Coke Creations K-Wave Dance Challenge Activity

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Coke Creations K-Wave Dance Challenge Activity นี้ ("กิจกรรม") จัดขึ้น บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม"). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้
(“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปีแต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และแสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล 

5. มีบัตรประจำตัวประชาชน ที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการร่วมกิจกรรมนี้

7. หากผู้ชนะรางวัลอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์”

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลากิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่  8 มีนาคม 2567-10 เมษายน 2567 โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 23.59วันที่ 10 เมษายน 2567 2567*. โดยยึดเวลาตามระบบของ Facebook “Coca‑Cola Thailand” (“ระยะเวลากิจกรรม”) *ขยายเวลาการเล่นกิจกรรมเพิ่มจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมใด ๆ ที่ไม่ได้ทำในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. HOW TO PARTICIPATE  การเข้าร่วมกิจกรรม

1. ซื้อ“โค้ก” ครีเอชั่นส์ K-Wave จาก 7Eleven จำนวน 6 กระป๋อง และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

2. ร่วม Dance Challenge สุดซ่าผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ และโพสต์ผ่านช่องทาง Facebook IG หรือ Tiktok

3. เปิดโพสต์สาธารณะพร้อมใส่ แฮชแท็ก #CokeCreationsKWave #เปิดความซ่าสู่โลกKPop #7Eleven #CokeKWaveDance

4. ระยะเวลากิจกรรม : 8 มีนาคม 2567 – 10 เมษายน 25677  (โดยนับโพสต์สุดท้ายที่มีสิทธิ์เวลา 23.59น. วันที่ 10 เมษายน 2567) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 15 เมษายน  2567  ทาง Facebook “CocaCola  Thailand”

5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยจะตัดสินจากผู้ที่แสดงความรู้สึกได้ถูกใจคณะกรรมการที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากความถูกต้องตามกติกา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และจะตัดสินจากผู้ที่แสดงความรู้สึกได้ถูกใจคณะกรรมการที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินจาก ความน่าสนใจของวีดีโอและแคปชั่นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์, ความคิดสร้างสรรค์, ความตั้งใจ, ความโดดเด่นทั้งวีดีโอและคำบรรยายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์, โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ Facebook ไม่ว่าจะร่วมส่งคลิป 1 คลิป หรือมากกว่า 1 คลิปก็ตาม และทางคณะผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำไม่ถูกต้องตามกติกา หรือได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล โดยผู้จัดกิจกรรมจะทำการให้รางวัลแก่ผู้ชนะสำรองถัดไปโดยพิจารณาจาก ฐานข้อมูลของแอดมิน Facebook: Coca‑Cola Thailand ผลงานทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย (“ผลงานที่ถูกต้อง”) โดยผู้จัดกิจกรรม 

7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน แต่ผลงานแต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และท่านจะได้รับรางวัลเพียงหนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น

8. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

9. ผลงานที่ถูกต้องต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ C5 และต้องไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม การเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานจะถือว่าท่านได้ยืนยันและรับรองว่าไม่มีสิ่งใดในผลงานที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับของบุคคลใด ๆ และจะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ อย่างเต็มที่ต่อการละเมิดหรือการฝ่าฝืนดังกล่าว ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์หาก (ก) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม; และ/หรือ (b) มีเนื้อหาลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เชื้อชาติ ศาสนา เนื้อหาทางการเมือง หรือเนื้อหาหรือการกระทำที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม

D. PRIZES รางวัล

1.   รางวัลของกิจกรรม (“รางวัล”) มีดังนี้
รายละเอียดของรางวัล ในการแลกรับรางวัล  มีดังนี้

 • คลิปที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวน 5 รางวัล จะได้รับตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ (สามารถนำผู้ติดตามไปได้ จำนวน 1 คน)  สำหรับเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน มูลค่า รางวัลละ 200,000 บาท
 • รับสิทธิ์เข้าชมคอนเสิร์ต Coke K-Wave Concert พบกับศิลปินเกาหลีชื่อดัง อาทิเช่น STRAY KIDS, ITZY, NMIXX  และอีกมากมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 15 เมษายน 2567  ทาง Facebook “CocaCola  Thailand” โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ทางเพจ Facebook CocacolaTH จะติดต่อกลับไปเพื่อขอรายละเอียดและยืนยันตัวตน หากไม่ยืนยันตัวตนตามวันที่  30 เมษายน 2567  เวลา 23:59 น. จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล บริษัทฯ มีสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในลำดับสำรองถัดไป
 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ facebook.com/CocacolaTH
 • ทุกท่านรวมถึงผู้ติดตามของแต่ละท่านจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมใน “เอกสารคำแถลงโดยผู้ชนะรางวัลเกี่ยวกับคุณสมบัติ การเข้าร่วม และการปลดเปลื้องความรับผิด (สำหรับรางวัลที่เป็นการเดินทางหรือการเข้าร่วมงานกิจกรรม)” ซึ่งจะเตรียมให้หลังจากยืนยันการรับรางวัลแล้ว
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
 • สิทธิ์และของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 
 • ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 • ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

2.เงื่อนไขการเข้ารับรางวัล และการใช้รางวัลแพ็กเก็จ  COKE Creations K-Wave Tour มีดังนี้

2.1 สิทธิ์ในการรับรางวัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอน ขาย ให้ (ไม่ว่ามีหรือไม่มีค่าตอบแทน) ให้แก่ผู้อื่น  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากบริษัทแล้วรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ให้แก่ผู้โชคดี  โดยจะออกในนามของผู้เดินทางและผู้ติดตามที่เดินทางจริง 

