Информация относно условията и реда  за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Information about the terms and conditions for reporting under the Protection of Persons Who Report or Publicly Disclose Information on Breaches Act

1. Обща Информация

1.General Information

Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“) в

„КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е създаден вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения.

In accordance with the Protection of Persons Who Report or Publicly Disclose Information on Breaches Act (the „Act“) an internal channel for reporting breaches has been established at COCA-COLA BULGARIA EOOD.

Този документ предоставя информацията, изисквана съгласно българския Закон, по отношение на сигнали, които са подадени в рамките на неговия местен обхват. Той не ограничава сигнализиращите лица да използват други канали за подаване на сигнали, предоставени от политиките на Дъ Кока-Кола Къмпани (The Coca‑Cola Company, „TCCC”) и нейния Кодекс за бизнес поведение по въпроси извън обхвата на българския Закон.

This document provides the information required under the Bulgarian Act as regards reports that are filed within its local scope. It does not limit reporting persons from using other reporting channels made available  by The Coca‑Cola Company’s („TCCC“) policies and its Code of Business Conduct for matters outside the scope of the Bulgarian Act. 

Настоящият документ е адресиран до потенциални сигнализиращи лица по българския Закон по смисъла на т. ІІ. по-долу, както и за всяко друго лице, на което е разрешено да подаде сигнал чрез други канали за подаване на сигнали, споменати по-горе.

This document is addressed to potential reporting persons under the Bulgarian Act as defined in II. below, as well as for any other person that is permitted to file a report by means of the other reporting channels mentioned above.

В допълнение към това, което е посочено в политиките и Кодекса за бизнес поведение на TCCC, oт момента на подаване на сигнал, Вие сте под закрилата на Закона срещу всяка форма на ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи Ви в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително, но не само уволнение, дискриминация или друг вид репресия.

Защитата се отнася и до Вашите близки (колеги или роднини); лицата, които са Ви помагали в процеса на подаване на сигнала; както и юридическите лица, в които притежавате дялово участие, за които работите или с които сте свързани по друг начин в работен контекст.

In addition to what is provided in the TCCC’s policies and its Code of Business Conduct, as of the time of reporting, you are under the protection of the Act against any form of retaliation having the nature of repression and placing you at a disadvantage, as well as threats or attempts to do so, including, but not limited to dismissal, discrimination or any other type of repression. The protection also applies to your colleagues or relatives; the persons who have assisted you in the reporting process; as well as the legal entities in which you hold a shareholding, for which you work, or with whom you are otherwise connected in a workrelated context.

Ние приемаме всеки сигнал сериозно и ще го разследваме задълбочено и възможно найповерително.

We take every report seriously and will investigate it thoroughly and as confidentially as possible.

II.      Кой може да подаде сигнал

II.      Who can submit a report

Физическо лице може да подаде по реда на Закона сигнал за нарушение, станало му известно в качеството на:

A natural person may report according to the procedure of the Act on a breach that has become known to him or her in their capacity аs:

 

 

работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), включително работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

a worker within the meaning of Art. 45(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union („TFEU“), including a worker, an employee, a civil servant or another person who is employed, regardless of the nature of the work, the manner of pay and the source of the funding;

лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от ДФЕС, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

a person with the status of a selfemployed person within the meaning of Art. 49 of the TFEU, including a person who works without an employment contract and/or is a freelance worker and/or a craft worker;

платен или неплатен доброволец или стажант;

a paid or non-paid volunteer or an intern;

съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

a partner, a shareholder, a sole owner of the capital, a member of the management or supervisory body of a commercial company, a member of the audit committee of an enterprise;

лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови изпълнители, подизпълнители или доставчици;

 

a person who works for a natural or legal person, its contractors, subcontractors or suppliers;

лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

a person whose employment or service is about to commence in cases where the information on the breaches was received during the recruitment process or other pre-contractual relationship; 

работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

a worker or an employee, where the information has been obtained in the framework of an employment or service relationship, which has been terminated at the time of the reporting.

