Общи условия на Coca‑Cola

Дата на влизане в сила: 17 юли/август 2023 г.

Добре дошли в общите условия на Coca‑Cola („Условията“).

МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ТЪЙ КАТО ТЕ ФОРМИРАТ ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ THE COCA-COLA COMPANY И НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА (НАРИЧАНИ ЗАЕДНО COCA-COLA ИЛИ НИЕ) И ВАС.

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗАСЯГАТ НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ ВАС И COCA-COLA.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тези условия определят общите условия, които се прилагат по отношение на достъпа и използването на уебсайтовете, мобилните приложения („Приложенията“) и уиджетите на Coca‑Cola, както и на други онлайн и офлайн услуги, управлявани от Coca‑Cola, (наричани заедно „Услугите“). Доставчикът на услугите е The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Тези условия са в сила независимо дали сте регистриран потребител, или само преглеждате.

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И ДОСТЪПА ДО ТЯХ Е СПАЗВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОТ ВАША СТРАНА. Ако не сте съгласни с тези условия, тогава не използвайте услугите.

Също така прегледайте Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola (или всяко друго уведомление или известие, които са Ви предоставени), за да научите как Coca‑Cola третира личната информация, която събира от или относно потребителите.

2. КОГА СЕ ПРИЛАГАТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ?

Тези условия влизат в сила за нови потребители на датата, посочена по-горе. За потребителите, които използват услугите преди датата на влизане в сила, посочена по-горе, се прилагат предходните версии на условията до десет (10) дни след датата на влизане в сила.

КОГАТО СЪЗДАВАТЕ АКАУНТ, ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЯХ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ ПРЕД COCA-COLA, ЧЕ ОТГОВАРЯТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

За да използвате нашите услуги, трябва да сте навършили законно установената възраст за пълнолетие в мястото Ви на пребиваване и трябва да можете законно да сключвате обвързващ договор с Coca‑Cola.

Ако все още не сте достигнали законно установената възраст за пълнолетие в мястото Ви на пребиваване или поради друга причина нямате законно право да сключвате обвързващ договор, Вашият родител или законен настойник трябва да потвърди съгласието си с тези условия, преди да използвате услугите. Преди да започнете да използвате услугите, моля, помолете своя родител или настойник да Ви обясни условията.

РОДИТЕЛИ И ЗАКОННИ НАСТОЙНИЦИ: Ако приемате тези условия от името на непълнолетно лице, Вие заявявате пред Coca‑Cola, че сте родител или законен настойник на детето; потвърждавате, че приемате тези условия и се съгласявате с Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola (или с друго уведомление или известие за поверителност, които са Ви предоставени) от името на детето си; и че поемате цялата отговорност относно използването на услугите и спазването на тези условия от страна на детето.

Ако не отговаряте на изискванията за използване на услугите или не се съгласявате с тези условия, не Ви се разрешава да използвате услугите.

3. КЪДЕ СЕ ПРИЛАГАТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ?

Тези условия се прилагат по отношение на услугите, за които или с които тези условия са публикувани или свързани.

За онлайн услугите за служители, кандидати за работни позиции, бизнес клиенти и партньори на Coca‑Cola и за части от корпоративните уебстраници на Coca‑Cola са в сила други общи условия. Различни условия са в сила също така за услуги на трети страни, които са свързани със или се отнасят за услугите (напр. Whats App). Вижте раздел 12 по-долу.

Допълнителни условия може да са в сила за определени функции на услугите, като приложения, промоции, условия за продажба или използване на текстови съобщения („Допълнителни условия“). Всички допълнителни условия са част от (и са включени чрез това позоваване в) тези условия. Когато Ви бъдат представени, трябва да потвърдите, че приемате допълнителните условия, преди да използвате функциите на услугите, за които те се прилагат. Тези условия и допълнителните условия се прилагат в еднаква степен, освен ако някоя част от допълнителните условия не е неотменимо несъвместима с настоящите условия, в който случай допълнителните условия ще са водещи, но само до степента на несъответствието.

