សម្រាកជាមួយ កូកា-កូឡា

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាក ទោះនៅពេលធ្វើការដ៏មមាញឹក ឬចូលបន្ទប់ទឹក ឬក៏ពេលប្រជុំ។ ជាអ្វីដែលយើងធ្វើជាប្រចាំ រហូតក្លាយជាទម្លាប់មួយ ខណៈពេលយើងសម្រាក យើងក៏ត្រូវការអ្វីមួយដើម្បីផ្ដល់ថាមពលឡើងវិញដែរ ដើម្បីបន្តកិច្ចការរបស់យើងតទៅទៀត។ កូកា-កូឡា ជាភេសជ្ជៈដែលជួយបង្កើនថាមពលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ភេសជ្ជៈដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ពីភាពស្ពឹកស្រពន់ទៅភាពស្រស់ស្រាយ ដើម្បីឱ្យយើងអាចបន្តកិច្ចការរបស់យើងតទៅទៀត។