តើអ្នកមានជម្រើសអ្វីខ្លះចំពោះភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករទាប ឬគ្មានជាតិស្ករ?

នៅសិង្ហបុរី ភេសជ្ជៈរបស់យើងជាង 85% បានទទួលរង្វាន់ Healthier Choice Symbol (និមិត្តសញ្ញាជម្រើសផ្ដល់សុខភាពល្អ) និងមានជាតិស្ករតិចជាង 5ក្រាម ក្នុង 100ml។ ភេសជ្ជៈជាតិស្ករទាបរបស់យើង រួមមានកូកា-កូឡា រសជាតិដើម មានជាតិស្ករតិច, ស្ព្រៃ ព្រមទាំងហ្វាន់តា និងតែ Fuze Tea របស់យើង។ ភេសជ្ជៈគ្មានជាតិស្កររបស់យើងមាន កូកា-កូឡា គ្មានជាតិស្ករ។