Услуги за текстови съобщения

Някои от услугите предлагат услуги за текстови съобщения (SMS или MMS). След като потвърдите съгласието си да получавате текстови съобщения от нас, честотата на текстовите съобщения, които Ви изпращаме, ще зависи от транзакциите, които извършвате с нас. Можете да се откажете от услугите за текстови съобщения, като изпратите думата STOP на посочения мобилен номер, свързан с услугите. МОЖЕ ДА СЕ НАЧИСЛЯВАТ ТАКСИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ И ДАННИ. Всички такси се фактурират от и са платими на Вашия доставчик на безжични услуги. Моля, свържете се с доставчика си на безжични услуги относно ценовите планове и съответните подробности. Услугите за текстови съобщения се предоставят на базата на принципа „във вида, в който са“ и може да не се предлагат във всички региони през цялото време.

СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ, ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТОВА, ЧЕ COCA-COLA ИЗПОЛЗВА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА НАБИРАНЕ, ЗА ДА ДОСТАВЯ ТЕЗИ СЪОБЩЕНИЯ ДО ВАС, КАКТО И ЧЕ СЪГЛАСИЕТО ВИ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ НЕ СЕ ИЗИСКВА КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ.

4. 4. ЩЕ ПРАВИ ЛИ COCA-COLA ПРОМЕНИ В УСЛУГИТЕ?

Coca‑Cola работи постоянно за подобряване на услугите. Coca‑Cola може да въвежда нови функции и функционалности, които подобряват услугите и които не са били преди това част от тези услуги („Нови функции“). Също така Coca‑Cola може периодично да извършва актуализации, отстраняване на грешки или други промени в услугите, които подобряват функционалността и практическата работа на потребителите („Актуализации“). Coca‑Cola си запазва правото да добавя или да не добавя нови функции, както и правото да извършва или да не извършва актуализации. Ако новите функции включват такси, Coca‑Cola ще Ви предостави избор дали да използвате тези нови функции. Ако Coca‑Cola извършва актуализации, Вие се съгласявате и разрешавате на Coca‑Cola да внедрява актуализациите със или без да Ви уведомява.

Coca‑Cola може да направи новите функции достъпни само за Вас, за да ги изпробвате, преди да станат общодостъпни. Когато Ви бъдат предоставени за изпробване нови функции, преди всички останали да имат достъп до тях, наричаме тези нови услуги „Пробни услуги“. Имайки предвид правото Ви на достъп до пробните услуги, Вие се съгласявате да предоставите отзиви относно пробните услуги в отговор на разумно искане за това от страна на Coca‑Cola. Coca‑Cola си запазва правото да променя пробните услуги без предварително известие до момента, в който те се считат за част от услугите, както и да вземе решение да не направи пробните услуги част от услугите.

НЕЗАВИСИМО ОТ ДРУГИТЕ РАЗДЕЛИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО НАШАТА ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС, ПРОБНИТЕ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“ БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛА ГАРАНЦИЯ, А СТРАНИТЕ НА COCA-COLA (КАКТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ В РАЗДЕЛ 13) НЯМА ДА НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, ПОРОДЕНА ОТ ИЗБОРА ВИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОБНИТЕ УСЛУГИ. АКО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБНИТЕ УСЛУГИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА COCA-COLA ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ДИРЕКТНИТЕ ВИ ЩЕТИ ДО РАЗМЕРА НА СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ПРОБНИТЕ УСЛУГИ.

Нищо в този раздел 4 не ограничава правото на Coca‑Cola да ограничава достъпа до определени части от услугите или да преустанови предлагането на услугите или на съдържание, което предоставяме чрез услугите, във всеки един момент и без известие или отговорност спрямо Вас. Полагаме всички усилия, за да бъдат услугите напълно функциониращи през цялото време, но Coca‑Cola не носи отговорност пред Вас, ако услугите са недостъпни поради някаква причина.

5. ЩЕ ПРАВИ ЛИ COCA-COLA ПРОМЕНИ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ?

Датата на влизане в сила на тези условия е посочена в началото на тази уебстраница.

