Born Social Club Party

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

ลำดับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
AnaXXX WongsXXX 0839795XXX 
สหัสวXXX ทองXXX 0645091XXX 
ณัฐเXXX กาญจนเมธีXXX 0906456XXX 
รินทร์XXX กาญจนเมธีXXX 0836694XXX 
รวิXXX จันทร์อัXXX 0926040XXX 
JaXXX LXX 0924947XXX 
มณีวXXX ลิXXX 0982756XXX 
เตXXX เกริกสกุลXXX 0996236XXX 
NatnaXXX NamapatipXXX 0927962XXX 
10 KittipXXX LertwaraXXX 0616964XXX 
11 พรXXX ชินXXX 0645178XXX 
12 SarayXXX RojanawanichaXXX 0650595XXX 
13 จิตติXXX ติ่งXXX 0961829XXX 
14 ณัฐธXXX ธรXXX 0811951XXX 
15 SunsaXXX AiemuXXX 0868861XXX 
16 ปิยะXXX พงXXX 0820511XXX 
17 ดวXXX เกตุกัXXX 0894781XXX 
18 ฐิติXXX สมานXXX 0966649XXX 
19 JaX ThanyaXXX 0642344XXX 
20 ปิยXXX คีรีมาศXXX 0963655XXX 
21 ปรางXXX นวXXX 0982422XXX 
22 วีรXXX วงษ์XXX 0625535XXX 
23 ศตวXXX คีXXX 0970949XXX 
24 OraXXX SXX 0869968XXX 
25 ศิริXXX เขียววXXX 0842356XXX 
26 NutthaXXX KojaranXXX 0988243XXX 
27 ธัXXX ขวัญเXXX 0861760XXX 
28 พัชX บุXXX 0625391XXX 
29 ฐาXXX วิริยพXXX 0869807XXX 
30 กXXX ยิ้มเXXX 0864163XXX 
31 ปวีณXXX ศรีXXX 0899498XXX 
32 ทัXXX สุวัฒนXXX 0879077XXX 
33 ThidaXXX ThianamnXXX 0818343XXX 
34 จรินทร์XXX ต่าXXX 0879793XXX 
35 วิXX สุขุมXXX 0909721XXX 
36 พรXXX ชาวช่าXXX 0869093XXX 
37 NgaXXX WaXXX 0884908XXX 
38 ธนXXX วิชชุปรXXX 0816676XXX 
39 ดาราXXX กุลXXX 0655199XXX 
40 จิXXX อ่วมXXX 0636515XXX

 

                         รายชื่อสำรอง 
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ 
NisaXXX TongpratueXXX 0874371XXX 
BoontaXXX WannamoXXX 0805807XXX 
ปXXX วรรณXXX 0819880XXX 
ชXXX เมืองจัXXX 0863959XXX 
ดXX นิพิฐXXX 0635161XXX 
นิXX สงัสดิวิทยXXX 0866293XXX 
ChatcXXX ThongXXX 0895397XXX 
ปิยะXXX ปรีXXX 0816476XXX 
กิXX ชาญชลXXX 0812556XXX 
กรXXX ชัยยิ่XXX 0858082XXX 
รตวXXX ออมไXXX 0865562XXX 
วรางXXX ชื่นสำXXX 0616324XXX 
อชิวXXX โพXXX 0971954XXX 
KanyaXXX SookrungraXXX 0867695XXX 
MusXXX SornnXXX 0942936XXX 
นิลเXXX ศิวาXXX 0642075XXX 
ทิฆัXXX อยู่พิXXX 0819337XXX 
วาXXX ทัXXX 0825696XXX 
สกลXXX ทรัพย์เสริXXX 0909713XXX 
พีระXXX คXXX 0800729XXX 

*รายชื่อสำรองสามารถยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าได้ทาง ทาง Facebook “Schweppes: for the Experienced” และ หาก 40 ผู้ชนะแรกไม่ยืนยันตัวตนตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนในรายชื่อสำรองแทน

ข้อตกลงและเงื่อนไข 

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Schweppes Secret Party Event นี้ ("กิจกรรม") จัดขึ้น บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม"). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้
(“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปีแต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และแสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม

5. มีบัตรประจำตัวประชาชน ที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการร่วมกิจกรรมนี้

7. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลากิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567 โดยนับคำตอบสุดท้ายเวลา 23.59 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดย ยึดเวลาตามระบบของ Born Social Club Party  (“ระยะเวลากิจกรรม”) 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมใด ๆ ที่ไม่ได้ทำในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. HOW TO PARTICIPATE  การเข้าร่วมกิจกรรม

1. ซื้อผลิตภัณฑ์ “Schweppes” รสชาติใดก็ได้ จำนวน 1 กระป๋อง มูลค่า 17 บาท และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

2. ทายสถานที่จัดงาน “ปาร์ตี้ลับ” Schweppes Born Social Club Party ให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยตอบคำถามทุกข้อ ผ่านทาง Link: https://forms.gle/XLcpGfFoWuFPVwGS6

