สแกน รับ “โค้ก” ซีโร่ ฟรี

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่เหมาะสม (รวมกันเรียกว่า "ผู้จัดกิจกรรม" ). เมื่อเข้าร่วมการกิจกรรมนี้ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

A. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเปิดให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”):

1. อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. อายุขั้นต่ำตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

 

B. ระยะเวลากิจกรรม

1. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 22-22 มีนาคม, 29-31 มีนาคม และ 5-8 เมษายน 2567

 

C. การเข้าร่วมกิจกรรม    

1. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้อง

1.1 สแกน QR Code บนป้าย Digital Out of Home (Q-Ads Freeze Screen บริเวณ Siam) ด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัว

1.2 ได้รับขวด “โค้ก” ซีโร่ Virtual บนโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม “ลองเลย”เพื่อลงทะเบียนแลกรับ

1.3 กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน 

1.4 กดยืนยัน และยอมรับ Terms of Use

1.5 ได้รับ QR Code บนโทรศัพท์มือถือ จากนั้นนำ QR Code ไปสแกนเพื่อแลกรับ “โค้ก” ซีโร่ ฟรี ที่ตู้ “โค้ก” ซีโร่ ที่ตั้งอยู่บริเวณ Siam Square One (1 การลงทะเบียน สามารถแลกรับได้ 1 ครั้ง เท่านั้น)

1.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดปุ่ม “เริ่มเลย” ที่ตู้ Vending Machine เพื่อเริ่มต้น

1.7 บนจอภาพจะปรากฎภาพ QR Code แบบเคลื่อนไหว ให้สแกนที่เครื่องอ่าน QR Code ด้านข้างตู้

1.8 จากนั้นใช้เวลา 30 วินาที ในการเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป หน้าจอจะปรากฎข้อความให้ทดลองดื่ม พร้อมส่ง         ”โค้ก” ซีโร่ ออกจากตู้

 

E. รางวัล

 

1. รางวัลมีจำนวนทั้งหมด 5,000 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท   ซึ่งรางวัลที่จะได้รับในช่วงระยะเวลาการแข่งขันดังต่อไปนี้ (“รางวัล”):

    เครื่องดื่ม โคคา-โคลา (โค้ก) สูตรไม่มีน้ำตาล ขนาด 180 มล. จำนวน 1 กระป๋อง

2. เมื่อได้รับ QR code เพื่อนำไปแลก “โค้ก” ซีโร่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกของรางวัลได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบุคคล และไม่สามารถส่งต่อ QR code นี้ให้ผู้อื่นใช้แทน หรือใช้ต่อได้

 

G.   เงื่อนไขอื่น ๆ 

1. สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

2. การตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมในเรื่องใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการมอบรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลบังคับผูกพัน

3. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรูปภาพ) ที่รวบรวมหรือได้รับจากท่านอาจถูกใช้โดยผู้จัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและส่งเสริมการขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบประวัติตัวตนของท่าน การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและรับรางวัล และประชาสัมพันธ์การประกาศผลผู้ชนะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4. ไม่ว่ากรณีใด ผู้จัดกิจกรรมหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากการรับรางวัล การใช้รางวัล การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของท่าน เมื่อเข้าร่วมการกิจกรรม ท่านได้ปลดเปลื้องสละสิทธิเรียกร้อง และตกลงที่จะปกป้องผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องจากและต่อสู้กับสิทธิ์ ความต้องการ การเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านอาจมีหรือที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัลโดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง  https://www.coca-cola.com/th/th/offerings/coke-zero-sugar  

6. หากข้อกำหนดหรือส่วนใดของข้อกำหนดนั้นกลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดนั้นจะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนนั้น และจะไม่มีผลกระทบหรือลดทอนต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของการแข่งขันนี้

7. การแข่งขันและข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตีความภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย คู่สัญญาสามารถดำเนินการส่งข้อพิพาทไปยังศาลในประเทศไทยและยอมรับให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง

8. สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ https://www.coca-cola.com/th/th/offerings/coke-zero-sugar

9. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ LINE Application หรือ Social Media Platform ใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม

10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/cocacolaTH