KONKURSA NOTEIKUMI

"Kino baudīšana kopā ar Coca‑Cola"

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Konkursa nosaukums ir "Kino baudīšana kopā ar Coca‑Cola" (turpmāk tekstā - “Konkurss”).

1.2. Konkursu rīko SIA CURO, reģistrācijas Nr. 40203045518, adrese - Salaspils, Skolas iela 7 k-2 - 24, LV-2121, Latvija, tālruņa numurs +371 26464905 (turpmāk tekstā - "Rīkotājs").

1.3. Konkursā var piedalīties visas Latvijā dzīvojošas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 13 gadu vecumu (turpmāk tekstā – “Dalībnieks”).

1.4. Konkurss tiek organizēts un īstenots Latvijas teritorijā.

1.5. Konkursa norises periods: no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 22. februārim.

1.6. Konkursā nav atļauts piedalīties Rīkotāja, Izplatītāja un Konkursu apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu juridisko personu darbiniekiem, kurus Rīkotājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Konkursa organizēšanu, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem.

 

2. DALĪBAS NOTEIKUMI

2.1. Lai piedalītos Konkursā, laika posmā no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 22. februārim:

2.1.1. lejupielādē savā telefonā Coca‑Cola lietotni un seko lietotnē dotajām norādēm, lai izveidotu jauna lietotāja kontu.

2.1.2. lietotnē dodies uz sadaļu “Balvas” – Konkursu sadaļa.

2.1.3. izpildi uzdevumu, radoši atbildot uz šādu jautājumu - "Ja Tev būtu iespēja, filmas laikā ēst jebko, kas būtu Tavā ēdienu komplektā?". Atbilde var būt līdz 500 rakstzīmēm gara.

2.2. Dalībnieks var lejupielādēt Coca‑Cola lietotni, izmantojot App Store/Google Play vai noskenējot uz Coca‑Cola produkta esošo kvadrātkodu. Coca-cola lietotni var lejupielādēt, sekojot šīm saitēm:

a) iOS: https://apps.apple.com/us/app/coca-cola/id1310675636

b) Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en&pli=1

2.3. Lai piedalītos Konkursā, Dalībniekam nav jāiegādājas Coca‑Cola produktu.

2.4. Lai reģistrētos kā Coca‑Cola lietotnes lietotājam, Dalībniekam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, kas ietver vārda un uzvārda, e-pasta adreses un dzimšanas datuma norādīšanu. Reģistrācijas noslēgšanai ir arī jāpiekrīt lietotnes lietošanas un personas datu apstrādes noteikumiem.

2 2.5. Reģistrējoties Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par reģistrācijas procesā izpaustās informācijas patiesumu un precizitāti. Dalībnieks ir atbildīgs par nepareizu datu sniegšanu.

2.6. Katrs Dalībnieks drīkst piedalīties Konkursā, iesniedzot pieteikumu ar atrisinātu Konkursa uzdevumu, neierobežotu reižu skaitu.

2.7. Konkursa ietvaros netiks ņemti vērā pieteikumi, kas neatbilst šīs nodaļas 2.1. punktā uzskaitītajiem noteikumiem.

 

3. BALVAS

3.1. Konkursa ietvaros tiek nodrošinātas šādas balvas: 75 balvas: Cinamon kuponi divām personām Vienas balvas vērtība ir 19,60 EUR.

3.2. Par balvu sacentīsies visi derīgie pieteikumi, kas iesniegti periodā no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 22. februāra, plkst. 23:59:59.

3.3. Septiņdesmit piecas (75) labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) saņems balvu, ievērojot šīs nodaļas 3.9. punktā noteikto.

3.4. Desmit (10) nākamās labākās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Rīkotājs) tiks iekļautas rezervistu sarakstā.

3.5. Rīkotājs izvērtēs pieteikumus un izvēlēsies labākās atbildes laika periodā starp 2024. gada 23. februāri un 2024. gada 28. februāri.

3.6. Izvērtējot Konkursa Dalībnieku uzdevuma izpildi, Rīkotājs ņems vērā šādus kritērijus:

3.6.1. uzdevuma izpildes oriģinalitāte;

3.6.2. atjautība un radošums;

3.6.3. atbilstība Konkursa tēmai.

3.7. Rīkotāja uzdevumos ietilpst:

3.7.1. nodrošināt, lai Konkursā piedalās visi derīgie pieteikumi;

3.7.2. izvērtēt Konkursa pieteikumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī veikto darbību pilnīgas uzticamības principiem;

3.7.3. īstenot sūdzību izskatīšanas procedūru.

