ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА УЧАСТВАЙ В ИГРАТА В ПРОФИЛА НА @fantabulgaria В INSTAGRAM И ИМАШ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИШ БИЛЕТИ ЗА ANIVENTURE COMIC CON 2024

Публикувано на: 26.06.2024

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Участвай в играта в профила на @fantabulgaria в Instagram и имаш шанс да спечелиш наградa: 

Един от 10 стандартни или един от 2 ултра билета за Comic Con 2024  

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1.  

Възложител на играта “УЧАСТВАЙ В ИГРАТА В ПРОФИЛА НА @FANTABULGARIA В INSTAGRAM И ИМАШ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИШ ЕДИН ОТ 10 СТАНДАРТНИ ИЛИ ЕДИН ОТ 2 УЛТРА БИЛЕТИ ЗА COMIC CON 2024  

 („Играта“) е S.A. Coca‑Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

·  „Томпсон Конект ЕООД – със седалище и адрес на управление: ул. Тинтява № 15-17, ЕИК: 121521512, ДДС номер: BG121521512, представлявано от управителя Йоанис Манакос  („Организатор“).

·  Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на страницата на @fantabulgaria в Instagram.

·  Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://www.coca-cola.com/bg

·  Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на @fantabulgaria в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.com/bg

·  Тази Игра по никакъв начин не e одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1.  

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1.  

Продължителността на Играта е от 27.06.2024 г., до 10:00 часа на 03.07.2024 г. включително, като участниците следва да публикуват своите коментари под поста на страницата на @fantabulgaria, който обявява началото на Играта на 27.06.2024 г. 

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1.  

Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca‑Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

·  С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

·  Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1.  

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети https://www.coca-cola.com/bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.

·  Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511

·  Всеки желаещ да участва в Играта “УЧАСТВАЙ В ИГРАТА В ПРОФИЛА НА @FANTABULGARIA В INSTAGRAM И ИМАШ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИШ ЕДИН ОТ 10 СТАНДАРТНИ ИЛИ ЕДИН ОТ 2 УЛТРА БИЛЕТИ ЗА COMIC CON 2024  

 “ ще бъде приканен да отговори най-късно до 10:00 часа сутринта на 03.07.2024 г. (включително) на пост на страницата на @fantabulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/fantabulgaria/), обявяващ началото на Играта на 27.06.2024 г., с коментар спрямо инструкциите в условието на играта и да последва профила на @fantabulgaria в Instagram. Публикуването на повече от един отговор не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.

·  За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 27.06.2024 г. пост на страницата на @fantabulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/fantabulgaria/) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.

·  След края на периода на Играта (03.07.2024 г.) 10 участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат по 1 брой от 10 стандартни и 2 участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен джребий, ще получат по 1 брой от 2 ултра билета за Comic Con 2024  

. Имената на победителите ще бъдат изтеглени и обявени в стори или коментар под поста на страницата на @fantabulgaria в Instagram на 03.07.2024 г.

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1.  

Ще бъдат изтеглени 12 (дванадесет) победители. Наградите в Играта “УЧАСТВАЙ В ИГРАТА В ПРОФИЛА НА @FANTABULGARIA В INSTAGRAM И ИМАШ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИШ ЕДИН ОТ 10 СТАНДАРТНИ ИЛИ ЕДИН ОТ 2 УЛТРА БИЛЕТИ ЗА COMIC CON 2024:

-          10 СТАНДАРТНИ БИЛЕТА ЗА COMIC CON 2024

-          2 УЛТРА БИЛЕТА ЗА COMIC CON 2024

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1.  

Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез публикация Instagram Story или коментар под поста на играта  на страницата на @fantabulgaria в Instagram. Публикацията (Instagram Story или коментар под поста на играта) ще бъде направенa на 03.07.2024 г.

·  В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

·  Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес или друга необходима информация. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

·  Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

·  Публикацията ще бъде направена на 27.06.2024 г.

·  До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

·  Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на @fantabulgaria в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1.  

За валидно се счита всяко участие на страницата на @fantabulgaria в Instagram, при което е публикуван коментар под анонсиращия началото на Играта на 27.06.2024 г. пост на страницата на @fantabulgaria в Instagram според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.

·  Организаторът няма да разглежда коментари, които:

·  са с порнографско или нецензурно съдържание;

·  не отговарят на изискванията по Раздел 4;

·  увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

·  рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

·  рекламират политически идеи или съобщения;

·  съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

·  нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

·  препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

·  съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

·  не са авторски;

·  се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca‑Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca‑Cola Company;

·  омаловажават компанията The Coca‑Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca‑Cola Company.

2. 

Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

·  Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

·  Публикуваните под поста на страницата на @fantabulgaria в Instagram, оповестяващ началото на Играта на 27.06.2024 г., коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.

·  Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.

·  Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

·  Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не даде email или даденият email адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на страницата на @fantabulgaria в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1.  

Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Играта.

·  Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.

·  Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

·  Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградата.

·  Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Играта.

·  Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформата Instagram (www.instagram.com), включително и посегателства над страницата на @fantabulgaria в Instagram: https://www.instagram.com/fantabulgaria/

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1.  

Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1.  

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1.  

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1.  

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

·  С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на @fantabulgaria в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1.  

Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта в интернет страницата на адрес: https://www.coca-cola.com/bg

·  За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация  чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на @fantabulgaria (https://www.instagram.com/fantabulgaria/) в Instagram.

·  Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.