3. ส่งคำตอบภายในระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนด

D. PRIZES รางวัล 

1.   รางวัลของกิจกรรม (“รางวัล”) มีดังนี้
รายละเอียดของรางวัล ในการแลกรับรางวัล  มีดังนี้ 

 • หากกรอกข้อมูลครบถ้วนทายสถานที่จัดงาน “ปาร์ตี้ลับ” Schweppes Born Social Club Party  เป็น 40 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์จำนวน 2 สิทธิ์ (สามารถนำผู้ติดตามไปได้ จำนวน 1 คน) ในการเข้าร่วมงาน Born Social Club Party ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567  
 • รับสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน แลกรับเครื่องดื่มจากงาน Born Social Club Party และพบกับ เจมมี่เจมส์ - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ และ อนันดา - อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม 
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทาง Facebook “Schweppes: for the Experienced” โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ทางเพจ Facebook Schweppes ดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง ทาง Facebook “Schweppes: for the Experienced”  หากไม่ยืนยันตัวตนตามวันที่  22 มิถุนายน 2567  เวลา 18:00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลดังกล่าว และจะมีการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีผู้มารับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ Facebook “Schweppes: for the Experienced” 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น 
 • สิทธิ์และของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น  
 • ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์ 
 • ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.เงื่อนไขการเข้ารับรางวัล  

สิทธิ์ในการรับรางวัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอน ขาย ให้ (ไม่ว่ามีหรือไม่มีค่าตอบแทน) ให้แก่ผู้อื่น  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากบริษัทแล้วรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ 

2.1  เมื่อผู้โชคดีเข้ายืนยันรับของรางวัล เท่ากับผู้โชคดีรับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ สามารถบันทึกภาพถ่าย ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างโปรแกรมการเดินทางที่กำหนด และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่บันทึกภาพถ่าย ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และทางสื่อออนไลน์ Social Media อันเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 

 • บริษัทฯ สามารถจัดการหรือนำของรางวัลที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ในการรับหรือของรางวัลที่ไม่มีผู้รับไปใช้ได้ตามดุลพินิจของบริษัทฯ 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
 • ผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจะต้องตรวจสภาพของของรางวัลก่อนรับของรางวัลกลับไป เมื่อผู้โชคดีได้ตรวจสภาพของรางวัลแล้วและรับมอบของรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด ซึ่งผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง 
 • ของรางวัลที่ได้รับต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรายการเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 • บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล 

2.2  กรณีดังต่อนี้เป็นการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง  

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนซึ่งไม่ได้ส่งรหัสที่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนซึ่งพบว่ารายการการลงทะเบียนนั้นเกิดจากการฉ้อโกง ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมที่กำหนดโดยบริษัทฯ ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง (กล่าวคือ ส่งรหัสที่ใช้แล้ว/ไม่ถูกต้อง) รวมสิบห้า (15) รายการในหนึ่งวัน ระบบจะระงับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึงเวลา 23.59  น. ของวันเดียวกัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกระงับการลงทะเบียนรวมสาม (3) วันตลอดระยะเวลาของกิจกรรม จะถูกระงับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถาวร 
 • ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ลงคะแนน ลงทะเบียน หรือวิธีการทางกลไก หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ช่วยให้บุคคลส่งรหัสโดยอัตโนมัติซ้ำ ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม และจะทำให้รหัสทั้งหมดที่ส่งโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 

2.3  สิทธิ์และของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

2.4  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง https://www.facebook.com/cocacolaTH

2.5  กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ inbox ของ https://www.facebook.com/cocacolaTH หรือศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 0-2616 5555 ทุกวัน เวลา 8:00 – 18:00 น. 

2.6  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ รวมทั้ง ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ email ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศรายชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้โชคดีเพื่อให้ผู้โชคดีได้ตรวจสอบบนช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อการยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทต่อไปที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

2.7  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.8  พนักงานและครอบครัวของบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือบริษัทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
5.22 ผลการจับรางวัล หรือในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

E. เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการจัดกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อ ท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

3. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook “Schweppes: for the Experienced” 

5. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้ 

6. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มี เขตอำนาจเฉพาะเจาะจง 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ หรือบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเพื่อการติดต่อหรือจัดส่งของรางวัล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะปรากฎอยู่สื่อ Social Online อื่น ๆ เช่น บน Facebook หรือ Instagram Platforms ซึ่งเป็นระบบของบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดลบหรือ delete ข้อความที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุใต้ comment ใน Facebook “Schweppes: for the Experienced”  ได้ 

8. ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลบหรือยกเลิกข้อความที่ส่งเข้ามา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และไม่มีโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการทำการตลาดแบบตรงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ หรือSocial Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม 

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ Facebook “Schweppes: for the Experienced”