ផលិតផល

ទឹកសូដា ស្វេបស៍

ក្លាស្សិកសូដា ដែលរក្សាពពុះបានយូរ។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 0 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 0 ក្រាម
ស្ករសរុប 0 ក្រាម
សូដ្យូម 17 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។

ស្វេបស៍តូនិច

ពពុះដែលផ្ដល់ភាពស្រស់ស្រាយ រីករាយជាទីពេញចិត្ត។

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 37 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 9 ក្រាម
ស្ករសរុប 9 ក្រាម
សូដ្យូម 3 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ អាស៊ីដស៊ីទ្រិក គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ គ្រឿងរក្សាគុណភាព គីនីន។

ស្វេបស៍ ដ្រាយ ជីងជើ អ៊ែល

ភេសជ្ជៈបង្កើតអារម្មណ៍ក្លាស្សិក ឬប្រើផ្សំជាមួយភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់

ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន
ព័ត៌មានជីវជាតិបំប៉ន 100 មីលី្លលីត្រ
ថាមពល 37 គីឡូកាឡូរី
ប្រូតេអ៊ីន 0 ក្រាម
ជាតិខ្លាញ់ 0 ក្រាម
កាបូអ៊ីដ្រាត 9 ក្រាម
ស្ករសរុប 9 ក្រាម
សូដ្យូម 8 មីលីក្រាម

គ្រឿងផ្សំ

ទឹកកាបូណេធីត ស្ករ កម្រិតគ្រប់គ្រងជាតិអាស៊ីដ (អាស៊ីដស៊ីទ្រិក, សូដ្យូមស៊ីត្រាត) គ្រឿងបន្ថែមរសជាតិ គ្រឿងរក្សាគុណភាព និងពណ៌។