Посоченото по-горе не ограничава другите лица, на които е разрешено да подават сигнали чрез другите канали за подаване на сигнали, предоставени от политиките и Кодекса за бизнес поведение на TCCC по въпроси извън обхвата на българския Закон.

The above does not limit any other persons that are permitted to file a report by means of the other reporting channels made available  by TCCC’s policies and its Code of Business Conduct for matters outside the scope of the Bulgarian Act.

III.     Условия, на които следва да отговарят сигналите

III.     Conditions that must be met by the reports

Сигналите следва да отговарят едновременно на следните условия: 

The reports must cumulatively meet the following conditions: 

1. Сигналите се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, в следните области:

1. The reports shall refer to breaches of the Bulgarian legislation or acts of the European Union, which may threaten or damage the public interest, in the following areas:

обществените поръчки;

public procurement;

финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

financial services, products and markets, and prevention of money laundering and terrorist financing;

безопасността и съответствието на продуктите;

product safety and compliance;

безопасността на транспорта;

transport safety;

опазването на околната среда;

protection of the environment;

радиационната защита и ядрената безопасност;

radiation protection and nuclear safety;

безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

food and feed safety, animal health and welfare;

общественото здраве;

public health;

защитата на потребителите;

consumer protection;

защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

 

respect for privacy and protection of personal data;

сигурността на мрежите и информационните системи; 

security of network  and information systems; 

 

•       нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от ДФЕС и допълнително уточнени в съответните мерки на Европейския съюз;

•       breaches affecting the financial interests of the European Union within the meaning of Art. 325 TFEU and further specified in the relevant measures of the European Union;

•       нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл.26, параграф 2 от ДФЕС, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

•       breaches of the rules of the internal market within the meaning of Art. 26(2) TFEU, including the rules of the European Union and the Bulgarian legislation on competition and state aid;

 

нарушения,  свързани с трансгранични   данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета  или на        целта  на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

breaches relating to cross-border tax arrangements, of which the purpose is to obtain a tax advantage, thereby defeating the object or purpose of the applicable corporate tax law;

извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращо лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

a committed criminal offence of a general nature, of which a reporting person has become aware in connection with the performance of his or her work or his or her official duties;

правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

the rules for payment of outstanding public state and municipal receivables;

трудовото законодателство;

the labour law;

законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

the legislation related to the performance of public service.

2. За нарушения се считат действия или бездействия, които са:

2.

Breaches are acts or omissions that are:

• незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени по-горе, или

unlawful and  relating to the Bulgarian legislation or the acts of the European Union in the areas

referred to above, or

• противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите посочени по-горе. 

contrary to the subject or purpose of the rules in the acts of the European Union and the areas referred to above. 

 

3. Законът не е приложим за разглеждане на жалби, сигнали или други искания, независимо от това как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен интерес.

3. The Act is not applicable for handling complaints, reports or other requests, regardless of how they are entitled, which only seek protection of personal rights that are by definition supported by the existence of a personal and direct legal  interest, without any indication of a public interest being affected. 

4.  Сигналите не следва да се отнасят до нарушения, които са изрично изключени в чл. 4 на българския Закон.

4. The reports shall not refer to any breaches that have been expressly excluded under Art. 4 of the Bulgarian Act

•       конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период (или конкретна дата) на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; specific date) 

•       specific details of a breach or of a real danger of such being committed, place and period (or specific date) of the breach, if such has been committed, description of the act or situation and other circumstances, to the reporting person’s best knowledge;

•   дата на подаване на сигнала;       

•   date of reporting;

•   подпис, електронен подпис или  друга идентификация на подателя. Подпис не е нужен в случаите когато сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.  

