លក្ខខណ្ឌនៃសេវារបស់កូកា-កូឡា


កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ 1 សីហា 2022
សម្រាប់កំណែពីមុន សូមចុចទីនេះ។

សូមស្វាគមន៍ដែលបានចូលមកមើលលក្ខខណ្ឌនៃសេវា (“លក្ខខណ្ឌ”) របស់កូកា-កូឡា។
សូមពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ ពីព្រោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាង “ក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡា និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន” (ហៅជារួមថា “កូកា-កូឡា” ឬ “យើង”) ជាមួយនឹង “អ្នក”។
លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានការបញ្ជាក់ពីរបៀបដោះស្រាយទំនាស់របស់អ្នកជាមួយកូកា-កូឡា។

1. សេចក្ដីផ្ដើម

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះចែងអំពីលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តចំពោះការចូលប្រើនិងការប្រើវេបសាយរបស់កូកា-កូឡា កម្មវិធីចល័ត (កម្មវិធី), វីដជីត ព្រមទាំងសេវាអនឡាញនិងអហ្វឡាញផ្សេងទៀត ដែលកូកា-កូឡាធ្វើប្រតិបត្តិការ (ហៅជារួមថា “សេវា”)។ អ្នកផ្ដល់សេវាគឺក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡា ដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅ One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313។

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តមិនថាអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួច ឬក៏គ្រាន់តែចូលចមើលប៉ុណ្ណោះឡើយ។

នៅពេលអ្នកប្រើនិងចូលប្រើសេវាទាំងឡាយ អ្នកយល់ព្រមអនុលោមតាម និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ បើអ្នកមិនយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ សូមកុំប្រើសេវាទាំងនោះ។

សូមត្រួតពិនិត្យផងដែរនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កូកា-កូឡា (ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពឬសេចក្ដីជូនដំណឹងដទៃទៀតដែលមានចំពោះអ្នក) ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលកូកា-កូឡាទុកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអំពីអ្នកប្រើប្រាស់។

2. តើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តនៅពេលណា?

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ចាប់​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មីៗ នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដែល​បាន​ចែង​ខាងលើ។ ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រើសេវានានា មុនកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពខាងលើ កំណែពីមុននៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងអនុវត្ត រហូតដល់រយៈពេលដប់ (10) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព។

នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនីមួយ ចូលប្រើនិងប្រើសេវានានា ឬគ្រប់ពេលដែលអ្នកយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកអះអាងជូនកូកា-កូឡាថា អ្នកមានសិទ្ធិប្រើសេវាទាំងនេះ និងយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ដើម្បី​ប្រើ​សេវា​របស់​យើង អ្នកត្រូវតែ​មាន​អាយុ​យ៉ាងតិច​ជា​នីតិជន​នៅក្នុង​កន្លែង​នៃ​ទីលំនៅ​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​មាន​លទ្ធភាព​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ចង​កាតព្វកិច្ច​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ជាមួយ​កូកា-កូឡា។

បើអ្នកមិនទាន់មានអាយុជានីតិជននៅក្នុងកន្លែងនៃទីលំនៅរបស់អ្នក ឬក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពចុះកិច្ចសន្យាចងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយ ឪពុកម្ដាយអ្នក ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ត្រូវតែយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មុនពេលអ្នកអាចប្រើសេវានានា។ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើសេវានានា សូមសុំឱ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដល់អ្នក។

ឪពុកម្ដាយ និង​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់៖ បើ​អ្នក​ទទួលយក​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ក្នុង​នាម​អនីតិជន អ្នក​អះអាង​ជូន​កូកា-កូឡា​ថា អ្នក​គឺ​ជា​ឪពុកម្ដាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់​របស់​កុមារ​នោះ; បញ្ជាក់​ថា អ្នក​ទទួលយក​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ និង​យល់ព្រម​តាម​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​កូកា-កូឡា (ឬ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ឬ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ដទៃ​ទៀត​ដែល​មាន​ចំពោះ​អ្នក) ក្នុង​នាម​កូន​អ្នក; និង​ព្រមទទួល​ខុសត្រូវ​គ្រប់​យ៉ាង​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់​របស់​កូន​អ្នក​លើ​សេវា​ទាំងឡាយ ព្រមទាំង​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។

បើ​អ្នក​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​សេវា​ទាំងនេះ​ទេ ឬ​មិន​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ទេ អ្នក​មិន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​សេវា​ទាំងនេះ​ឡើយ។

3. តើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​នៅ​កន្លែង​ណា?

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​សេវា​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​បាន​ប្រកាស​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។

ខ​និង​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​សេវា​អនឡាញ​សម្រាប់​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំ​ការងារ ព្រមទាំង​អតិថិជន​និង​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កូកា-កូឡា និង​ចំពោះ​ផ្នែក​ទាំងឡាយ​នៃ​ទំព័រ​វេប​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កូកា-កូឡា។

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​អាច​អនុវត្ត​ចំពោះ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន​នៃ​សេវា​ទាំងឡាយ ដូចជា​កម្មវិធី​ឬ​ប្រូម៉ូសិន​នានា លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់ ឬ​ការប្រើ​សេវា​សារ​អត្ថបទ (“លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម”)។ លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​ទាំងអស់​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ (និង​ត្រូវ​បាន​រួមបញ្ចូល​តាមរយៈ​ការយោង​នេះ​ទៅ​ក្នុង) លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ នៅពេលបង្ហាញជូនអ្នក អ្នកត្រូវតែយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌបន្ថែម មុនពេលប្រើមុខងារនៃសេវាទាំងឡាយដែលពួកវាអនុវត្ត។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ និង​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម អនុវត្ត​ស្មើគ្នា លុះណាតែ​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន ដែល​ក្នុង​ករណី​នោះ លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​នឹង​មាន​អាទិភាព ប៉ុន្តែ​តែ​ក្រោម​វិសាលភាព​នៃ​ភាពមិនត្រូវគ្នា​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ។

សេវាសារអត្ថបទ

សេវាខ្លះរបស់យើងផ្ដល់ការផ្ញើសារអត្ថបទ (SMS ឬ MMS)។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសទទួលសារអត្ថបទពីយើង សារអត្ថបទដែលយើងផ្ញើជូនអ្នកមានច្រើនគឺអាស្រ័យលើប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជាមួយយើង។ អ្នក​អាច​ចាកចេញ​ពី​សេវា​សារ​អត្ថបទ ដោយ​ផ្ញើ​ពាក្យ STOP ទៅ​កូដ​ចល័ត​ជាក់លាក់ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​សេវា​ទាំងនោះ។ អាច​គិតថ្លៃ​សារ​និង​ទិន្នន័យ។ ការគិតថ្លៃ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ដោយ និង​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ជូន ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ឥតខ្សែ​ឱ្យ​អ្នក។ សូម​ទាក់ទង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ឥតខ្សែ​ជូន​អ្នក​សម្រាប់​គម្រោង​តម្លៃ និង​ព័ត៌មាន​លម្អិត។ សេវាសារអត្ថបទត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមមូលដ្ឋាន “ដូចដែលមាន” ហើយប្រហែលជាមិនមាននៅគ្រប់តំបន់ គ្រប់ពេលឡើយ។

ដោយយល់ព្រមទទួលសារអត្ថបទ អ្នកដឹងនិងយល់ព្រមថា កូកា-កូឡា ប្រើប្រព័ន្ធទូរសព្ទស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីប្រគល់សារអត្ថបទជូនអ្នក ហើយការយល់ព្រមរបស់អ្នកក្នុងការទទួលសារអត្ថបទមិនត្រូវបានតម្រូវជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃការទិញទំនិញឬសេវាឡើយ។

4. តើកូកា-កូឡានឹងផ្លាស់ប្ដូរសេវាទាំងនេះដែរឬទេ?

