มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย

อาสาสมัครทำการปลูกพืชในดิน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กร

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลา โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนโครงการและทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน การป้องกันแและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงกิจกรรมพนักงานจิตอาสา

แนวทางการดำเนินงาน

มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันได้แก่ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามแนวทางของสามเหลี่ยมความร่วมมือสู่ความยั่งยืน หรือ Golden Triangle ซึ่งตรงกับนโยบายการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคล่าทั่วโลก

อาสาสมัครโคคา-โคล่าทำความสะอาดขยะ
อาสาสมัครโคคา-โคล่าทำความสะอาดขยะในน้ำ
อาสาสมัครโคคา-โคล่าทำความสะอาดขยะ