3.8. Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta atbilstoši šādai kārtībai:

3.8.1. Piecu (5) dienu laikā kopš pieteikumu izvērtēšanas (vēlākais 2024. gada 4. martā) Rīkotājs nosūtīs e-pasta ziņojumu uz Dalībnieka e-pasta adresi, ko Dalībnieks ir norādījis, kad izveidoja Coca‑Cola lietotnes kontu;

3.8.2. Dalībnieku informēs par Konkursa rezultātu ar e-pasta starpniecību un Dalībniekam tiks lūgts apstiprināt dalību Konkursā un sniegt balvas piešķiršanai nepieciešamos personas datus. Dalībniekam būs dotas piecas (5) dienas šāda apstiprinājuma un datu nosūtīšanai uz Rīkotāja e-pasta adresi (turpmāk tekstā – ”Termiņš”);

3.8.3. Ja Konkursa uzvarētājs zaudē tiesības saņemt balvu atbilstoši šīs nodaļas 3.9. punktam, tiks pārbaudītas pēc saraksta nākamā rezerves Dalībnieka tiesības uz balvas iegūšanu. Šāds Dalībnieks tiks informēts par uzvaru Konkursā ar e-pasta starpniecību trīs (3) dienu laikā kopš iepriekšējā pārbaudītā Dalībnieka atbilstības pārbaudes Termiņa.

3.8.4. Rezerves Dalībnieku pārbaudes process notiks saskaņā ar šajos noteikumos izklāstīto kārtību līdz brīdim, kad tiek piešķirtas tiesības uz balvu vai ir izsmelts rezervistu saraksts.

3.9. Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu, ja:

3.9.1. noteiktajā Termiņā nenodrošina atbilstību kādai no šajos noteikumos izklāstītajām prasībām vai

3.9.2. atsakās sniegt savus personas datus, kas nepieciešami balvas izsniegšanai.

 

4. BALVAS IZSNIEGŠANA

4.1. Visas balvas to ieguvējiem tiks nosūtītas e-pasta ne vēlāk kā līdz 2024. gada 22. martam.

 

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

5.1. NV Coca‑Cola Services SA, juridiskā adrese: 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brisele, Beļģija (turpmāk tekstā – “Coca‑Cola”) veiks personas datu apstrādi kā datu pārzinis (turpmāk tekstā – ”Pārzinis”).

5.2. Konkursa laikā Pārzinis apstrādā Dalībnieka sniegtos personas datus, lai izpildītu ar Dalībnieku noslēgto līgumu (piem., saziņai ar balvas ieguvēju, balvas piegādes saskaņošanai, sūdzību apstrādei utt.). Pārzinis var apstrādāt tādus Dalībnieka personas datus kā vārdu, uzvārdu, epasta adresi un dzimšanas datumu, ko Dalībniekam ir pienākums norādīt veidlapā, veicot pirmreizēju reģistrāciju. Dalībnieka personas datu iesniegšana ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai. Ja dalībnieks iegūst balvu, var tikt apstrādāta arī kontaktinformācija (tālruņa numurs). Dalībnieka personas kods var tikt apstrādāts, ja Dalībnieks vēlas atteikties no balvas. Personas datu Pārzinis veiks personas datu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimšanas datums un kontaktinformācija) apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā- “VDAR”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (ļaujot Dalībniekam piedalīties Konkursā un saziņai ar Dalībnieku, ja viņš/viņa iegūst balvu, kā arī balvas piegādei). Personas datu Pārzinis apstrādās personas kodu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu kā juridisko pamatu (juridiskā pienākuma izpildei, kā piemēram, nodokļu samaksai, kas attiecas uz Pārzini).

5.3. Personas dati tiks vākti un apstrādāti Konkursa laikā un pēc tā līdz sūdzību iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar noteikumu 6. nodaļas 1. punktu vai ilgāk, ja pastāv cits juridisks pamats šādai apstrādei. Gadījumā, ja ir iesniegta sūdzība, Dalībnieka personas dati var tikt glabāti līdz sūdzības iesniegšanas procedūras beigām.