កូកា-កូឡា​ធ្វើការ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​កែលម្អ​សេវា​នានា។ កូកា-កូឡា​អាច​ផ្ដល់​លក្ខណៈពិសេស​និង​មុខងារ​ថ្មីៗ ដែល​កែលម្អ​សេវា​ទាំងឡាយ និង​មិន​ធ្លាប់​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវា​នានា (“មុខងារ​ថ្មីៗ”)។ ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ កូកា-កូឡា​ក៏​អាច​ផ្ដល់​បច្ចុប្បន្នភាព ការកែ​កំហុស និង​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ផ្សេងទៀត​ដែរ​ចំពោះ​សេវា​ទាំងឡាយ ដែល​នឹង​កែលម្អ​ភាពធ្វើ​មុខងារ​ដែល​អ្នកប្រើប្រាស់​ជួបប្រទះ (“បច្ចុប្បន្នភាព”)។ កូកា-កូឡា​សូម​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ថែម ឬ​មិន​ថែម​មុខងារ​ថ្មីៗ ឬ​ក៏​សិទ្ធិ​ធ្វើ​ឬ​មិន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព។ បើ​មុខងារ​ថ្មីៗ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ថ្លៃ​សេវា កូកា-កូឡា​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ជម្រើស​មួយ​ថា​តើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​មុខងារ​ថ្មីៗ​នោះ​ដែរឬទេ។ បើ​កូកា-កូឡា​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព អ្នក​យល់ព្រម​និង​ផ្ដល់​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​កូកា-កូឡា​អនុវត្ត​បច្ចុប្បន្នភាព ដោយ​មាន​ឬ​គ្មាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក។

កូកា-កូឡា​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឱ្យ​មុខងារ​ថ្មី​មួយ​មាន​ចំពោះ​អ្នក​តែឯង​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​សាកល្បង​ប្រើ មុនពេល​ពួកវា​មាន​ជា​ទូទៅ​ចំពោះ​សាធារណជន។ នៅពេល​មុខងារ​ថ្មីៗ​មាន​តែ​ចំពោះ​អ្នក​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​សាកល្បង​ប្រើ មុនពេល​អ្នកដទៃ​មាន​សិទ្ធិចូលប្រើ​ពួកវា យើង​នឹង​ហៅ​មុខងារ​ថ្មីៗ​នោះ​ថា “សេវា​សាកល្បង”។ ដោយ​គិត​លើ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ចូលប្រើ​សេវា​សាកល្បង អ្នក​យល់ព្រម​ផ្ដល់​មតិតប​អំពី​សេវា​សាកល្បង​ទាំងនោះ តាម​សំណើ​សមហេតុផល​ពី​កូកា-កូឡា។ កូកា-កូឡា​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​កែ​សេវា​សាកល្បង​ទាំងឡាយ​ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង ទាល់តែ​សេវា​សាកល្បង​ទាំងនោះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវា​នានា និង​សម្រេច​ថា​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​សេវា​សាកល្បង​ទាំងនោះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវា​នានា។

ថ្វី​បើ​ផ្នែក​ផ្សេងទៀត​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​គឺ​អំពី​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​យើង​ចំពោះ​អ្នក​ក៏​ដោយ សេវា​សាកល្បង​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន “ដូចដែលមាន” ដោយ​គ្មាន​ការធានា​អ្វី​ឡើយ ហើយ​ភាគី​កូកា-កូឡា (ដូច​ដែល​បាន​ឱ្យ​និយមន័យ​ក្នុង​ប្រការ 13) គ្មាន​ការទទួលខុសត្រូវ​អ្វី​ឡើយ ចំពោះ​ជម្រើស​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​សេវា​សាកល្បង​ទាំងនោះ។ បើ​ការដកចេញ​នូវ​ការទទួលខុសត្រូវ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេវា​សាកល្បង​ទាំងនេះ​មិន​អាច​អនុវត្ត​បាន​ក្រោម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ការទទួលខុសត្រូវ​តែ​មួយ​គត់​របស់​ភាគី​កូកា-កូឡា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេវា​សាកល្បង​នានា គឺ​ការខូចខាត​ដោយ​ផ្ទាល់​របស់​អ្នក​ត្រឹម​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​បង់​សម្រាប់​សេវា​សាកល្បង​នោះ។

គ្មាន​អ្វី​ក្នុង​ប្រការ 4 នេះ កម្រិត​សិទ្ធិ​របស់​កូកា-កូឡា​ឡើយ ក្នុង​ការ​កំហិត​ការចូលប្រើ​ផ្នែក​មួយ​ចំនួន​នៃ​សេវា​ទាំងនេះ ឬ​ផ្ដាច់​សេវា​ទាំងនេះ ឬ​ខ្លឹមសារ​ណា​មួយ​ដែល​យើង​ផ្ដល់​តាមរយៈ​សេវា​ទាំងនេះ នៅពេល​ណា​មួយ ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង ឬ​ការទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្នក។ យើង​ខំប្រឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​ល្អបំផុត ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា សេវា​ទាំងឡាយ​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ពេញលេញ​នៅ​គ្រប់ពេល ប៉ុន្តែ​កូកា-កូឡា មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្នក​ឡើយ បើ​សេវា​ទាំងឡាយ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ដោយសារ​មូលហេតុ​ណា​មួយ។

5. តើកូកា-កូឡានឹងផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែរឬទេ?

កាលបរិច្ឆេទ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ចែង​នៅ​ផ្នែក​ខាងលើ​នៃ​ទំព័រវេប​នេះ។

កូកា-កូឡា​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​កែ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​បច្ចុប្បន្នភាព ឬ​មុខងារ​ថ្មីៗ ឬ​ក៏​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅ​តាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន។ បើ​កូកា-កូឡា​ធ្វើ​ការកែ​ដ៏​សំខាន់​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ដែល​កាត់បន្ថយ​សិទ្ធិ​តាម​ផ្លូវច្បាប់ យើង​នឹង​ប្រកាស​ការជូនដំណឹង​នៅក្នុង​សេវា​ទាំងឡាយ និង​ជូនដំណឹង​អ្នកប្រើប្រាស់​តាម​អ៊ីមែល ដោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ក្នុង​គណនី​ពួកគេ យ៉ាងតិច​សាមសិប (30) ថ្ងៃ ជាមុន។ បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​កែ​ទេ អ្នក​ត្រូវតែ​លុបចោល​គណនី​របស់​អ្នក និង​ឈប់​ប្រើ​សេវា​ទាំងឡាយ មុន​ការបញ្ចប់​នៃ​អំឡុងពេល​ដែល​បាន​ជូនដំណឹង។ ការបន្ត​ប្រើ​សេវា​ទាំងឡាយ​ក្រោយ​ពី​ការបញ្ចប់​នៃ​អំឡុងពេល​ដែល​បាន​ជូនដំណឹង​និង​បញ្ជាក់​ក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹង ត្រូវ​បាន​សន្មត​ថា​ជា​ការទទួលយក​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​កែ​ទាំងនោះ។

យើង​នឹង​មិន​ធ្វើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ណា​មួយ​ដែល​កាត់បន្ថយ​សិទ្ធិ​តាម​ផ្លូវច្បាប់​របស់​អ្នក​យ៉ាង​សំខាន់​និង​យ៉ាង​ប្រតិសកម្ម ដោយ​គ្មាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ឡើយ លុះណាតែ​ច្បាប់​តម្រូវ​ឱ្យ​យើង​ធ្វើ​ដូច្នេះ ឬ​ដើម្បី​ការពារ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត​នៃ​សេវា​ទាំងឡាយ។

លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​កែ​នឹង​ជំនួស​កំណែ​ពីមុន​ទាំងអស់​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង សេចក្ដីជូនដំណឹង ឬ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​របស់​យើង ឬ​អំពី​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។

6. តើត្រូវការគណនីមួយទេ?

