“ภารกิจคู่ซ่า แฟนต้าคู่พริงเกิลส์ (2)”

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ("การแข่งขัน") จัดขึ้นโดย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม" ). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

5. มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการแข่งขันนี้

7. หากผู้ชนะอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ชนะจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หรือแสดงหนังสือให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลจากผู้ปกครอง หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์” 

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลาการแข่งขัน

1. การแข่งขันเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566 (โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 17:00 วันที่ 23 ตุลาคม 2566) 

2. ผลงานใด ๆ ที่ไม่ได้รับในช่วงระยะเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อผลงานที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. การเข้าร่วมกิจกรรม

1. กติกากติกากติกากติกา

a. นำ “FANTA” แบบขวดรสชาติใดก็ได้  และ “PRINGLES” รส Original หรือ Sour Cream & Onion ขนาดใดก็ได้มาครีเอทเป็นคำใดหรืออีโมจิใดก็ได้ที่อยากบอก ปอนด์-ภูวินทร์ หรือ อยากบอก “FANTA” และ “PRINGLES” และถ่ายภาพคำหรืออีโมจินั้น

b. โพสต์ภาพถ่ายลงในคอมเมนต์โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมติด #ภารกิจคู่ซ่าแฟนต้าคู่พริงเกิลส์

2. รููปไหนที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 25 ภาพ จะได้เป็น 25 ท่าน ที่ได้รับรางวัล

3. ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย (“ผลงานที่ถูกต้อง”) โดยผู้จัดกิจกรรม (อ้างอิงจากข้อ C5)

4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน แต่ผลงานแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และท่านอาจได้รับรางวัลเพียงหนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น

5. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

6. ผลงานที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ C1 และต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม การเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานจะถือว่าท่านได้ยืนยันและรับรองว่าไม่มีสิ่งใดในผลงงานที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของบุคคลใด ๆ และจะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ อย่างเต็มที่ต่อการละเมิดหรือการฝ่าฝืนดังกล่าว ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์หาก (ก) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; และ/หรือ (b) มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เชื้อชาติ ศาสนา เนื้อหาทางการเมือง หรือเนื้อหาหรือการกระทำที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม

D. เกณฑ์การตัดสิน

1. ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องของท่าน (อ้างอิงจากข้อ C1) จะได้รับการประเมินตามความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องที่สร้างสรรค์ที่สุดตามความเห็นของผู้จัดกิจกรรม แต่ละรายการจะได้รับรางวัล (อ้างอิงจากข้อ E1) (“ผู้ชนะ”) การตัดสินผลงานที่ชนะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการสื่อสารใด ๆ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น)

2. รายชื่อผู้ชนะจะถูกโพสต์ใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ทาง Facebook “FANTA THAILAND"  

3. รายละเอียดจะถูกส่งไปยังผู้ชนะแต่ละรายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการชนะ ผ่านข้อความ inbox message ทาง Facebook FANTA THAILAND โดยผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูล (1) ชื่อ-นามสกุล ตามหน้าบัตรประชาชน (2) วันเดือนปีเกิด (3) เลขสี่ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติตรงตามกติกาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ชนะต้องส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนเมื่อมารับรางวัลเพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมาย และ (4) เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อกลับ 

4. ผู้ชนะมีระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการตอบรับ (คือ 7 – 13 พฤษจิกายน 2566 และหมดเขตภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 พฤษจิกายน 2566) โดยการยืนยันเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับเฉพาะวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) เท่านั้น หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีผู้มารับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร

5. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง รางวัลจะมอบให้ตาม "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่สามารถโอน ต่อรอง ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนได้ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลให้กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6. ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว รางวัลจะถูกยกเลิก

7. ผู้จัดกิจกรรม บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน การบำรุงรักษา ภาษี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ของรางวัล

8. การตรวจสอบความถูกต้อง การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

E. รางวัล

1. รางวัลมีทั้งหมด 25 รางวัล 

a. รางวัลที่ 1 : Voucher ที่พักโรงแรม The Standard Hua Hin ห้อง Standard Suite 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จำนวน 5 รางวัล (1 รางวัล สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน) (มูลค่ารางวัลละ13,198 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 65,990 บาท)

b. รางวัลที่ 2 : หมวก Fanta x Pringles จำนวน 20 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 199 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 3,980 บาท)

