តើជាតិស្ករប៉ុន្មានមាននៅក្នុងកូកា-កូឡា គ្មានជាតិស្ករ?

គ្មានតែម្ដង។ យើងប្រើល្បាយនៃសារជាតិផ្អែមដែលមានកាឡូរីតិច និងគ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ ដើម្បីផលិតកូកា-កូឡា គ្មានជាតិស្ករ ហើយធ្វើអោយវាមានរសជាតិស្រដៀងគ្នានឹងកូកា-កូឡា រសជាតិដើម។