អ្នកមិនត្រូវការបង្កើតគណនីទេ ដើម្បីចូលមើលវេបសាយសាធារណៈ របស់កូកា-កូឡា ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាត្រូវការគណនីមួយដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញ ដូចជាដើម្បីទទួលការផ្ដល់ជូននិងប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ ឬដើម្បីប្រើផ្នែកសម្រាប់ “សមាជិកប៉ុណ្ណោះ” នៃសេវានានា។

ដើម្បី​បង្កើត​គណនី​មួយ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ផ្ដល់​យ៉ាង​ហោច​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក។ កូកា-កូឡា​ក៏​ប្រហែល​ជា​តម្រូវ​ផងដែរ​ឱ្យ​អ្នក​ផ្ដល់​ថ្ងៃខែឆ្នាំ​កំណើត និង​កន្លែង​ទីលំនៅ តាម​ភាពចាំបាច់ ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ថា អ្នក​អាច​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ចង​កាតព្វិច្ច​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ជាមួយ​កូកា-កូឡា ឬ​ត្រូវការ​នូវ​ការយល់ព្រម​របស់​ឪពុកម្ដាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល​អ្នក​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ ក្នុង​នាម​អ្នក។

កូកា-កូឡា​ក៏​ប្រហែល​ជា​សុំ​ផងដែរ​ឱ្យ​អ្នក​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ដូចជា​ឈ្មោះ​អ្នក លេខ​ទូរសព្ទ ចំណូលចិត្ត គំនិត និង​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ផ្សេងទៀត​អំពី​ខ្លួន​អ្នក ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ចែករំលែក ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ដំណើរការ​បង្កើត​គណនី។ ដើម្បី​ឈ្វេងយល់​បន្ថែម​អំពី​របៀប​យើង​ដំណើរការ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​យើង​ប្រមូល​ពី​អ្នក នៅពេល​អ្នក​បង្កើត​គណនី​មួយ សូម​មើល​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​កូកា-កូឡា (ឬ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ឬ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ដទៃ​ទៀត​ដែល​អ្នក​បាន​យល់ព្រម នៅពេល​អ្នក​បាន​បង្កើត​គណនី​របស់​អ្នក)។

ដូច​ដែល​បាន​យោង​ក្នុង​គោលការណ៍​ម៉ាឃិធីង​ប្រកប​ដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​កូកា-កូឡា យើង​មិន​ធ្វើ​ទីផ្សារ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម 13ឆ្នាំ (ឬ​អាយុ​អប្បបរមា​ដែល​ច្បាប់​ក្នុង​ប្រទេស​អ្នក​បាន​តម្រូវ) ឡើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សេវា​ទាំងឡាយ​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ឬ​មិនមាន​បំណង​ឱ្យ​កុមារ​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម 13ឆ្នាំ (ឬ​អាយុ​អប្បបរមា​ដែល​ច្បាប់​ក្នុង​ប្រទេស​អ្នក​បាន​តម្រូវ) ប្រើ​ឡើយ។

អ្នក​យល់ព្រម​ថា អ្នក​នឹង​មិន​បង្កើត​គណនី​មួយ​សម្រាប់​នរណា​ម្នាក់​ក្រៅ​ពី​ខ្លួនអ្នក, បង្កើត​គណនី​មួយ​ដោយ​មាន​បំណង​ក្លែងខ្លួន​ជា​បុគ្គល​ម្នាក់​ផ្សេងទៀត ឬ​បន្លំ​សមាសធាតុ​ណា​មួយ​នៃ​ដំណើរការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាពទទួលសិទ្ធិ​របស់​កូកា-កូឡា​ឡើយ។ កូកា-កូឡា​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​បដិសេធ​ការចុះឈ្មោះ ឬ​លុបចោល ឬ​ព្យួរ​គណនី​មួយ​នៅ​គ្រប់​ពេល បើ​យើង​ចាប់បាន ឬ​សង្ស័យ​ថា​មាន​ការបំពាន​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​បង្កើត​គណនី​មួយ​ឡើយ បើ​ពីមុន អ្នក​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​ឬ​បញ្ចប់​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​សេវា​នានា។

អ្នក​សន្យា​ថា ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ដែល​អ្នក​ប្រគល់​ជូន​កូកា-កូឡា គឺ​ពិត សុក្រឹត និង​ពេញលេញ ហើយ​អ្នក​យល់ព្រម​រក្សា​វា​តាម​របៀប​នេះ នៅ​គ្រប់ពេល។

បើ​អ្នក​ត្រូវ​បាន​សុំ​ឱ្យ​ជ្រើសរើស​ពាក្យសម្ងាត់​មួយ នៅពេល​បង្កើត​គណនី​មួយ ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក​គឺ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ចំពោះ​អ្នក។ អ្នក​យល់ព្រម​មិន​ផ្ដល់​ពាក្យសម្ងាត់​នោះ ព័ត៌មាន​សន្តិសុខ​ផ្សេងទៀត ឬ​សិទ្ធិចូលប្រើ​សេវា​ទាំងនោះ ដល់​អ្នកដទៃ​ឡើយ។ សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជា​ពិសេស នៅពេល​ចូលប្រើ​គណនី​របស់​អ្នក​ពី​កុំព្យូទ័រ​សាធារណៈ ឬ​កុំព្យូទ័រ​ចែកគ្នា​ប្រើ ឬ​ក៏​នៅពេល​ចែករំលែក​ឧបករណ៍​អ្នក ដើម្បី​កុំ​ឱ្យ​អ្នកដទៃ​អាច​មើល​ឬ​កត់ត្រា​ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក ឬ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ផ្សេងទៀត។ អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក។

អ្នក​យល់ព្រម​ជូនដំណឹង​យើង​ភ្លាមៗ​តាម https://www.coca-colacompany.com/contact-us បើ​អ្នក​ចាប់បាន​ឬ​សង្ស័យ​ការចូលប្រើ​ឬ​ប្រើ​ពាក្យសម្ងាត់​ឬ​គណនី​របស់​អ្នក​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត ឬ​ក៏​ការបង្ក​អសន្តិសុខ​ផ្សេងទៀត។

7. តើ​កូកា-កូឡា​គិតថ្លៃ​ប្រើ​សេវា​នានា​ដែរឬទេ?

