ថាំស៍ អាប់ ឆាច

ថាំស៍ អាប់ ឆាច គឺជានិមិត្តសញ្ញាថ្មី!  ភេសជ្ជៈមានហ្កាសជំរុញភាពស្វាហាប់នេះជួយផ្ដល់ថាមពលក្នុងពេលអ្នកលេងហ្គេម និងពេលអ្នកខំប្រឹងសម្រេចតាមក្ដីប្រាថ្នាក្នុងជីវិតអ្នក។ ថាំស៍ អាប់ ឆាច ជាភេសជ្ជៈបង្កើនភាពរីករាយ ភាពស្រស់ស្រាយ ជាមួយរសជាតិដិតអារម្មណ៍ ដើម្បីជំរុញភាពស្វាហាប់របស់អ្នក។  

ថាំស៍ អាប់ ឆាច នៅចាំអីទៀត សញ្ញាពីចក្រវាឡ ដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទទួលជ័យជម្នះ!