Coke Studio Campus Tour 2023

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Coke Studio Campus Tour 2023 นี้ ("กิจกรรม") จัดขึ้น บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม"). เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น;

2. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่  13 ปีแต่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในโปรโมชันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการแข่งขันนี้ ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการขอให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุตั้งแต่ 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี แสดงหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

5. มีบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ

6. ไม่เป็น (ก) พนักงานและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) ของผู้จัดกิจกรรม พันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน บริษัทหรือธุรกิจที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) (ข) เป็นผู้ต้องห้ามภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณถือสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรือภูมิลำเนาในการเข้าร่วมในเกมชิงรางวัล และ/หรือเกมที่ใช้ทักษะใด ๆ หรือการร่วมกิจกรรมนี้

7. หากผู้โชคดีอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้โชคดีจะต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายติดตามมาด้วยเมื่อรับรางวัล หากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อรับรางวัลในนามของผู้เยาว์ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยขีดฆ่าข้อมูลศาสนาและหมู่เลือด (ถ้ามี) พร้อมระบุ “ใช้เพื่อยืนยันตัวตนประกอบการรับรางวัลแทนผู้เยาว์”

8. ผู้จัดกิจกรรมขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลหากมีการทุจริตใด ๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

B. ระยะเวลากิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 00.01 น. และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น. โดยยึดเวลาตามระบบของ Coca‑Cola Thailand Line Official Account (“ระยะเวลากิจกรรม”) 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมใด ๆ ที่ไม่ได้ทำในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่สูญหาย ล่าช้า หรือการส่งผิดช่องทาง

C. HOW TO PARTICIPATE  การเข้าร่วมกิจกรรม

1. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมต้อง

(1) ลงทะเบียนผ่าน Line Application  ทาง Coca‑Cola Thailand Line official account

(2) ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยการส่งข้อความ CokeStudio ใน Coca‑Cola Thailand Line Official Account เพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียน

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอก ชื่อจริง นามสกุลจริง ตามที่ปรากฎบนบัตรนักศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน และ email address ที่ถูกต้อง เพื่อรับรหัส 6 หลักเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนเมื่อถูกร้องขอที่หน้างาน

3. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถนำขวดเปล่าที่เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Coca‑Cola (รสชาติออริจินัล และ/หรือ ไม่มีน้ำตาล) ในรูปแบบ PET ไม่จำกัดขนาด มารับสิทธิ์เพื่อแลกรับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซนที่กำหนด ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยที่จัดงาน โดยของรางวัลมีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน

D. PRIZES รางวัล

1. รางวัลของกิจกรรม (“รางวัล”) มีดังนี้
รายละเอียดของรางวัล ในการแลกรับรางวัล  มีดังนี้
ครั้งที่ 1 นำขวดเปล่ามาแลกรับได้วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

•  เมื่อนำขวดเปล่า 3 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 จำนวน 100 รางวัล

• เมื่อนำขวดเปล่า 5 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 พร้อมรับ Coke Studio Bluetooth speaker จำนวน 250 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท ครั้งที่ 2 นำขวดเปล่ามาแลกรับได้วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น.

•  เมื่อนำขวดเปล่า 3 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 จำนวน 100 รางวัล 

•  เมื่อนำขวดเปล่า 5 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 พร้อมรับ Coke Studio Bluetooth speaker จำนวน 250 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท ครั้งที่ 3 นำขวดเปล่ามาแลกรับได้วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น.

•  เมื่อนำขวดเปล่า 3 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 จำนวน 100 รางวัล

•  เมื่อนำขวดเปล่า 5 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 พร้อมรับ Coke Studio Bluetooth speaker จำนวน 250 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท ครั้งที่ 4 นำขวดเปล่ามาแลกรับได้วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น.