ជាទូទៅ សេវា​ទាំងឡាយ​គឺ​ឥតគិតថ្លៃ។ បើ​មាន​ការតម្រូវ​ឱ្យ​បង់ថ្លៃ​សម្រាប់​មុខងារ​មួយ​ចំនួន​នៃ​សេវា​ទាំងនោះ កូកា-កូឡា​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ជម្រើស​មួយ​ថា​តើ​ត្រូវ​ប្រើ​មុខងារ​បង់ប្រាក់​ដែរឬទេ។

សេវា​មួយ​ចំនួន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ​ផលិតផល​របស់​កូកា-កូឡា។ ការទិញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​គ្របដណ្ដប់​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ដាច់ដោយឡែក​នៃ​ការលក់​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក នៅពេល​ទិញ – សូម​អាន​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ​ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់។

អ្នក​តែឯង​មាន​ការទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​រាល់​ការគិតថ្លៃ ថ្លៃសេវា និង​សោហ៊ុយ​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​សេវា​ទាំងនេះ រួមទាំង​គ្រឿងបរិក្ខារ​និង​ការភ្ជាប់​អ៊ីនធើណិត ឬ​សេវា​ទូរសព្ទ​ចល័ត​ដែល​ចាំបាច់ ដើម្បី​ចូលប្រើ​និង​ប្រើ​សេវា​ទាំងឡាយ។ បើអ្នកចូលប្រើនិងប្រើសេវាទាំងឡាយលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក អ្នកយល់ព្រមថា អ្នកតែឯងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការគិតថ្លៃចំពោះអ្នក ពីអ្នកផ្ដល់សេវាចល័តឱ្យអ្នក។

8. នរណាជាម្ចាស់នៃសេវាទាំងឡាយ?

រវាងកូកា-កូឡា និងអ្នក, កូកា-កូឡា និងអ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឱ្យខ្លួនដែលជាតតិយភាគី គឺជាម្ចាស់ និងនៅតែជាម្ចាស់តែមួយគត់និងផ្ដាច់មុខលើសិទ្ធិ សិទ្ធិទទួល និងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ នៅក្នុងសេវាទាំងឡាយ និងចំពោះសេវាទាំងឡាយ រួមទាំងខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមានតាមរយៈសេវាទាំងនោះនិងការរចនារបស់វា ការជ្រើសរើស និងការរៀបចំ ព្រមទាំងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមានក្នុងនោះ (“ខ្លឹមព័ត៌មាននៃសេវា”)។ ពោលគឺ កូកា-កូឡាជាម្ចាស់នៃសេវាទាំងឡាយ និងជាម្ចាស់ ឬមានអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ខ្លឹមព័ត៌មាននៃសេវាទាំងនោះ ហើយអ្នកជាម្ចាស់នៃ “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” ទាំងអស់របស់អ្នក ដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

ខ្លឹមសារព័ត៌មាននៃសេវារួមមាន ឈ្មោះកូកា-កូឡា និងឈ្មោះពាក់ព័ន្ធទាំងអស់, ឡូហ្គោ, ឈ្មោះផលិតផលនិងសេវា, ការរចនា និងពាក្យស្លោក (“ម៉ាកសញ្ញាកូកា-កូឡា”)។ អ្នកមិនត្រូវប្រើម៉ាកសញ្ញាកូកា-កូឡា ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីកូកា-កូឡាឡើយ។ ឈ្មោះ, ឡូហ្គោ, ឈ្មោះផលិតផលនិងសេវា, ការរចនា និងពាក្យស្លោករបស់តតិយភាគីផ្សេងទៀតទាំងអស់ ដែលលេចឡើងលើ ឬស្ថិតក្នុងសេវានានា គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ម្ចាស់ពួកគេនីមួយៗ។

អ្នកគ្មានសិទ្ធិ អាជ្ញាបណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតអ្វីសោះឡើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមព័ត៌មាននៃសេវាទាំងនោះ លើកលែងតែបានចែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ សេវាទាំងឡាយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ព័ត៌មានសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត ឬច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិ។ ជាការបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ អ្នកយល់ព្រមមិន (ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យតតិយភាគីណាមួយ)៖

• លុបសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត ដែលមានក្នុងសេវានានា។

• បង្កើត និង/ឬ ផ្សាយមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលមានផ្នែកនៃសេវានានា ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនយ៉ាងជាក់ច្បាស់របស់កូកា-កូឡា។

• ផលិត​ឡើងវិញ ចែកចាយ កែ បង្កើត​ស្នាដៃ​ក្លាយ បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ សម្ដែង​ជា​សាធារណៈ ផ្សាយ​ឡើងវិញ ទាញយក រក្សា ឬ​បញ្ជូន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នៃ​សេវា​ណា​មួយ លើកលែង​តែ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​បាន​ផ្ដល់សិទ្ធិ​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់។

• ប្រើរ៉ូបូ, Spider, កម្មវិធីស្វែងរក/នាំយកមក ឬឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀត, ដំណើរការ ឬមធ្យោបាយណាមួយ ដើម្បីចូលប្រើ, នាំយកមក, លប់ចោល ឬធ្វើលុបក្រមបំណែកណាមួយនៃសេវានានា។

• ឬក៏បំពានឬរំលោភកម្មសិទ្ធិរបស់កូកា-កូឡា ឬអ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឱ្យខ្លួនដែលជាតតិយភាគី នៅក្នុង ឬចំពោះខ្លឹមព័ត៌មាននៃសេវា នៅគ្រប់ពេល។

អ្នកជាម្ចាស់នៃ “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក ប៉ុន្តែផ្ដល់ឱ្យកូកា-កូឡា នូវសិទ្ធិប្រើវា។

សេវាទាំងឡាយអាចមានវេទិកា ឬមុខងារអន្តរកម្មផ្សេងទៀត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបង្ហោះ ប្រគល់ ផ្សាយ បង្ហាញ ឬក៏ផ្ទេរខ្លឹមព័ត៌មានឬឯកសារនានា (ហៅជារួមថា “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់”)។ អ្នកជាម្ចាស់នៃ “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” ដែលអ្នកបានបង្កើត លុះណាតែលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តចំពោះការប្រគល់របស់អ្នកនូវខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះថ្លែងខុសពីនេះ។

អ្នក​ដឹង​និង​ទទួលស្គាល់​ថា អ្នក​មាន​ការទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ “ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់” របស់​អ្នក រួមទាំង​ភាពពេញច្បាប់ ភាពអាចទុកចិត្តបាន សុក្រឹតភាព និង​ភាពសមស្រប។

ក្រោមវិសាលភាពដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាត មិនថាអ្នកប្រគល់ “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” តាមសេវាណាមួយ ឬទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់កូកា-កូឡាទេ អ្នកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យកូកា-កូឡា (រួមទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលជួយយើងធ្វើប្រតិបត្តិការសេវានានា និងគ្រប់អ្នកបន្តវេននិងទទួលការចាត់តាំងពីយើង) នូវសិទ្ធិនិងអាជ្ញាបណ្ណគ្មានកំហិតជារៀងរហូតនៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមិនផ្ដាច់មុខ គ្មានតម្លៃសិទ្ធិ និងបានបង់ប្រាក់ពេញលេញ (ព្រមទាំងសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណបន្តតាមរយៈពហុថ្នាក់) ក្នុងការប្រើ ហូស្ត រក្សា ផលិតឡើងវិញ កែ បង្ហាញជាសាធារណៈ សម្ដែង បកប្រែ ចែកចាយ ឬក៏បញ្ចេញជូនតតិយភាគីនូវ “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក ទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗ និងនៅក្នុងព៍ត៌មានមួយដែលបានដឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ឬអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត (“អាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់”)។ គ្មានសិទ្ធិសីលធម៌ណាអាចផ្ទេរតាមអាជ្ញាបណ្ណនៃខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ជូនកូកា-កូឡានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឡើយ។ បើអ្នកមិនចង់ផ្ដល់ឱ្យកូកា-កូឡានូវ “អាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” ទេ សូមកុំយល់ព្រម។