5.4. Pārzinis apstrādā jūsu personas datus drošā veidā. Tomēr daži no Pārziņa apstrādātajiem personas datiem var tikt nodoti citām personām vai valsts iestādēm saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktiem juridiskiem pienākumiem vai šo Noteikumu pienācīgai izpildei. Piemēram, datu Pārzinis var nodot personas datus sadarbības partneriem, kas palīdz īstenot Konkursu (piemēram, Organizatoram). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz citām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

5.5. Dalībniekiem piemīt VDAR noteiktās tiesības. Šīs tiesības Dalībnieki var izmantot, sazinoties ar Pārzini pa e-pastu naliperti@coca-cola.com. Ievērojot likumā noteiktos nosacījumus, Dalībnieki var izmantot savas tiesības:

● pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi;

● pieprasīt piekļuvi personas datiem;

● pieprasīt personas datu labošanu;

● pieprasīt personas datu dzēšanu;

● iebilst pret personas datu apstrādi;

● pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;

● attiecīgā gadījumā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (tas neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību);

● tiesības uz datu pārnesamību, pieprasot saņemt personas datus, ko tie ir snieguši Pārzinim strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt Pārzinim datus tieši pārsūtīt citam pārzinim.

5.6. Ja Dalībnieks konstatē, ka Pārzinis, apstrādājot personas datus, pārkāpj viņa tiesības, Dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv) un iesniegt pretenziju.

5.7. Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā Coca‑Cola veic ar Konkursu saistīto personas datu apstrādi, jūsu tiesībām un kā iesniegt sūdzību, lūdzam skatīt attiecīgo privātuma politiku: https://www.coca-cola.com/lv/lv/legal/privacy-policy.

 

6. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

6.1. Sūdzības izskata Rīkotājs. Visas ar Konkursu saistītās sūdzības jāiesniedz Rīkotājam rakstiski līdz 2024. gada 8. martam (pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam kā 2024. gada 8. marts), nosūtot tās uz adresi: SIA CURO SIA, reģistrācijas Nr. 40203045518, adrese - Salaspils, Skolas iela 7 k-2 - 24, LV-2121, vai e-pastā ieva@curo.lv.

6.2. Rakstveida sūdzībā jānorāda Dalībnieka vārds un uzvārds, precīza adrese un tālruņa numurs (ja pieejams), kā arī jāsniedz situācijas raksturojums un pamatojums. Pēc minētā termiņa iesniegtas sūdzības tiks noraidītas.

6.3. Rīkotājs izskatīs sūdzību 14 dienu laikā kopš tās saņemšanas.

6.4. Rīkotāja lēmums attiecībā uz Dalībnieka sūdzību ir galīgs un saistošs. Rīkotāja lēmums var attiekties uz noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav izklāstīti noteikumos.

6.5. Rīkotājam ir pienākums informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā, kas nosūtīts uz Dalībnieka norādīto adresi. Rīkotājam ir tiesības informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu arī pa e-pastu.

6.6. Gadījumā, ja Dalībnieks nepiekrīt Rīkotāja lēmumam par iesniegto sūdzību, Dalībnieks var vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, LV-1010, Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālruņa numurs +371 65452554, mājaslapa https://www.ptac.gov.lv) vai iesniegt pieprasījumu ODR platformā https://ec.europa.eu/odr/.

 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Dalībniekam ir pienākums izlasīt šos noteikumus pirms pieteikšanās dalībai Konkursā.

7.2. Dalībnieki var iegūt plašāku informāciju par Konkursu, rakstot uz e-pasta adresi ieva@curo.lv vai tīmekļvietnē www.coca-cola.lv. Konkursa noteikumi ir pieejami arī tīmekļvietnē www.coca-cola.lv.

7.3. Šajā Konkursā minēto balvu Rīkotājs nemaina pret citām balvām vai ekvivalentu naudas summu. Neizmantotā balva netiks kompensēta.

7.4. Šiem noteikumiem un noteikumos neizklāstītiem jautājumiem ir piemērojami Latvijas tiesību akti. Visi no šiem noteikumiem izrietošie un/vai ar Konkursu saistītie strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdus, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, izskata attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, Rīkotājs var pieņemt vienpersonisku lēmumu, pamatojoties uz likumiem un šiem noteikumiem.

7.5. Rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt Konkursu, publicējot attiecīgu paziņojumu Rīkotāja tīmekļvietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu lapā un jebkādā citā atbilstošā veidā, ja ir konstatēti būtiski noteikumu pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana, vai nepārvaramas varas apstākļi.

Šos noteikumus ir apstiprinājusi SIA CURO.