2.3 หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

2.4 รางวัลข้างต้นไม่รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าหรือการทำเอกสารใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง electronic หรือบนเอกสารเพื่อการเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทาง  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งนอกเหนือรายการที่จัดให้  ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มีความเจ็บป่วยไม่ว่าด้วยเหตุใด โรคใด ความเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าตรวจหาเชื้อทั้งก่อนและหลังการเดินทางทั้งไปและกลับ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ จากโรคระบาด COVID-19 ระหว่างการเดินทางจนถึงการเดินทางกลับ ค่าที่พักอื่นที่จำเป็นอันเนื่องมาจากโรคระบาดอื่น ๆ รวมถึง COVID-19 เช่น ค่าสถานที่กักตัวตามมาตรการการควบคุมโรคทั้งที่อาจเกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ีรวมถึงในประเทศไทย(ถ้ามี) ค่าเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด รวมถึง ค่าเปลี่ยนวันเวลาของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ (ถ้ามี) ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้โชคดีเองทั้งสิ้น

2.5 ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตจากสถานทูตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) หรือหนังสือเดินทางไม่พร้อมที่จะใช้ในการเดินทางได้ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) แม้จะเดินทางไปถึงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ีแล้วก็ตาม หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ หรือในกรณีที่ผู้โชคดีปฏิเสธที่จะเดินทาง ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในรางวัลโดยจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากบริษัท 

2.6 ผู้ได้รับรางวัลจะออกเดินทางตามวันและเวลาที่บริษัทแจ้งให้ทราบและผู้โชคดีจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวในการเข้าร่วมรายการแพ็คเกจทัวร์ตลอดระยะเวลาการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่ผู้โชคดีเดินทางไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  ระหว่างการเดินในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และระหว่างพำนักอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) หากเกิดความเสียหายใดใดต่อบุคคลหรือต่ออุปกรณ์ใด ๆ อันเป็นผลจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้โชคดียินดีรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวเองทั้งสิ้น หรือหากผู้โชคดีต้องได้รับการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บใดใด ผู้โชคดียินดีรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง โดยจะไม่เรียกร้องฟ้องร้องเอาแก่บริษัทแต่อย่างใด 

2.7 เมื่อผู้ได้รับรางวัลเข้ายืนยันรับของรางวัล เท่ากับผู้โชคดีรับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ สามารถบันทึกภาพถ่าย ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างโปรแกรมการเดินทางที่กำหนด และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่บันทึกภาพถ่าย ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และทางสื่อออนไลน์ Social Media อันเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้

 • บริษัทฯ สามารถจัดการหรือนำของรางวัลที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ในการรับหรือของรางวัลที่ไม่มีผู้รับไปใช้ได้ตามดุลพินิจของบริษัทฯ
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
 • ผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจะต้องตรวจสภาพของของรางวัลก่อนรับของรางวัลกลับไป เมื่อผู้โชคดีได้ตรวจสภาพของรางวัลแล้วและรับมอบของรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด ซึ่งผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
 • ของรางวัลที่ได้รับต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรายการเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

2.8 สิทธิ์ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์ 

2.9 ทุกท่านรวมถึงผู้ติดตามของแต่ละท่านจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมใน “เอกสารคำแถลงโดยผู้ชนะรางวัลเกี่ยวกับคุณสมบัติ การเข้าร่วม และการปลดเปลื้องความรับผิด (สำหรับรางวัลที่เป็นการเดินทางหรือการเข้าร่วมงานกิจกรรม)” ซึ่งจะเตรียมให้หลังจากยืนยันการรับรางวัลแล้ว

2.10 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง https://www.facebook.com/cocacolaTH   

2.11 กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ inbox ของ https://www.facebook.com/cocacolaTH หรือศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 0-2616 5555 ทุกวัน เวลา 8:00 – 18:00 น. 

2.12 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ รวมทั้ง ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ email ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศรายชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้โชคดีเพื่อให้ผู้โชคดีได้ตรวจสอบบนช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อการยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทต่อไปที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policy

2.13 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.14 พนักงานและครอบครัวของบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือบริษัทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ

5.22 ผลการจับรางวัล หรือในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

E.   สิทธิ์ในการใช้ผลงาน

1. โดยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ท่านได้มอบหมายและโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกทั้งหมดในผลงาน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในลักษณะใดก็ตามในผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดกิจกรรม รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามในนั้น พร้อมกับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และการค้า โดยไม่มีการชดเชยให้กับท่าน ท่านต้องดำเนินการใด ๆ และจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นหรืออาจจำเป็นจากผู้จัดกิจกรรมเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ผูกพันไว้กับผู้จัดกิจกรรมในที่นี้

2. ท่านปลดเปลื้องและสละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้จัดกิจกรรม ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามอาจมีหรืออาจเกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้

F. เงื่อนไขอื่น ๆ

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการจัดกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อ ท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook Coca‑Cola Thailand

5. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

6. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มี เขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ หรือบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเพื่อการติดต่อหรือจัดส่งของรางวัล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะปรากฎอยู่สื่อ Social Online อื่น ๆ เช่น บน Facebook หรือ Instagram Platforms ซึ่งเป็นระบบของบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดลบหรือ delete ข้อความที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุใต้ comment ใน Facebook Coca‑Cola Thailand ได้

8. ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลบหรือยกเลิกข้อความที่ส่งเข้ามา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และไม่มีโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการทำการตลาดแบบตรงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อที่  https://www.coca-cola.com/th/th/legal/privacy-policy

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ หรือSocial Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ Facebook Coca‑Cola Thailand