នៅពេលអ្នកយល់ព្រម អ្នកអះអាងនិងធានាជូនកូកា-កូឡាថា៖

• អ្នកជាម្ចាស់និងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុង និងចំពោះ “ខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក និងមានសិទ្ធិផ្ដល់នូវសិទ្ធិនិងអាជ្ញាបណ្ណជូនកូកា-កូឡា ដូចមានចែងខាងលើ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

• “ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក មិនបំពានសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពផ្សេងទៀត ដូចជាសិទ្ធិឯកជនភាពនិងសាធារណភាព ព្រមទាំងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

• “ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក គឺពិតនិងសុក្រឹត។

• “ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នកទាំងអស់អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ព្រមទាំងច្បាប់ វិធាន និងបទបញ្ជាជាធរមានទាំងអស់។

“ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក ត្រូវតែអនុលោមតាមវិធានទាំងអស់ខាងក្រោម៖

• ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវមានឯកសារណាមួយដែលជាការបរិហារកេរ្តិ៍ អាសគ្រាម មិនសមរម្យ រំលោភបំពាន ប្រមាថ បៀតបៀន ហិង្សា ស្អប់ខ្ពើម អុជអាល ឬក៏ទទឹងទិសឡើយ។

• ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវលើកកម្ពស់ការសម្ញែងផ្លូវភេទ ឬសម្ភារៈអាសអាភាស អំពើហិង្សា ឬការរើសអើង ផ្អែកលើពូជសាសន៍ សាសនា សញ្ជាតិ ពិការភាព យេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ឬអាយុឡើយ។

• ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបំភាន់ ឬមានបំណងបំភាន់នរណាម្នាក់ឡើយ។

• ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវលើកកម្ពស់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ ឬក៏គាំទ្រ លើកកម្ពស់ ឬជួយដល់អំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗឡើយ។

• ខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបង្ហាញភាពខុសឆ្គងអំពីអត្តសញ្ញាណឬភាពជាប់ទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គលឬស្ថាប័នណាមួយ ឬផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ថា “ខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក បានទទួលការគាំទ្រពីកូកា-កូឡា ឬពីបុគ្គលឬអង្គភាពដទៃទៀតឡើយ បើគ្មានករណីដូចនេះ។

បើ​អ្នក​ជឿ​ថា ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​បំពាន​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ សូម​ជូនដំណឹង​យើង​តាម https://www.coca-colacompany.com/contact-us រួមទាំង​ការរៀបរាប់​អំពី​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ជាក់លាក់​នោះ និង​ទីកន្លែង​របស់​វា នៅក្នុង​សេវា​នានា ឬ​វត្តមាន​នៅក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​របស់​កូកា-កូឡា។ ក្រោមវិសាលភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាត អ្នកយល់ព្រមសងការខូចខាតដល់កូកា-កូឡា ចំពោះបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលតតិយភាគីបានប្ដឹងកូកា-កូឡា ដោយសារ ឬជាប់ទាក់ទងជាមួយ “ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” របស់អ្នក។

បន្ថែមលើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ពីពេលមួយទៅពេលមួយ អ្នកអាចជ្រើសរើសផ្ដល់ជូនកូកា-កូឡានូវគំនិត សំណើ ឬមតិតបផ្សេងទៀតអំពីសេវានានា (មតិតប)។ ដើម្បីប្រគល់គំនិតណាមួយ សូមចូលទៅវេបសាយរបស់យើងតាម https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea និងពិនិត្យមើលព័ត៌មាននៅទីនោះ។ អ្នកជាម្ចាស់នៃមតិតបរបស់អ្នក ប៉ុន្តែដោយផ្ដល់វាជូនកូកា-កូឡា និងតាមរយៈឯកសារនេះ អ្នកយល់ព្រមផ្ដល់ជូនកូកា-កូឡានូវសិទ្ធិនិងអាជ្ញាបណ្ណដែលបានបង់ប្រាក់ពេញលេញ គ្មានតម្លៃសិទ្ធិ ជារៀងរហូត មិនអាចដកហូតវិញបាន នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមិនផ្ដាច់មុខ និងអាចផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណបន្តទាំងស្រុង ក្នុងការប្រើ ផលិតឡើងវិញ សម្ដែង បង្ហាញ ចែកចាយ សម្រប កែ រៀបទ្រង់ទ្រាយឡើងវិញនិងបង្កើតស្នាដៃក្លាយ ឬក៏ទាញផលគ្រប់យ៉ាងពីមតិតបទាំងអស់របស់អ្នក។ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីអ្នក អ្នកក៏ដឹងនិងយល់ព្រមដែរថា កូកា-កូឡាអាចប្រើមតិតបក្នុងសេវានានា ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ មតិតបទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានគិតថាមិនសម្ងាត់ និងមិនមានកម្មសិទ្ធិ។

9. តើអ្វីជាការប្រើប្រាស់ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតលើសេវានានា?

អាស្រ័យលើការអនុលោមរបស់អ្នកជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ កូកា-កូឡាផ្ដល់ជូនអ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម មានកម្រិត មិនផ្ដាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន អាចដកហូតវិញបាន និងសិទ្ធមានកម្រិតប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការចូលប្រើនិងប្រើសេវានានា ព្រមទាំងទាញយកសំណៅចម្លងមួយ (1) ច្បាប់ នៃកម្មវិធីនីមួយៗ។

អ្នកត្រូវតែប្រើសេវាទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងស្របច្បាប់ ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម ហើយមិនត្រូវប្រើក្នុងគោលបំណងបន្លំ ឬជាប់ទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ណាមួយឡើយ។ ដោយមិនកម្រិតលើការចែងខាងលើ អ្នកមិនត្រូវ ហើយអ្នកយល់ព្រមថានឹងមិន ឬប៉ុនប៉ងនឹង ឬលើកទឹកចិត្ត ឬក៏អនុញ្ញាតឱ្យតតិយភាគីណាមួយ៖

• ទទួល (ឬប៉ុនប៉ងទទួល) សិទ្ធិចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់សេវានានា ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬបណ្ដាញរបស់កូកា-កូឡា តាមរយៈការហែក, ការរម្លើងពាក្យសម្ងាត់ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ឬក៏បំពានសន្តិសុខនៃកុំព្យូទ័រឬបណ្ដាញសន្តិសុខណាមួយ។

• ប្រើសេវានានាក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលអ្នកដឹងឬគួរដឹងថាអាចធ្វើឱ្យខូច បិទដំណើរការ ទម្លាក់បន្ទុកហួសហេតុ ឬបង្អន់សឺវើឬបណ្ដាញរបស់កូកា-កូឡា។

• រើសអើង បៀតបៀន គំរាមកំហែង បញ្ឆោត ធ្វើឱ្យអាម៉ាស់ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ឬបង្កការរំខាន ភាពមិនសុខស្រួល ឬការថប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដទៃ ឬក៏ជ្រៀតជ្រែក (ឬប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែត) ការប្រើនិងការរីករាយរបស់ភាគីផ្សេងទៀតទៅលើសេវានានា។

• ការប្រើ​សេវា​នានា​ក្នុង​នាម​នរណា​ម្នាក់​ក្រៅ​ពី​ខ្លួន​អ្នក។

• ចម្លង កែ សម្រប បកប្រែ ធ្វើវិស្វកម្មបញ្ច្រាស ស្រាយកូដ ឬក៏ប៉ុនប៉ងបំបែរឬទទួលសិទ្ធិចូលប្រើបំណែកណាមួយនៃសេវានានា។

• លុបសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត ដែលមានក្នុងសេវានានា ឬក៏រំលោភឬបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់តតិយភាគីណាមួយ។

• ប្រើរ៉ូបូ, Spider, កម្មវិធីស្វែងរក/នាំយកមក ឬឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀត, ដំណើរការ ឬមធ្យោបាយណាមួយ ដើម្បីចូលប្រើ, នាំយកមក, លប់ចោល ឬធ្វើលុបក្រមបំណែកណាមួយនៃសេវានានា។

• ជួល ដាក់ជួល ឱ្យខ្ចី លក់ ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណបន្ត ចាត់តាំង ចែកចាយ ផ្សាយ ផ្ទេរ ឬក៏ធ្វើឱ្យមានសេវានោះ ឬលក្ខណៈពិសេសឬមុខងារណាមួយនៃសេវានានា ដល់តតិយភាគីណាមួយ ដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗ។

• រៀបទ្រង់ទ្រាយឡើងវិញ ឬគ្រោងបំណែកណាមួយនៃទំព័រវេប ដែលជាផ្នែកមួយនៃសេវានានា រួមទាំងបំណងលក់បន្ត ឬចែកចាយផលិតផល។

• ប្រើសេវានានា ដើម្បីផ្ញើខ្លឹមសារពាណិជ្ជកម្មឬប្រូម៉ូសិនដោយមិនទទួលការអនុញ្ញាត ឬមិនបានស្នើសុំ។

កូកា-កូឡាសូមរក្សាសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យនិងកត់ត្រាសកម្មភាពលើសេវាទាំងឡាយ ក្រោមវិសាលភាពពេញលេញបំផុត តាមដែលច្បាប់ជាធរមានបានអនុញ្ញាត និងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់កូកា-កូឡា (ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពឬសេចក្ដីជូនដំណឹងផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ជូនអ្នក)។

កូកា-កូឡាមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់សិទ្ធិចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់សេវានានា (បន្ថែមលើការកែខៃដែលមានផ្សេងទៀត) ដោយគ្មានការជូនដំណឹង បើកូកា-កូឡាមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលក្នុងការជឿថា អ្នកកំពុងប្រើសេវានានាដោយបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

10. តើមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអនុវត្តជាពិសេសចំពោះការប្រើកម្មវិធីនានាដែរឬទេ?

លើកលែង​តែ​បាន​ថ្លែង​បញ្ជាក់​ក្នុង​ប្រការ 10 នេះ ពុំនោះសោត លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការទាញយក​និង​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​កម្មវិធី​របស់​យើង។

មិនដូចនឹងវេបសាយទេ កម្មវិធីចល័តជា Software ដែលត្រូវបានទាញយកនិងដំឡើងលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ ទោះបីវាត្រូវបានទាញយកដាក់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកក៏ដោយ កម្មវិធីទាំងឡាយត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឱ្យ ពោលគឺមិនមែនលក់ជូនអ្នកឡើយ។ អ្នកមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍កម្មសិទ្ធិណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីនានា ឬសិទ្ធិឯទៀត ក្រៅពីការប្រើកម្មវិធីទាំងនោះ ស្របតាមនិងស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឡើយ។

អ្នកអាចទាញយកសំណៅចម្លងមួយច្បាប់នៃកម្មវិធីមួយដាក់ឧបករណ៍ចល័តដែលជារបស់អ្នក ឬក៏គ្រប់គ្រងដោយអ្នកតែឯង តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវមុខងារមួយចំនួន កម្មវិធីខ្លះត្រូវតែចូលប្រើមុខងារនិងទិន្នន័យផ្សេងៗនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលកម្មវិធីនានាទុកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពកូកា-កូឡា (ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពឬសេចក្ដីជូនដំណឹងដទៃទៀតដែលមានចំពោះអ្នក នៅពេលអ្នកទាញយកកម្មវិធីមួយ)។

កម្មវិធីនានា និងសេវាឯទៀត ប្រហែលជាមិនមានខ្លឹមសារជាក់លាក់ដូចគ្នាឡើយ។

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងប្រហែលជាអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាព (ដូចបានឱ្យអត្ថន័យក្នុងប្រការ 4) ដល់កម្មវិធីមួយ។ ផ្អែកលើការកំណត់នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក នៅពេលឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធើណិត កម្មវិធីនោះអាចនឹងទាញយកនិងដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវបច្ចុប្បន្នភាពដែលមានទាំងអស់ ឬក៏អ្នកអាចទទួលសេចក្ដីជូនដំណឹង ឬការសុំឱ្យទាញយកនិងដំឡើងបច្ចុប្បន្នភាពដែលមាន។ អ្នកយល់ព្រមទាញយកនិងដំឡើងបច្ចុប្បន្នភាពទាំងអស់ ហើយទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា កម្មវិធីមួយប្រហែលជាមិនដំណើរការប្រក្រតីឡើយ បើអ្នកមិនធ្វើដូច្នោះ។ បច្ចុប្បន្នភាពទាំងអស់ចំពោះកម្មវិធីមួយត្រូវបានសន្មតថាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីនោះ និងសេវានានា ហើយស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

រវាងកូកា-កូឡា និងអ្នក, កូកា-កូឡាសូមរក្សាសិទ្ធិ និងកាន់កាប់សិទ្ធិ សិទ្ធិទទួល និងផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងក្នុង និងចំពោះកម្មវិធីទាំងឡាយ រួមទាំងពាណិជ្ជសញ្ញា កូកា-កូឡា ទាំងអស់ (ដូចបានឱ្យនិយមន័យក្នុងប្រការ 8) ព្រមទាំងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅទីនោះ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងវា លើកលែងតែបានផ្ដល់ជូនអ្នកយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

នៅពេលអ្នកទាញយកកម្មវិធីណាមួយពី App Store របស់ Apple ឬ Google Play (ជារួមហៅថា “App Platform") អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា៖

• រវាងកូកា-កូឡា និងApp Platform, កូកា-កូឡាមានការទទួលខុសត្រូវតែឯងលើកម្មវិធីទាំងនោះ។

• App Platform គ្មានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ការថែទាំនិងសេវាគាំទ្រ ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនោះឡើយ។

• បើកម្មវិធីយើងមិនអាចអនុលោមតាមការធានាដែលមានជាធរមានណាមួយ៖ (i) អ្នកអាចជូនដំណឹង App Platform នោះ App Platform អាចសងតម្លៃទិញកម្មវិធីមួយ (បើអាចអនុវត្តបាន), (ii) ក្រោមវិសាលភាពអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ផ្លេតហ្វមកម្មវិធីនឹងគ្មានកាតព្វកិច្ចធានាអ្វីទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីទាំងនោះ និង (iii) បណ្ដឹង ការបាត់បង់ ការទទួលខុសត្រូវ ការខូចខាត សោហ៊ុយ ឬការចំណាយដែលរួមចំណែកដល់ការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមការធានានានា គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កូកា-កូឡា យោងតាមកិច្ចសន្យារវាងកូកា-កូឡា និង App Platform។

• App Platform មិនទទួលខុសត្រូវឡើយចំពោះការដោះស្រាយបណ្ដឹងណាមួយដែលអ្នកមានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនានា ឬក៏ការកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើកម្មវិធីនានា។

• យោងតាមកិច្ចសន្យារវាងកូកា-កូឡា និង App Platform បើតតិយភាគីអះអាងថា កម្មវិធីមួយរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីមួយទៀត កូកា-កូឡាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស៊ើបអង្កេត ការការពារ ការដោះស្រាយ និងការបន្ធូរបន្ថយបណ្ដឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងឡាយនោះ។