•   signature, electronic signature or  other identification of the sender. A signature is not needed in cases where the report is submitted orally and the person has refused to sign it  when prompted to do so by the officer responsible for handling reports.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в  него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

The report may be accompanied by  any sources of information supporting the claims made therein and/or  references to documents, including indication of data on persons who could confirm the reported data or provide additional information.

7.   Сигнали, които съдържат очевидно  неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание за поправка на твърденията и за отговорността, която подателят носи. Не се образува производство съгласно българския Закон по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.  

 7.  Reports that contain clearly false or misleading claims about facts are to be returned with an instruction for  the submitter to correct the claims and about the liability he is subject to. No proceedings shall be initiated under the Bulgarian Act on anonymous reports, as well as on reports relating  to breaches committed more than two years before.

8. В случай, че подадете сигнал, който не отговаря на някое от горните условия например който е извън обхвата на българския Закон, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, ще Ви предостави                                                   

8. In case you file a report that does not example being out of scope of the Bulgarian Act, the officer, responsible for handling reports will provide you with 

a) информация за отстраняването на  несъответствия, ако е възможно или ако не е възможно,

a) information about remedying  any discrepancies, if possible, or if not possible,

b) информация за другите канали за подаване на сигнали, предоставени от политиките и Кодекса за бизнес поведение на TCCC по въпроси извън обхвата на българския Закон (ако могат да се използват за конкретния сигнал).

b) information about the other reporting channels made available  by TCCC’s policies and its Code of Business Conduct for matters outside the scope of the Bulgarian Act (if available for this particular report). 

9. За избягване на съмнение, условията за подаване на сигнал, посочени в тази т. III, са приложими само за сигнали по реда на българския Закон. Тези условия не се прилагат и не ограничават подаването на сигнал чрез другите канали за подаване на сигнали, предоставени от политиките и Кодекса за бизнес поведение на TCCC по въпроси извън обхвата на българския Закон.

9. For the avoidance of any doubt, the conditions for filing a report listed in this item III. only apply for reports under the Bulgarian Act. These conditions do not apply to and do not limit reports filed by means of the other reporting channels made available  by TCCC’s policies and its Code of Business Conduct for matters outside the scope of the Bulgarian Act.

IV.      Ред за подаване на сигнали 

IV.     Procedure for Submitting Reports

Сигнали по реда на българския Закон може да се подават по 1) вътрешен канал към „КОКА-

КОЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или 2) по външен канал до Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) или и по двата начина. 

Reports under the Bulgarian Act may be submitted via (1) an internal channel to COCA-

COLA BULGARIA EOOD or (2) via an external channel to the Commission for Personal Data Protection (the "CPDP"), or both. 

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението.

In view of the possibility to quickly prevent a breach, or remedy the consequences of such breach, the report shall be submitted with priority through an internal reporting channel, unless there is a risk for the reporting person of retaliatory discriminatory actions, or that no effective measures will be taken to verify the report in order to remedy the breach.

1. Вътрешен канал за подаване на сигнали към „КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

1. Internal reporting channel to COCA-COLA BULGARIA EOOD

Сигналът се подава по един от следните начини:

The report shall be submitted in one of the following ways:

• Писмено по електронна поща на адрес Ha Γ-н Borislav Kostadinov: bkostadinov@coca-cola.com, подписан с квалифициран електронен подпис от сигнализиращото лице. •In writing, by e-mail to Mr Borislav Kostadinov: bkostadinov@coca-cola.com, signed with a qualified electronic signature by the reporting person.

•       Писмено по поща или куриер на адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, район Витоша, София 1715, България, на вниманието на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подписан със саморъчен подпис от сигнализиращото лице.

 •     In writing, by post or courier, at the following address: No. 8 Racho Petkov Kazandjiata, Vitosha region, 1715 Sofia, Bulgaria, to the attention of the officer responsible  for handling reports, hand-signed by the reporting person.

