ផលិតផល

ហ្វាន់តា រសជាតិក្រូច

ភេសជ្ជៈពេញនិយម មានរសជាតិផ្លែឈើ។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 44 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 11 ក្រាម
ស្ករសរុប 11 ក្រាម
សូដ្យូម 3 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ អាស៊ីដស៊ីទ្រិក គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ គ្រឿងរក្សាគុណភាព ស្តេវីអុល គ្លុយកូស៊ីត និងពណ៌។

ហ្វាន់តា រសជាតិផ្លែឈើ

ភេសជ្ជៈមានរសជាតិផ្លែឈើ សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសពិសេស។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 19.2 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 4.6 ក្រាម
ស្ករសរុប 4.6 ក្រាម
សូដ្យូម 3.1 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ អាស៊ីដស៊ីទ្រិក ស្ករសិប្បនិម្មិត (ស៊ូក្រាឡូស ប៉ូតាស្យូមអាសេស៊ុលហ្វេម) គ្រឿងរក្សាគុណភាព និងពណ៌។

ហ្វាន់តា រសជាតិទំពាំងបាយជូរ

ភេសជ្ជៈបង្កើនភាពស្រស់ស្រាយជាមួយរសជាតិទំពាំងបាយជូរឆ្ងាញ់ជាប់មាត់។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 59 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 14.6 ក្រាម
ស្ករសរុប 14.6 ក្រាម
សូដ្យូម 3.1 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ អាស៊ីដស៊ីទ្រិក គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ គ្រឿងរក្សាគុណភាព និងពណ៌។