• App Platform និងសាខារបស់ខ្លួន គឺជាតតិយភាគីទទួលផលនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលមានជាធរមាន ព្រោះពួកគេទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាបណ្ណរបស់អ្នកក្នុងការប្រើកម្មវិធីមួយ។ នៅពេលអ្នកទទួលយក “លក្ខខណ្ឌ” នៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់យើង App Platform នឹងមានសិទ្ធិ (ហើយនឹងត្រូវបានសន្មតថាបានទទួលយកសិទ្ធិនោះ) ក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះប្រឆាំងនឹងអ្នក ក្នុងនាមជាតតិយភាគីទទួលផលពីនោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាបណ្ណរបស់អ្នកលើកម្មវិធីមួយ។

• អ្នកក៏ត្រូវតែអនុលោមផងដែរតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់របស់តតិយភាគីដែលមានជាធរមានតាមរយៈ App Platform នៅពេលប្រើកម្មវិធីមួយ។

ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីទិន្នន័យជាក់លាក់ដែលកម្មវិធីណាមួយបានប្រមូល សូមពិនិត្យការកំណត់នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ឬត្រួតពិនិត្យការផ្សាយនៅលើ App Platform ដែលអ្នកបានទាញយកកម្មវិធីពីនោះ។ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់តាមកម្មវិធីមួយ សូមលុបកម្មវិធីនោះចេញ។

តាមរយៈនេះ អ្នកអះអាងនិងធានាថា៖ (i) អ្នកមិនមានទីលំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ឬត្រូវបានកំណត់ដោយ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេស “គាំទ្រភេរវកម្ម”; ហើយ (ii) អ្នកមិនត្រូវមានជាប់ឈ្មោះនៅលើ បញ្ជីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាភាគីដែលត្រូវបានហាមប្រាម ឬមានកំហិតឡើយ។

11. តើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះចូលជាធរមាននៅពេលណា? តើពួកវាបញ្ចប់នៅពេលណា?

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលអ្នកទទួលស្គាល់ពួកវាថាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតគណនី, ការទាញយកកម្មវិធីមួយ ឬការប្រើសេវាណាមួយ ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានតភ្ជាប់ជាមួយ (អាចមានការលើកលែងដូចបានកត់សម្គាល់ក្នុងប្រការ 2)។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់អ្នក ឬកូកា-កូឡា បញ្ចប់វា។
អ្នកអាចឈប់ប្រើសេវានានា នៅពេលណាក៏បាន និងមូលហេតុអ្វីក៏បាន។ បើអ្នកចង់លុបគណនីរបស់អ្នក សូមទាក់ទងកូកា-កូឡា ដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងប្រការ 15 និង/ឬ លុបកម្មវិធីណាមួយឬទាំងអស់។

បើអ្នកចង់កែឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់អ្នក សូមមើលផ្នែក “ជម្រើសរបស់អ្នក” នៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កូកា-កូឡា (ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពឬសេចក្ដីជូនដំណឹងដទៃទៀតដែលមានចំពោះអ្នក)។

កូកា-កូឡាអាចបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗនិងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងអ្វី បើអ្នកបំពានច្បាប់ណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះការប្រើសេវានានា។ កូកា-កូឡាសូមរក្សាសិទ្ធិលុបគណនីមួយ និងសិទ្ធិចូលប្រើសេវានានា ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង បើកូកា-កូឡាមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលក្នុងការជឿថា អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់កំពុងចូលប្រើឬប្រើសេវានានាដោយបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

កូកា-កូឡាអាចព្យួរសិទ្ធិចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់សេវានានា, លុបចោលគណនីរបស់អ្នក ឬបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការជូនដំណឹង បើយើងរកឃើញនិងសង្ស័យថាមានការបង្កអសន្តិសុខ ឬបើកូកា-កូឡាបញ្ចប់ការផ្ដល់ជូនឬការគាំទ្រសេវាណាមួយ ដែលកូកា-កូឡាអាចធ្វើតាមឆន្ទានុសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ខ្លួន។
យើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់ការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក មុនពេលយើងបញ្ចប់សិទ្ធិចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់សេវានានា ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចទៅយកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ (ក្រោមវិសាលភាពដែលច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានអនុញ្ញាត) ប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនធ្វើដូច្នោះឡើយ បើយើងដឹងថា វាឥតប្រយោជន៍ ខុសច្បាប់ មិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សុវត្ថិភាពឬសន្តិសុខរបស់នរណាម្នាក់ ឬក៏បង្កអន្តរាយដល់សិទ្ធិឬទ្រព្យរបស់កូកា-កូឡា។
នៅពេលបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សិទ្ធិទាំងឡាយដែលកូកា-កូឡាផ្ដល់ជូននឹងបញ្ចប់ ហើយអ្នកត្រូវតែបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៃសេវានានា ព្រមទាំងលុបសំណៅចម្លងទាំងអស់នៃកម្មវិធីទាំងនោះពីឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។

តាមធម្មតាបទបញ្ញត្តិនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែលត្រូវបានបញ្ចប់ តែនៅមានសុពលភាព គួរបន្តមានសុពលភាព។ ជាឧទាហរណ៍ បទញ្ញត្តិទាំងអស់ខាងក្រោមនឹងនៅមានសុពលភាព៖ ដែនកំណត់ទាំងឡាយលើការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង, លក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាកម្មសិទ្ធិ ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញា, កាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលអ្នកមានក្នុងការបង់ប្រាក់ឱ្យយើង និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់រវាងយើង។ ការបញ្ចប់មិន ហើយក៏នឹងមិនកម្រិតសិទ្ធិនិងការកែប្រែណាមួយរបស់កូកា-កូឡា ឬរបស់អ្នក តាមផ្លូវច្បាប់ ឬដោយយុត្តិធម៌ឡើយ។

12. នរណាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាដែលបានតភ្ជាប់?

សេវាទាំងឡាយមានតំណទៅកាន់វិបសាយនិងធនធានផ្សេងទៀត ដែលតតិយភាគីបានផ្ដល់ជូន (រួមទាំងដៃគូនៃភ្នាក់ងារទីផ្សាររបស់យើង និងបណ្ដាញសង្គម) ព្រមទាំងនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (ជារួមហៅថា “សេវាដែលបានតភ្ជាប់”)។ កូកា-កូឡាមិនអាច និងមិនគ្រប់គ្រងសេវាដែលបានតភ្ជាប់ឡើយ ទោះបីសេវាដែលបានតភ្ជាប់ខ្លះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនាំចេញព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យពួកគេក៏ដោយ ដូចជាមុខងារ “ចូលចិត្ត” ឬ “ចែករំលែក” លើបណ្ដាញសង្គម។ សូមត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត សម្រាប់សេវាដែលបានតភ្ជាប់ទាំងអស់។ បើអ្នកសម្រេចចិត្តថាចូលប្រើសេវាដែលបានតភ្ជាប់ទាំងឡាយ អ្នកអាចធ្វើដូច្នោះទាំងស្រុងដោយទទួលយកហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងស្ថិតក្រោមខនិងលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តចំពោះសេវាដែលបានតភ្ជាប់ និងមិនមែនលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។

សេវាទាំងឡាយអាចរួមបញ្ចូល software របស់តតិយភាគីដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោមអាជ្ញាបណ្ណប្រភពបើកទូលាយ ឬអាជ្ញាបណ្ណស្រដៀងគ្នា (“Third Party Software”)។ ទោះបីសេវាទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់ជូនអ្នកស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក៏ដោយ Third Party Software ដែលបានរួមបញ្ចូលក្នុងសេវានានាអាចស្ថិតក្រោមអាជ្ញាបណ្ណផ្សេងទៀត ឬលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលនឹងបង្ហាញជូនអ្នក តាមការអនុវត្តបាន និងនៅពេលអាចអនុវត្តបាន។

13. តើការទទួលខុសត្រូវរបស់កូកា-កូឡាមានកម្រិតដូចម្ដេច ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ?

សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវរបស់កូកា-កូឡាចំពោះការធានា៖

ក្រោមវិសាលភាពដែលច្បាប់ជាធរមានបានអនុញ្ញាត សេវាទាំងឡាយត្រូវបានផ្ដល់ជូន “ដូចដែលមាន” ជាមួយនឹងកំហុសនិងវិការៈទាំងអស់ ព្រមទាំងដោយគ្មានការធានាអ្វីទាំងអស់។

ក្រោមវិសាលភាពអតិបរមាដែលច្បាប់ជាធរមានបានអនុញ្ញាត, កូកា-កូឡា ក្នុងនាមខ្លួនផ្ទាល់ និងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនចងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងអ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណនីមួយៗឱ្យខ្លួន ក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់ខ្លឹមសារនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ជារួមហៅថា “ភាគីកូកា-កូឡា”) សូមប្រកាសបដិសេធយ៉ាងជាក់ច្បាស់នូវការធានាទាំងអស់ ទោះបានបង្ហាញក្ដី បានបង្កប់ន័យក្ដី តាមខបញ្ញត្តិក្ដី ពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវាទាំងឡាយ រួមទាំងការធានាដែលបានបង្កប់ន័យទាំងអស់អំពីភាពជាទំនិញ ភាពសមស្របចំពោះគោលបំណងជាក់លាក់មួយ សិទ្ធិទទួល និងការមិនរំលោភបំពាន ព្រមទាំងការធានាទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងពីការដោះដូរ ការប្រតិបត្តិ ការប្រើប្រាស់ ឬការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម។ ដោយគ្មានដែនកំណត់ចំពោះបទបញ្ញត្តិដែលបានចែងខាងលើ គ្មានភាគីកូកា-កូឡាណាមួយអាចផ្ដល់ការធានា ឬក៏អាចប្រតិបត្តិឬធ្វើការអះអាងណាមួយដែលថា សេវានានានឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក, សម្រេចបានលទ្ធផលតាមបំណង, ត្រូវគ្នាឬដំណើរការជាមួយ Software ណាមួយ ប្រព័ន្ធឬសេវាផ្សេងទៀត, ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនរអាក់រអួល, បំពេញតាមស្តង់ដាប្រសិទ្ធភាពឬភាពអាចទុកចិត្តបាន ឬគ្មានកំហុសអ្វី, ឬក៏ថាកំហុសឬវិការៈផ្សេងៗអាចត្រូវបានកែឬនឹងត្រូវបានកែឡើយ។

ដែន​សមត្ថកិច្ច​ខ្លះ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការដកចេញ​ឬ​ដែនកំណត់​លើ​ការធានា​បង្កប់ន័យ ឬ​ដែនកំណត់​លើ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ជា​ធរមាន​ឡើយ ដូច្នេះ​ការដកចេញ​ឬ​ដែនកំណត់​ខាងលើ​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​ឡើយ។

ដែនកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវរបស់កូកា-កូឡា

កូកា-កូឡាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់និងអាចប្រមើលឃើញ ដែលបង្កឡើងដោយការល្មើសខ្លាំងលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ក្រោមវិសាលភាពអតិបរមាដែលច្បាប់ជាធរមានបានអនុញ្ញាត កូកា-កូឡា មិនទទួលខុសត្រូវឡើយចំពោះ៖

• ការខូចខាតដែលមិនអាចប្រមើលឃើញ រួមទាំងការខូចខាតជាផលវិបាក។

• ការខូចខាតជាគំរូ ឬជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម។

• ការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញ ការខាតបង់អាជីវកម្ម ការបាត់បង់កិច្ចសន្យា ការអាក់ខានអាជីវកម្ម ការបាត់ប្រាក់សន្សំដែលប្រមើលឃើញ ការបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬការបាត់បង់ឱកាសពាណិជ្ជកម្ម ជាប់ទាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើសេវានានា។

• មេរោគ ឬ Software ព្យាបាទផ្សេងទៀត ដែលបានទទួលតាមរយៈការចូលប្រើសេវានានា ឬក៏កំហុស ការធ្វើមុខងារខុស ការពន្យារពេល ឬការរអាក់រអួលក្នុងសេវានានា ការបាត់បង់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់តតិយភាគីណាមួយ រួមទាំងការប្រើប្រាស់ ឬអលទ្ធភាពក្នុងការប្រើសេវាដែលបានតភ្ជាប់។

លើកលែងតែច្បាប់ជាធរមានបានតម្រូវយ៉ាងជាក់ច្បាស់ ពុំនោះសោត គ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់ភាគីកូកា-កូឡាចំពោះអ្នក ចំពោះបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលកើតឡើង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ ឬអលទ្ធភាពក្នុងការប្រើសេវានានា ឬក៏កើតឡើងពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មិនថាមានក្នុងកិច្ចសន្យា ជាកំហុស ឬជាអ្វីក៏ដោយ មានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបលើសមួយរយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ($100.00)ឡើយ។

គ្មានអ្វីក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានបំណងដកចេញ ឬកម្រិតការទទួលខុសត្រូវតាមរបៀបណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់ឡើយ រួមទាំងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាព ឬការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបង្កឡើងដោយការធ្វេសប្រហែស ឬការបង្ហាញខុសដោយបន្លំ ឬការប្រព្រឹត្តដោយចេតនាផ្សេងទៀត។ បើ​ដែនកំណត់​ខាងលើ​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​រកឃើញ​ថា​អសុពលភាព ការទទួលខុសត្រូវ​សរុប​របស់​ភាគី​កូកា-កូឡា​ចំពោះ​ការខូចខាត ការខាតបង់ ឬ​បណ្ដឹង​ផ្លូវច្បាប់​គ្រប់​ប្រភេទ​ទាំងអស់ មិន​ថា​ជា​អ្វី​ក៏​ដោយ ត្រូវ​កម្រិត​ត្រឹម​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត។

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នក​ទទួល​ប្រយោជន៍​ពី​បទបញ្ញត្តិ​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​នៅ​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ដែល​អ្នករស់នៅ។ គ្មាន​អ្វី​នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​នាម​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការ​ពឹងពាក់​លើ​បទបញ្ញត្តិ​ជា​ធរមាន​នៃ​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​ឡើយ។

14. តើកូកា-កូឡានឹងប្រាស្រ័យទាក់ទងដូចម្ដេចជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់?

នៅពេលអ្នកប្រើសេវានានា ឬផ្ញើអ៊ីមែលឱ្យយើង អ្នកកំពុងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងតាមអេឡិចត្រូនិក។ អាស្រ័យលើជម្រើសរបស់អ្នក និងការកំណត់នៃគណនី យើងនឹងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិកតាមរបៀបជាច្រើន ដូចជាតាមអ៊ីម៉ែល សារអត្ថបទ ឬការលោតជូនដំណឹងក្នុងកម្មវិធី ឬក៏តាមរយៈការបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងកម្មវិធ