ชุดบรรเทาสาธารณภัยหลายรายการ

การบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าฯ มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งใน พันธกิจด้านความยั่งยืน โดยเน้นการทำงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร ผู้คนในชุมชน และอาสาสมัคร ผ่านโครงการมากมาย เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และทันท่วงที

โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” พร้อมขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย ในพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆ ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์

ชายยากจนได้รับชุดบรรเทาสาธารณภัยจากอาสาสมัคร

สนับสนุนอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ ให้แก่พนักงานซึ่งเป็นอาสาสมัครทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สนับสนุนอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและการกู้ชีพให้แก่พนักงานซึ่งเป็นอาสาสมัครทั่วประเทศ

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี พ.ศ. 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ด้วยการมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า จึงได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 อีกทั้งช่วยเหลือและปกป้องคนไทยจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

บริษัทระดมทุนได้ 25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
บริษัทระดมทุนได้ 12,791,020 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กลุ่มพยาบาลสตรีช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ
กลุ่มพยาบาลสตรีช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