uzņēmums Coca‑Cola novērtēs iespēju atrisināt jebkuru problēmu saistībā ar šiem Pakalpojumiem, sazinoties ar jums tiešā veidā. Ja vēlaties pievērst mūsu uzmanību kādam jautājumam, lūdzu, sazinieties ar mums šeit: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

Jūs piekrītat atrisināt strīdus, prasības vai pamatojumus lietas ierosināšanai, kas izriet no vai saistīti ar jūsu veikto Pakalpojumu lietošanu (katrs no tiem saukts — Strīds), kā norādīts šajā 17. nodaļā. Ievērojot turpmāk izklāstītos jurisdikcijai specifiskos noteikumus, šos Noteikumus un jūsu veikto Pakalpojumu izmantošanu reglamentē ASV Džordžijas štata tiesību akti, neņemot vērā ar to piemērošanu saistītos likumu aktus.. 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem piemērošana ir skaidri izslēgta.

PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS ATĻAUTAJĀ VISLIELĀKAJĀ APMĒRĀ. JŪS PIEKRĪTAT, KA JEBKURŠ PAMATS LIETAS IEROSINĀŠANAI, KAS RADIES PAKALPOJUMU DĒĻ VAI SAISTĪTS AR PAKALPOJUMIEM, IR JĀIZMANTO VIENA (1) GADA LAIKĀ PĒC ŠĪ PAMATA RAŠANĀS; TO NEDAROT, ŠĪ PAMATA IZMANTOŠANA LIETAS IEROSINĀŠANAI TIEK NEATGRIEZENISKI LIEGTA.

Patērētājiem Kanādā. Jūs ar Coca‑Cola vienojaties, ka šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Ontario provinces tiesību aktiem un tur piemērojamajiem Kanādas tiesību aktiem. Jūs piekrītat, ka jebkuru prasību, kas noteikta tiesību aktos vai balstās uz taisnīguma principu, kurš izriet no vai saistīts ar šiem Noteikumiem, var iesniegt tikai provinču vai federālajās tiesās Toronto, Ontario, un ar šo jūs piekrītat un pakļaujaties šādu tiesu ekskluzīvai personiskai jurisdikcijai, lai tiesājoties saistībā ar jebkuru šādu prasību.

Patērētājiem Eiropas Savienībā. Ja esat ES rezidents, varat iesniegt prasību par savu patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar šiem Noteikumiem tajā ES dalībvalstī, kurā dzīvojat. Turklāt Eiropas Komisija nodrošina strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu, kurai var piekļūt šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Plašāka informācija par jūsu patērētāja tiesībām ir pieejama šeit.

Patērētājiem Itālijā. Jebkuru strīdu starp jums un mums saistībā ar šiem Noteikumiem izskatīs tikai tās vietas tiesas, kurā dzīvojat vai esat rezidents. Varat arī pieteikties ārpustiesas mehānisma izmantošanai, lai atrisinātu jebkuru strīdu, kas saistīts ar šiem Noteikumiem (saskaņā ar 2005. gada 6. septembra Itālijas Patērētāju kodeksa 141.-141. pantu, Nr. 206). Piemēram, varat izmantot iepriekš minēto Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu vai tajā saņemt konsultāciju. 

Patērētājiem Bangladeša, Butānā, Indijā, Maldīvu salās, Nepālā un Šrilankā. Šos Noteikumus un Pakalpojumu izmantošanu reglamentē jūsu pastāvīgās dzīvesvietas tiesību akti, neņemot vērā piemērojamo tiesību aktu piemērošanas noteikumus. Kompetentās jurisdikcijas tiesām, kas atrodas šajā pastāvīgās dzīvesvietas vietā, būs ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz visiem strīdiem, kas radušies šo Noteikumu dēļ vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem. 

Patērētājiem Apvienotajā Karalistē. Šos Noteikumus un to lietas būtību regulē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem. Mēs ar jums vienojamies, ka Anglijas un Velsas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija (ja esat Ziemeļīrijas rezidents, varat uzsākt tiesvedību arī Ziemeļīrijā, un ja esat Skotijas rezidents, varat uzsākt tiesvedību Skotijā). 