Писмено, чрез EthicsLine на TCCC. EthicsLine е глобалният канал за докладване на TCCC за подаване на сигнал относно опасения, свързани с нарушение на Кодекса за бизнес поведение, нашите политики или закона, включително за подаване на сигнали за нарушения, дори ако те са в обхвата на българския Закон. EthicsLine се оперира от независима трета страна, на разположение е 24/7, лесен е за употреба, предоставя услуга за превод. Можете да подадете сигнал онлайн - поконкретно, можете да посетите www.KOethics.com . Вашият сигнал ще бъде препратен на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.

In writing, via TCCC’s EthicsLine. EthicsLine is TCCC’s global reporting channel to report concerns relating to a violation of the Code of Business Conduct, our policies or the law, including whistleblowing concerns, even in case those are within the scope of Bulgarian Act. EthicsLine is run by an independent third party, is available 24/7, user friendly, provides a translation service. You may report online - more specifically, you may visit www.KOethics.com . Your report will be forwarded to the officer responsible for handling reports.

Устно по телефон на номер +359 896666440, или по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали,  в уговорен подходящ срок.  

Orally, by phone at tel. number. +359896666440, or, at the request of the reporting person, by a personal meeting with the officer responsible for handling reports, within an agreed appropriate timeframe. 

 

 

 

 

 

Писмените сигнали могат да се подават от сигнализиращите лица в свободна форма или чрез попълване на формуляр за регистриране на сигнали по образец, утвърден от КЗЛД. Образец на формуляра може да се свали от следния линк: 

 

Written reports may be submitted by the reporting persons in free form or by filling in a report registration form in a form approved by CPDP. A template of the form can be downloaded from the following link:  

 

https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=2 82

 

https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=s ub_rubric&aid=282

 

Препоръчително е сигнализиращите лица да използват утвърдения образец за избягване на формална нередовност на сигнала.

 

 

It is recommended that the reporting persons use the approved template to avoid formal non-compliance of the report.

2.

Външен    канал    за    подаване    на сигнали до КЗЛД

2.

External reporting channel to the CPDP
      

Сигналът може да се подава до КЗЛД по един от следните начини:

The report may be submitted to the CPDP in one of the following ways:

             •    писмено:

             •    in writing:

по имейл whistleblowing@cpdp.bg  

 by email to whistleblowing@cpdp.bg  

по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

by post mail to: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

orally – on site at the CPDP at: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Информация относно външното подаване на сигнали е публикувана и на уебсайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=285.

Information about external reporting is also available on the CPDP website: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=285.

V.       Ред за подаване на сигнали извън обхвата на българския Закон

V.       Procedure for Submitting Reports outside the scope of the Bulgarian Act

Сигнали относно нарушения, които попадат извън обхвата на българския Закон, отнасящи се до нарушение на Кодекса за бизнес поведение, нашите политики или закона, включително опасения за нарушения, могат да се подадат чрез EthicsLine на TCCC. За такива сигнали извън обхвата е възможно да се подадат както писмено, така и устно. Сигналите извън обхвата на българския Закон няма да се препращат на българския служител, отговарящ за разглеждането на сигнали.

Reports on breaches that fall outside the scope of the Bulgarian Act, relating to a violation of the Code of Business Conduct, our policies or the law, including whistleblowing concerns, may be filed via TCCC’s EthicsLine. For such out-of-scope reports, it is possible to file a report either in writing or orally. Out-of-scope reports will not be forwarded to the Bulgarian officer responsible for handling reports. 

 

EthicsLine се оперира от независима трета страна, на разположение е 24/7, лесен е за употреба, предоставя услуга за превод. Можете да подадете сигнал онлайн - по-конкретно, можете да посетите www.KOethics.com  

EthicsLine is run by an independent third party, is available 24/7, user friendly, provides a translation service. You may report online - more specifically, you may visit

www.KOethics.com  

 

15 декември 2023

 

December 15, 2023

 

Coca‑Cola Bulgaria EOOD / „Кока-Кола България“ ЕООД