WATER STEWARDSHIP

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรน้ำ เป็นเรื่องที่ โคคา-โคล่า ให้ความสำคัญมาก เพราะน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ต่อการผลิตเครื่องดื่มของเรา และต่อชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

นอกจากนี้ น้ำ ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาวะที่ดีของผู้คน ความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงวิกฤติจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามโลกของเราในปัจจุบันกำลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในหลายพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อความอยู่รอดของผู้คนในพื้นที่เหล่านั้น

เราได้ดำเนินการจัดการกับปัญหาแหล่งน้ำในเกือบทั่วทุกมุมโลก ในกว่า 200 ประเทศและเขตพื้นที่ เนื่องจากเรามีความต้องการที่จะร่วมรับผิดชอบและร่วมเร่งหาทางออกโดยการจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ ปกป้องแหล่งทรัพยากรน้ำในธรรมชาติในท้องถิ่น และให้ความรู้กับคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

โครงการ “รักน้ำ”

โครงการ “รักน้ำ” เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นระดับโลกของ “โคคา–โคล่า” ในการคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2573 ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย โดยโครงการ “รักน้ำ” มีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนให้กับ “น้ำ” ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่ม ผ่านกรอบการทำงานของ 3 R

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำปี 2023

กลยุทธ์ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำปี 2023 ของเรามุ่งเน้นไปที่การเร่งจัดการเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำงานตามแหล่งน้ำ จัดการแหล่งต้นกำเนิดน้ำ และส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านี้สู่ผู้คนมากมาย

คืนน้ำกลับสู่ชุมชน

เราได้ทำการคืนน้ำกลับสู่ชุมชน และธรรมชาติ ในปริมาณที่มากกกว่าปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มทุกปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

โครงการสำหรับชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ำและการรักษาสุขอนามัยแก่คนในชุมชน

มูลนิธิ โคคา-โคล่า ร่วมกับพันธมิตรและผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ำให้แก่ผู้คนนับล้าน เพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของสุขภาวะอนามัย การฟื้นตัวหลังจากภาวะวิกฤตและภัยพิบัติธรรมชาติ