រៀបចំខ្លួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានសំណាងម្នាក់ តាមកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលដូចខាងក្រោម។

  • យូ បូរីណែត

  • គង់ ផល្លា

អ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាអ្នក នៅរង់ចាំអីទៀតចូលរួមកម្មវិធីប្រ៉ូសិនឥឡូវនេះ។