តើមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាង កូកា-កូឡាក្លាស្សិក និងកូកា-កូឡា រសជាតិដើម មានជាតិស្ករតិច?

កូកា-កូឡាក្លាស្សិក គឺជាភេសជ្ជៈកូឡារសជាតិដើម និងជានិមិត្តរូបរបស់យើង ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1886។ កូកា-កូឡារសជាតិដើម មានជាតិស្ករតិច ផ្ដល់នូវរសជាតិកូកា-កូឡាឆ្ងាញ់ពិសា ប៉ុន្តែមានជាតិស្ករតិចជាង 55% និងមានកាឡូរីតិចជាង។