eesmärk

Coca‑Cola izvirza mērķi līdz 2040. gadam sasniegt nulles emisijas visā vērtību ķēdē

 

Coca‑Cola Eiropa* plāno līdz 2040. gadam sasniegt nulles siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisiju līmeni visā savā vērtību ķēdē. Paredzēts, ka laika posmā līdz 2030. gadam oglekļa dioksīda emisijas tiks samazinātas par 2,5 miljoniem tonnu CO2 gadā jeb 30 % salīdzinājumā ar 2015. gadu. Lai to sasniegtu, īstenojam izmaiņas savos procesos un veidojam dialogu ar mūsu piegādātājiem.

Coca‑Cola vēlas pasaulē radīt pozitīvas pārmaiņas, izvirzot ilgtspēju kā prioritāti. Mūsu ilgtspējas mērķi visās uzņēmējdarbības jomās iezīmē uzņēmuma apņemšanos sniegt savu ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā.

The Coca‑Cola Company vadošie ražotāji un izplatītāji Eiropā, Coca‑Cola Europacific Partners un Coca‑Cola Hellenic Bottling Company, ir izvirzījuši savus nulles emisiju mērķus 2040. gadam, kā arī zinātnē balstītus mērķus 2030. gadam,** kas paredz samazināt CO2 emisijas par 2,5 milj. t gadā jeb 30 % salīdzinājumā ar 2015. gadu. Emisiju aprēķins iekļauj arī 3. tvēruma emisijas, kas ietver visu vērtību ķēdes posmu, kā arī ražotāju un izplatītāju darbības radītos izmešus.

Tikai ciešā sadarbībā starp ražošanas partneriem, piegādātājiem un klientiem iespējams mazināt 3. tvēruma emisijas. Tāpēc Coca‑Cola ir īpaši svarīga sadarbība un dialogs ar partneriem, lai sasniegtu savus mērķus Eiropā. Tas iespējos samazināt iepakojuma radītās emisijas, kas šobrīd veido 41 % no Coca‑Cola radītājām CO2 emisijām vērtību ķēdē Eiropā.

Tāpat aktuālas ir arī citas iniciatīvas — energoefektivitātes paaugstināšana aukstumiekārtām, kas šobrīd veido 27 % no kopējām emisijām, emisiju samazināšana izejvielām, kas rada 21 % no kopējo Coca‑Cola radīto emisiju daudzuma, kā arī pāreja uz oglekļa neitrālām ražotnēm.

Tāpat ļoti svarīgs aspekts mūsu nulles emisiju mērķu sasniegšanā ir sadarbībai ar ražotājiem un izplatītājiem, piegādātājiem un citiem partneriem, tostarp nozares pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

 

Kas rada galvenās Coca‑Cola CO2 emisijas?

 

bottle

 

Plašāku informāciju par mūsu ražotāju un izplatītāju īstenotājām aktivitātēm var atrast šeit:

 

Coca‑Cola European Partners sets ambition to reach Net Zero emissions across entire value chain by 2040

Coca‑Cola HBC commits to Net Zero emissions by 2040

 

 

* Coca‑Cola Eiropā veido Coca‑Cola Europacific Partners, Coca‑Cola Hellenic Bottling Company un The Coca‑Cola Company filiāles.

** Coca‑Cola Europacific Partners ir izvirzījuši zinātnē balstītu mērķi — līdz 2030. gadam samazināt oglekļa emisijas par 30 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. Savukārt Coca‑Cola Hellenic Bottling Company ir izvirzījusi zinātnē balstītu mērķi — samazināt oglekļa emisijas par 25 % salīdzinājumā ar 2017. gadu. The Coca‑Cola Company ir izvirzījusi globālu zinātnē balstītu mērķi — līdz 2030. gadam samazināt absolūtās CO2 emisijas par 25 %.

*** 1. tvēruma emisijas rodas no uzņēmuma īpašumā vai kontrolē esošiem avotiem; 2. tvēruma emisijas rodas, ražojot iepirkto enerģiju; 3. tvēruma emisijas ir visas pārējās emisijas gan augšējos, gan apakšējos vērtību ķēdes posmos, tostarp ražošanas partneru darbības rezultātā radītie izmeši.