Vår produktionsanläggning i Jordbro är nu klimatneutral 

2021-09-01

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) produktionsanläggning i Jordbro har nu certifierats enligt PAS 2060 - en internationell standard för klimatneutralitet. Därmed blir Coca‑Cola i Sveriges produktionsanläggning den första inom koncernen att certifieras, tillsammans med en spansk produktionsanläggning för vatten, Vilas del Turbón.

För att minska utsläppen av växthusgaser från produktionsanläggningen i Jordbro har en rad åtgärder vidtagits. Arbetet har gett resultat. Vi har lyckats minska de absoluta utsläppen av växthusgaser trots att produktionsvolymerna har ökat i fabriken. Sedan 2015 har utsläppen reducerats med 64 procent. Hållbarhetsarbetet har lett till att produktionsanläggningen nu certifierats som klimatneutral enligt standarden PAS 2060.  

– Det här är resultatet av ett målmedvetet arbete som drivits av engagerade medarbetare under flera års tid och jag är otroligt stolt att Coca‑Cola i Sveriges fabrik nu blivit klimatneutral. För CCEP är det här ett viktigt steg för att nå koncernens ambition om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan. Det har gjorts många små och stora förändringar under resan mot den här certifieringen, säger Ana Esquius Figols, Supply chain-direktör på Coca‑Cola Europacific Partners i Sverige. 

För att uppfylla alla kriterier i PAS 2060 behöver minst 95 procent av alla utsläpp relaterade till produktionsanläggningen i Jordbro inkluderas i beräkningarna. Det omfattar allt från tillverkningen av flaskor i produktionen till hur medarbetarna transporterar sig till och från arbetsplatsen. Utsläppsdata kopplad till produktionsanläggningen har granskats av en oberoende auktoriserad tredje part som konstaterat att verksamheten uppfyller kraven i standarden PAS 2060. 

– Genom att mäta och dokumentera våra utsläpp har vi kunnat fokusera på rätt åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet sedan lång tid tillbaka och vi strävar efter att så långt som möjligt reducera utsläppen av växthusgaser. De utsläpp som återstår i produktionsanläggningen klimatkompenserar vi för genom att köpa Gold Standard-certifierade utsläppsrätter från ett skogsplanteringsprojekt i Colombia. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete mot netto noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja och koncern, säger Lisa Wahlström, Hållbarhetsdirektör på Coca‑Cola Europacific Partners i Sverige. 

Certifiering enligt standarden PAS 2060 är en del i CCEP:s koncernövergripande klimatstrategi – Action on Climate Now – med ambitionen att nå netto noll utsläpp i hela värdekedjan till 2040. Inom kort kommer ytterligare produktionsanläggningar att certifieras likt CCEP Sveriges fabrik i Jordbro. Målet är att sammanlagt sex fabriker i koncernen ska bli certifierade till år 2023. 

  

 
Vår väg till en klimatneutral produktionsanläggning 
 

Alla verksamheter och all användning av resurser har en påverkan på klimatet. Därför är det viktigt att använda resurser som till exempel vatten och energi sparsamt. Här är några av de förändringar vi har genomfört för att bli klimatneutrala.  


Vi har kartlagt produktionsanläggningens energianvändning för att identifiera energibesparande åtgärder. Bland annat genomförde vi ett större energieffektiviseringsprojekt tillsammans med Siemens Smart Infrastructure under 2019 och 2020 som resulterade i en reduktion av vår totala energianvändning med 13 procent. 

Vidare har vi installerat nya fläktar och värmeåtervinning från högtryckskompressorer samt uppgraderat fastighetens automationssystem för att underlätta optimering och uppföljning. Vi har också reducerat trycket i våra högtryckskompressorer som används för att blåsa våra PET-flaskor från så kallade preformer. Sedan 2015 har vi installerat LED-belysning med tillhörande rörelse- och dagsljussensorer som idag utgör 70 procent av vår belysning. En annan viktig åtgärd är att vi numera enbart använder oss av förnybar el från vindkraft. 

Vatten – en naturresurs vi hanterar varsamt

För att reducera klimatpåverkan från vår vattenanvändning arbetar vi kontinuerligt med effektiviseringar. Vi har bland annat halverat sköljmaskinernas vattenkonsumtion på våra glas- och burklinjer genom att byta till modernare munstycken. Genom att justera trycket i sköljmaskinerna har vi kunnat reducera vattenförbrukningen och dess klimatpåverkan ytterligare. Vårt mål är bygga ett slutet system för sköljning där vatten renas och återanvänds om och om igen.  

Koldioxid från naturens eget kretslopp


Svenska skogs- och jordbruksprodukter används som råvara vid tillverkning av bioetanol. I tillverkningsprocessen som utgörs av en jäsning bildas etanol men även koldioxid som biprodukt. Rågasen som innehåller 95 procent koldioxid renas och koncentreras till koldioxid som vi köper och använder vid kolsyresättning av våra drycker. Koldioxid är en del av den naturliga cykeln och genom att koldioxiden vi använder är tillverkad av en biprodukt från jäsningsprocessen vid bioetanoltillverkning tillförs ingen extra koldioxid till atmosfären.