Patērētājiem ASV.

Šķīrējtiesneša izvēle un noteikumi. Strīds ir jāiesniedz tikai Amerikas Arbitrāžas Asociācijā (AAA, American Arbitration Association), lai tiktu izskatīts saskaņā ar tās Patērētāju arbitrāžas noteikumiem. Ja kaut kāda iemesla dēļ AAA nespēj vai nevēlas veikt arbitrāžu atbilstoši šiem noteikumiem, mēs ar jums izvēlēsimies citu šķīrējtiesnesi saskaņā ar 9 U.S. Code § 5.

Obligātā (individuālā) arbitrāža. Jūs piekrītat tam, ka jebkurš strīds mūsu starpā ir risināms, to izskatot šķīrējtiesā tikai un vienīgi individuāli (nevis kolektīvi). Pusēm būs jāievēro Federālā šķīrējtiesas procesa likuma, 9 U.S.C. § 1 un citi. Arbitrāžas gadījumā nav ne zvērināto, ne tiesneša. 

Šķīrējtiesas tvērums. Šķīrējtiesnesis, piemērojot šos Noteikumus, nosaka visus ar Strīdu saistītos jautājumus. Šķīrējtiesnesis arī izlemj jebkuru jautājumu par to, vai kāds Strīds vai jautājums ir pakļaujams arbitrāžai. Šķīrējtiesnesim nav tiesību izskatīt Strīdu kā kolektīvu prasību, masveida prasību vai pārstāvniecības darbību. Šķīrējtiesnesim nav nekādu pilnvaru piešķirt atvieglojumus nevienam citam, izņemot jūs vai mūs. 

Šķīrējtiesas izņēmums (mazāk nozīmīgu prasību izskatīšanas tiesa). Strīdi, kurus var pilnībā atrisināt mazāk nozīmīgu prasību izskatīšanas tiesā, nav jāiesniedz šķīrējtiesā. 

Tiesas vietas izvēle (Fultonas apgabals, Džordžija). Jūs piekrītat, ka visi strīdi tiek izskatīti tikai Fultonas apgabalā, Džordžijā, ja vien Puses nav vienojušās citādi vai šķīrējtiesnesis nav noteicis citādi. Jūs piekrītat Džordžijas štata jurisdikcijai visos nolūkos. 

Piemērojami tiesību akti (Džordžija). Šos Noteikumus un Pakalpojumu izmantošanu regulē ASV Džordžijas štata tiesību akti, neņemot vērā piemērojamo tiesību aktu piemērošanas noteikumus. Tomēr jebkuru lēmumu par to, vai Strīds ir pakļauts arbitrāžai, vai par arbitrāžas norisi regulē tikai Federālā šķīrējtiesas procesa likuma, 9 U.S.C. § 1 un citi. 

Arbitrāžas laikā pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Šķīrējtiesnesis var noteikt jebkuru tiesiskās aizsardzības līdzekli, likumīgu atlīdzību vai iznākumu, ko puses būtu varējušas saņemt tiesā, tostarp veikt advokāta honorāru un izmaksu piešķiršanu saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz lietu, bet neattiecas uz pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli. 

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Šķīrējtiesnesis var neizsniegt tiesas rīkojumu. Ja kāda no Strīdā iesaistītajām pusēm lūdz pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli, šķīrējtiesnesis beidz Strīda izskatīšanu šķīrējtiesā un piešķir kompensāciju naudas izteiksmē (ja attiecināms) un pēc tam puse, kas lūdz pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli, var iesniegt jaunu prasību Džordžijas štata Fultonas apgabala štata vai federālajā tiesā tikai ar mērķi saņemt pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Šķīrējtiesneša konstatētos faktiskos apstākļus un secinājumus par tiesību aktiem neiesniedz kā pierādījumu un neuzskata par precedentu šajā turpmākajā tiesvedībā. 