2. ผู้จัดกิจกรรมสามารถกำหนดวิธีการมอบรางวัลตามที่เห็นสมควร 

2.1 ในกรณีรางวัลที่ 1 : Voucher ที่พักโรงแรม The Standard Hua Hin ห้อง Standard Suite 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ผู้จัดกิจกรรมกำหนดให้ผู้ชนะต้องมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยเซ็นมอบอำนาจลงบนสำเนาบัตรประชาชน) พร้อมแสดงและส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน (โดยผู้ได้รับรางวัลต้องขีดฆ่าข้อมูลหมู่เลือดและ/หรือข้อมูลศาสนาบนหน้าสำเนาบัตรประชาชน) ทั้งนี้ทางตัวแทนผู้จัดกิจกรรม (บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จะติดต่อผู้ชนะไป) โดยผู้ชนะต้องเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 31 พฤษจิกายน 2566 สถานที่รับรางวัลคือ บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยูที่เลขที่ หมู่บ้านบิสทาวน์ 2521/21 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง  เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางผู้จัดกิจกรรม ว่าเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะได้รับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับสำรองถัดไป หรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

2.2 ในกรณีรางวัลที่ 2 หมวก Fanta x Pringles จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้ชนะผ่าน SMS Email Inbox message ทางSocial Mediaหรือทางโทรศัพท์ที่ผู้ชนะให้รายละเอียดไว้ และขอรายละเอียด (ชื่อ, หมายเลข ID, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ ฯลฯ) เพื่อจัดส่งรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรางวัลให้ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 24 พฤศจิกายน  2566

2.3 จากข้อ 2.1 ขณะรับมอบรางวัลผู้ชนะต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลก่อนรับรางวัลกลับไป เมื่อผู้ชนะได้ตรวจสภาพและรับมอบรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ซึ่งผู้ชนะจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

2.4 กรณีรางวัลเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ โค้ดรางวัล จะเป็นการส่งให้ผ่านทาง [อีเมล/SMS] ที่ผู้ชนะทำการลงทะเบียนไว้

3. จำนวนและประเภทของรางวัลที่จะมอบให้ในการแข่งขันนี้จะไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ E1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ

5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ เว้นแต่กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้ชนะ 

F. สิทธิ์ในการใช้ผลงาน

1. โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ท่านได้มอบหมายและโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกทั้งหมดในผลงาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามในผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรม รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามในนั้น พร้อมกับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้า โดยไม่มีการชดเชยให้กับท่าน ท่านต้องดำเนินการใด ๆ และจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นจากผู้จัดกิจกรรมเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ผูกพันไว้กับผู้จัดกิจกรรมในที่นี้

2. ท่านปลดเปลื้องและสละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามอาจมีหรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้

G. เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

3. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook FANTA THAILAND 

6. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

7. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

8. สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ inbox ของ Facebook FANTA THAILAND 

“ภารกิจคู่ซ่า แฟนต้าคู่พริงเกิลส์ (1)”

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ("การแข่งขัน") จัดขึ้นโดย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม" ). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

5. มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการแข่งขันนี้

7. หากผู้ชนะอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ชนะจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หรือแสดงหนังสือให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลจากผู้ปกครอง หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์” 

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลาการแข่งขัน

1. การแข่งขันเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 (โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 17:00 วันที่ 24 กันยายน 2566) 

2. ผลงานใด ๆ ที่ไม่ได้รับในช่วงระยะเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อผลงานที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. การเข้าร่วมกิจกรรม

1. กติกา

a. ถ่ายรูปท่าสุดปังขณะทาน “FANTA” แบบขวด รสชาติใดก็ได้ คู่กับ “PRINGLES” รส Original หรือ Sour Cream & Onion ขนาดใดก็ได้ ให้โลกจำ!!

b. โพสต์ภาพใต้โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมติด #ภารกิจคู่ซ่าแฟนต้าคู่พริงเกิลส์

2. รููปไหนที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด 30 ภาพ จะได้เป็น 30 ท่าน ที่ได้รับรางวัล

3. ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย (“ผลงานที่ถูกต้อง”) โดยผู้จัดกิจกรรม (อ้างอิงจากข้อ C5)

4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน แต่ผลงานแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และท่านอาจได้รับรางวัลเพียงหนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น

5. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

6. ผลงานที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ C1
และต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม การเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานจะถือว่าท่านได้ยืนยันและรับรองว่าไม่มีสิ่งใดในผลงงานที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของบุคคลใด ๆ และจะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ อย่างเต็มที่ต่อการละเมิดหรือการฝ่าฝืนดังกล่าว ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์หาก (ก) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; และ/หรือ (b) มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เชื้อชาติ ศาสนา เนื้อหาทางการเมือง หรือเนื้อหาหรือการกระทำที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม

D. เกณฑ์การตัดสิน

1. ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องของท่าน (อ้างอิงจากข้อ C1) จะได้รับการประเมินตามความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องที่สร้างสรรค์ที่สุดตามความเห็นของผู้จัดกิจกรรม แต่ละรายการจะได้รับรางวัล (อ้างอิงจากข้อ E1) (“ผู้ชนะ”) การตัดสินผลงานที่ชนะถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการสื่อสารใด ๆ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น)

2. รายชื่อผู้ชนะจะถูกโพสต์ใน วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ทาง Facebook “FANTA THAILAND"  

3. รายละเอียดจะถูกส่งไปยังผู้ชนะแต่ละรายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการชนะ ผ่านข้อความ inbox message ทาง Facebook FANTA THAILAND โดยผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูล (1) ชื่อ-นามสกุล ตามหน้าบัตรประชาชน (2) วันเดือนปีเกิด (3) เลขสี่ตัวท้ายของเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติตรงตามกติกาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ชนะต้องส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนเมื่อมารับรางวัลเพื่อยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามกฎหมาย และ (4) เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อกลับ 

4. ผู้ชนะมีระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่แจ้งการตอบรับ (คือ 10 – 16 ตุลาคม 2566 และหมดเขตภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม2566) โดยการยืนยันเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับเฉพาะวันและวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เท่านั้น หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีผู้มารับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร

5. เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง รางวัลจะมอบให้ตาม "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่สามารถโอน ต่อรอง ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนได้ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลให้กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6. ผู้จัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมอบรางวัลในกรณีที่ไม่มีผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว รางวัลจะถูกยกเลิก

7. ผู้จัดกิจกรรม บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกัน การบำรุงรักษา ภาษี หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ของรางวัล

8. การตรวจสอบความถูกต้อง การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

E. รางวัล

1. รางวัลมีทั้งหมด 30 รางวัล 

a. รางวัลที่ 1 : instax mini 12 จำนวน 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 2,690 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 26,900 บาท)

b. รางวัลที่ 2 : หมวก Fanta x Pringles จำนวน 20 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 199 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 3,980 บาท)

2. ผู้จัดกิจกรรมสามารถกำหนดวิธีการมอบรางวัลตามที่เห็นสมควร 

2.1 ในกรณีรางวัลที่ 1 : instax mini 12 ผู้จัดกิจกรรมกำหนดให้ผู้ชนะต้องมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงและส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน (โดยผู้ได้รับรางวัลต้องขีดฆ่าข้อมูลหมู่เลือดและ/หรือข้อมูลศาสนาบนหน้าสำเนาบัตรประชาชน) ทั้งนี้ทางตัวแทนผู้จัดกิจกรรม (บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด จะติดต่อผู้ชนะไป) โดยผู้ชนะต้องเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สถานที่รับรางวัลคือ บริษัทบอนดูบา แอนด์ นิงกิ ยูไนเต็ด สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยูที่เลขที่ หมู่บ้านบิสทาวน์ 2521/21 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง  เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางผู้จัดกิจกรรม ว่าเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะได้รับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับสำรองถัดไป หรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

2.2 ในกรณีรางวัลที่ 2 หมวก Fanta x Pringles จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้ชนะผ่าน SMS Email Inbox message ทางSocial Mediaหรือทางโทรศัพท์ที่ผู้ชนะให้รายละเอียดไว้ และขอรายละเอียด (ชื่อ, หมายเลข ID, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ ฯลฯ) เพื่อจัดส่งรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งรางวัลให้ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 ตุลาคม 2566

2.3 จากข้อ 2.1 ขณะรับมอบรางวัลผู้ชนะต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลก่อนรับรางวัลกลับไป เมื่อผู้ชนะได้ตรวจสภาพและรับมอบรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ซึ่งผู้ชนะจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

2.4 กรณีรางวัลเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ โค้ดรางวัล จะเป็นการส่งให้ผ่านทาง [อีเมล/SMS] ที่ผู้ชนะทำการลงทะเบียนไว้

3. จำนวนและประเภทของรางวัลที่จะมอบให้ในการแข่งขันนี้จะไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ E1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ

5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียมของรัฐหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ เว้นแต่กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้ชนะ

F. สิทธิ์ในการใช้ผลงาน

1. โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ท่านได้มอบหมายและโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกทั้งหมดในผลงาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามในผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรม รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามในนั้น พร้อมกับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้า โดยไม่มีการชดเชยให้กับท่าน ท่านต้องดำเนินการใด ๆ และจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นจากผู้จัดกิจกรรมเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ผูกพันไว้กับผู้จัดกิจกรรมในที่นี้

2. ท่านปลดเปลื้องและสละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามอาจมีหรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้

G. เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

3. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook FANTA THAILAND 

6. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

7. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

8. สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ inbox ของ Facebook FANTA THAILAND