រៀបចំខ្លួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានសំណាងម្នាក់ តាមកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលដូចខាងក្រោម។

  • ហេង លិញ
  • ហ៊ គឹមឈ័ង
  • ច្រឹង ជីវន្ត៍
  • សិត តារា
  • សុខ គីមស្រេង
  • ចេម សុខជូ

  • វង់ គីមឆេង

អ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាអ្នក នៅរង់ចាំអីទៀតចូលរួមកម្មវិធីប្រ៉ូសិនឥឡូវនេះ។