ATTEIKŠANĀS NO KOLEKTĪVAS PRASĪBAS

Ja tas ir atļauts piemērojamajos tiesību aktos un Amerikas Savienotajās valstīs, gan uzņēmums Coca‑Cola, gan jūs piekrītat, ka jebkura strīdu izšķiršana tiesā notiks tikai individuāli, nevis kolektīvas, konsolidētas vai pārstāvniecības lietas ietvaros. Mēs abpusēji atsakāmies no jebkādām tiesībām uz lietas izskatīšanu zvērināto tiesā.

18. JURISDIKCIJAI SPECIFISKI NOTEIKUMI 

TURPMĀK IR SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR PATĒRĒTĀJU TIESĪBĀM UN ĪPAŠU JURISDIKCIJU IZVĒLI. MĒS MUDINĀM JŪS PĀRSKATĪT ATTIECĪGĀS DAĻAS. 

Patērētājiem Kalifornijā. Ja esat jaunāks par 18 gadiem un dzīvojat Kalifornijā, jums var būt tiesības pieprasīt noņemt jums piederošo Lietotāja saturu, ko esat padarījis publiski pieejamu Pakalpojumos. Lai pieprasītu sava Lietotāja satura noņemšanu, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu Coca‑Cola, tēmas rindiņā norādot “California Minor User Content Removal”. Ņemiet vērā, ka noņemšanas tiesības nav absolūtas — šīs tiesības attiecas uz jūsu sākotnējo Lietotāja satura publicēšanu, bet ne uz turpmāko tā kopīgošanu vai citu personu veikto pārpublicēšanu un ne uz saturu, ko par jums ir kopīgojušas citas personas. Noņemšanas tiesības neattiecas arī uz gadījumiem, kad esat saņēmis kompensāciju vai citu atlīdzību par Lietotāja satura publicēšanu. Uzņēmums Coca‑Cola nevar nodrošināt Lietotāja satura visaptverošu noņemšanu no interneta.

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs un vēlaties pieprasīt, lai uzņēmums Coca‑Cola izdzēš mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus, lūdzu, skatiet uzņēmuma Coca‑Cola Privātuma politikas sadaļu “Kalifornija”

Ja Pakalpojumus jebkurā laikā uzskata par elektronisku komercpakalpojumu (kā definēts Kalifornijas Civilkodeksa 1789.3. iedaļā), Kalifornijas iedzīvotājiem ir tiesības uz tālāk minēto īpašo informāciju par patērētāju tiesībām.

Pakalpojumu sniedzējs: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Džordžija 30313.

Ja Pakalpojumi tiek uzskatīti par elektronisku komercpakalpojumu, jūs varat iesniegt sūdzību par Pakalpojumiem vai saņemt papildu informāciju par Pakalpojumu lietošanu, nosūtot e-pasta ziņojumu šeit: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Jūs varat sazināties ar mums, arī rakstot uz adresi The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 vai piezvanot mums uz numuru 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) 

Visiem patērētājiem ASV. Informāciju par to, kā iesniegt prasību par autortiesību pārkāpumu atbilstoši 1998. gada Digitālās Tūkstošgades Autortiesību Likumam (DMCA, The Digital Millennium Copyright Act of 1998) skatiet mūsu DMCA politikā

Patērētājiem Vācijā. Nekas no šajos Noteikumos ietvertā neierobežo vai neizslēdz Coca‑Cola atbildību par rupju nolaidību attiecībā uz lietotājiem Vācijā. Saskaņā ar Vācijas Reklāmas Federācijas (Deutscher Werberat, ZAW) noteikumiem Coca‑Cola neveic nekādas reklāmas vai tirdzniecību veicinošas aktivitātes attiecībā uz patērētājiem, kuri ir jaunāki par 14 gadiem. Šie Pakalpojumi kā tādi nav domāti vai paredzēti tam, lai tos lietotu kāds, kurš ir jaunāks par 14 gadiem.