Coca‑Cola European Partners siktar mot netto noll klimatpåverkan 2040

2020-12-07

Coca‑Cola European Partners (CCEP) lanserar en koncernövergripande klimatstrategi med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Som en del i den nya strategin Action on Climate Now har företaget upprättat en grön omställningsfond på drygt 2,5 miljarder kronor. 

Coca‑Cola European Partners påskyndar sina åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Ett delmål i den nya klimatstrategin är att till 2030 reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3[1] (basår 2019) med 30 procent[2], för att sedan nå netto noll år 2040. Målet för 2030 har godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi) att vara i linje med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet.

– Klimatförändringarna är allvarliga och berör oss alla. Som en stor aktör i dryckesindustrin har vi ett ansvar att bidra till en bättre framtid. Mellan 2010 och 2019 minskade vi utsläppen i vår värdekedja med 30,5 procent. Den nya klimatstrategin bygger vidare på vårt arbete det senaste decenniet. Storheten i strategin ligger i att hela koncernen fokuserar på de indirekta utsläppen som är svårast att påverka. För att uppnå långsiktig och storskalig förändring krävs nära samarbeten med våra kunder och leverantörer, säger Sofie Eliasson Morsink, VD på Coca‑Cola European Partners i Sverige.

Coca‑Cola European Partners ska så långt det är möjligt reducera utsläppen av växthusgaser inom värdekedjans alla fem områden – ingredienser, förpackningar, produktion, transport och kylutrustning. Därefter kommer investeringar i projekt som bidrar till negativa utsläpp i atmosfären samt i verifierade klimatkompensationsprogram genomföras. För att ytterligare stärka arbetet kommer bonusen för den egna ledningen kopplas mot klimatmålen i den nya strategin.

Eftersom drygt 90 procent av utsläppen uppstår i scope 32 måste leverantörer mobiliseras och nära samarbeten inledas. För att nå netto noll 2040 är målet att 100 procent av CCEP:s strategiska leverantörer ska sätta vetenskapligt baserade reduktionsmål och använda 100 procent förnybar el till 2023 samt dela data för sina utsläpp av växthusgaser.

– Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet sedan lång tid tillbaka. Några av åtgärderna i den nya koncernövergripande klimatstrategin har redan uppnåtts i Sverige. Till exempel var vi första marknad i världen att gå över till 100 procent återvunnen plast för hela den lokalproducerade PET-portföljen[3]. Därutöver är koldioxiden som används i vår produktion förnybar och tillverkas av restprodukter från svensk bioetanoltillverkning, säger Sofie Eliasson Morsink.

Den nya klimatstrategin stöttas av nyupprättade Green Recovery Investment Fund, en treårig investeringsfond på drygt 2,5 miljarder kronor som ska främja innovativa och klimatsmarta initiativ. Fonden syftar till att ge ekonomiskt stöd till projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och stöttar de långsiktiga målen om netto noll 2040. Exempelvis hållbara förpackningsinitiativ och investeringar i nya återvinningstekniker.

[1] Detta inkluderar ett åtagande om att reducera utsläpp av växthusgaser från scope 1 och 2 med 47 procent och scope 3-utsläpp med 29 procent till 2030 (basår 2019).

[2] Scope 1 avser direkta utsläpp från egna eller kontrollerade källor. Scope 2 är indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt energi och scope 3 är indirekta utsläpp som uppstår i värdekedjan, både uppströms och nedströms (till exempel köpta varor och tjänster/kapitalvaror/transport).

[3] Avser ej flaskans kork och etikett som tillverkas av andra återvinningsbara material som återvinns.