•  เมื่อนำขวดเปล่า 3 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 จำนวน 100 รางวัล

•  เมื่อนำขวดเปล่า 5 ขวดมาแลก รับรางวัลสายข้อมือเพื่อเข้าโซน VIP ในงาน Coke Studio Campus Tour 2023 พร้อมรับ Coke Studio Bluetooth speaker จำนวน 250 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท

2. จำนวนและประเภทของรางวัลที่จะมอบให้ในการแข่งขันนี้จะไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ D1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ 

3. การเรียกร้องสิทธิ์รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใด ๆ จะต้องอ้างสิทธิ์โดยแสดงหลักฐานระบุตัวตนของผู้อ้างสิทธิ์ (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา) และข้อกำหนดอื่น ๆ

4. รางวัลจะมอบให้ตามสภาพที่เป็นอยู่และไม่สามารถถ่ายโอน ต่อรอง คืนเงินหรือแลกเปลี่ยนได้ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหรือส่วนหนึ่งของรางวัลให้กับบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพื่อรับรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5. ผู้จัดกิจกรรมสามารถกำหนดวิธีการมอบรางวัลตามที่เห็นสมควร

5.1 ของรางวัลมีจำนวนจำกัด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน

5.2 ในกรณีผู้จัดกิจกรรมกำหนดให้ผู้โชคดีต้องมาติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงรหัส 6 หลักที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง Coca‑Cola Thailand Line Official Account เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ของแต่ละมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ระบุในข้อ D1 ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางผู้จัดกิจกรรม ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรม หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับรางวัล สถานที่รับรางวัลตั้งอยู่ที่ บริเวณบูธจัดกิจกรรมหน้างาน Coke Studio Campus Tour 2023 ของแต่ละมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ระบุในข้อ D1 หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะได้รับรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผูรับรางวัลลำดับสำรองถัดไป หรือจัดการตามที่เห็นสมควร

5.3 จากข้อ 5.2 ขณะรับมอบรางวัลผู้โชคดีต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลก่อนรับรางวัลกลับไป เมื่อผู้โชคดีได้ตรวจสภาพและรับมอบรางวัลกลับไปแล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับของรางวัลภายหลัง ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ซึ่งผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

E. การตรวจสอบความถูกต้อง

1. รหัส 6 หลักลงทะเบียนที่แสดงขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ รหัส 6 หลักใด ๆ ที่อ่านไม่ออก ถูกตัดทอน เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ปลอมแปลง ไม่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ กลไกหรืออื่น ๆ หรือ รหัส 6 หลักไม่ชัดเจนหรือไม่มีการรักษาความปลอดภัยหรือการระบุที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง

2. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หาก รหัส 6 หลักได้รับการยืนยันว่าถูกลบอย่างผิดพลาด สูญหายหรือถูกทำลาย เสียหาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรหัสที่ถูกต้อง วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งโดยใช้อีเมลล์อื่น (หากกิจกรรมปิดลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีทางแก้ไขเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากอาจเข้าร่วมกิจกรรมอื่นในอนาคตของผู้จัดกิจกรรม (ถ้ามี) และโปรดด้วยความเข้าใจว่าผู้จัดกิจกรรมไม่รับประกันถึงกิจกรรมในอนาคตดังกล่าวได้)

3. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ยืนยันตัวตนและรับมอบรางวัลในการจัดกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งตามข้อ D1 ไปแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำเพื่อรับรางวัลในการจัดกิจกรรมครั้งอื่นในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของกิจกรรม Coke Studio Campus Tour 2023 นี้อีก

F. เงื่อนไขอื่น ๆ

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการจัดกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  Facebook Coca‑Cola Thailand

5. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

6. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับรู้และยินยอมให้บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใด ๆ หรือบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชื่อ Line Account ที่อาจระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และวิดีโอ) เสียง และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเพื่อการติดต่อหรือจัดส่งของรางวัล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อการดำเนินการตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในสื่อทุกประเภทที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าในรูปแบบใด ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะปรากฎอยู่สื่อ Social Online อื่น ๆ เช่น บน Facebook หรือ Instagram Platforms ซึ่งเป็นระบบของบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกดลบหรือ delete ข้อความที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุใต้ comment ใน Facebook Coca‑Cola Thailand ได้

8. ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมลบหรือยกเลิกข้อความที่ส่งเข้ามา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และไม่มีโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการทำการตลาดแบบตรงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อที่ https://en.coca-cola.co.th/policies/privacy-policyผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

9. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ Facebook Coca‑Cola Thailand