Може да е необходимо Coca‑Cola да променя тези условия, за да отрази актуализации или нови функции, или промени в приложимото законодателство. Ако Coca‑Cola извършва съществени промени в тези условия, които ограничават законови права, ще публикуваме известия в услугите и ще уведомим потребителите по имейл, като използваме имейл адресите в акаунтите им, най-малко тридесет (30) дни предварително. Ако не сте съгласни с условията в променения им вид, тогава трябва да прекратите акаунта си и да спрете да използвате услугите преди края на периода на известието. Използването на услугите след края на периода на предварителното известие, посочен в съобщението, се счита за приемане на условията в променения им вид.

Няма да правим промени, които биха ограничили съществено и със задна дата законните Ви права, без предварително известие, освен ако не сме законово задължени да направим това или с цел да защитим правата на други потребители на услугите.

Променените условия заменят всички предишни версии на нашите споразумения, известия или изявления във връзка с тези условия.

6. НЕОБХОДИМ ЛИ Е АКАУНТ?

Не е необходимо да създавате акаунт, за да разглеждате общодостъпните уебсайтове на Coca‑Cola, но такъв може да Ви е необходим, за да се възползвате в пълна степен от услугите, като например да получавате достъп до оферти и други промоции или да използвате онези части от услугите, които са „само за членове“.

​​​За да създадете акаунт, трябва да предоставите поне имейл адреса си. Също така Coca‑Cola може да поиска да предоставите датата си на раждане и мястото си на пребиваване, ако е необходимо, за да се провери дали имате законно право да сключвате обвързващ договор с Coca‑Cola, или се изисква родителят или законният Ви настойник да потвърди приемането на тези условия от Ваше име.

Също така Coca‑Cola може да поиска от Вас да предоставите допълнителна информация, като например Вашето име, телефонен номер, предпочитания, мнение и други подробности относно Вас самите, които решите да споделите като част от процеса на създаване на акаунт. За да научите повече относно това как обработваме личната информация, която събираме от Вас при създаване на акаунта Ви, моля, вижте Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola (или всяко друго уведомление или известие за поверителност, които сте приели при създаване на акаунта си).

Както е посочено в декларацията за отговорен маркетинг на Coca‑Cola, не извършваме маркетинг директно към деца на възраст под 13 години (или минималната възраст, изисквана съгласно законите във Вашата държава). Като такива, услугите не са насочени към и не са предназначени за използване от деца на възраст под 13 години (или минималната възраст, изисквана съгласно законите във Вашата държава).

Съгласявате се, че няма да създавате акаунт за друго лице освен за себе си, няма да създавате акаунт с намерението да се представяте за друго лице или да фалшифицирате елементи от процеса на Coca‑Cola за потвърждаване на критериите за допустимост. Coca‑Cola си запазва правото да отказва регистрация или да анулира или прекрати акаунт по всяко време, ако установим или подозираме нарушение на тези условия. Може да не сте в състояние да създадете акаунт, ако по-рано достъпът Ви до услугите е бил спрян или прекратен.

Декларирате, че всяка информация, която изпращате на Coca‑Cola, е вярна, правилна и пълна, както и че се съгласявате да я поддържате в този вид през цялото време.

Ако бъдете помолени да изберете парола, когато създавате акаунт, паролата ще бъде Ваша лична. Вие се съгласявате да не предоставяте на други лица паролата си или друга информация относно сигурността или достъпа до услугите. Моля, проявявайте особена предпазливост, когато осъществявате достъп до акаунта си от публичен или споделен компютър или споделяте устройството, за да не предоставяте възможност на други лица да виждат или записват паролата Ви или друга лична информация. Вие носите отговорност за всички действия, които възникват, докато използвате паролата си.

Съгласявате се да ни информирате незабавно на адрес https://www.coca-colacompany.com/contact-us, в случай че установите или подозирате неупълномощен достъп до или използване на паролата или акаунта, или друго нарушение на сигурността.

7. НАЧИСЛЯВА ЛИ COCA-COLA ТАКСА ЗА УСЛУГИТЕ?

По принцип услугите са безплатни. Ако се изисква заплащане за определени функции на услугите, Coca‑Cola ще Ви предостави избор дали искате да използвате тези платени функции.

Определени услуги Ви дават възможност да купувате продукти на Coca‑Cola. За покупките ще се прилагат отделни условия за продажба, които ще Ви бъдат предоставени в момента на покупката – моля, прочетете ги внимателно. 

Вие носите цялата отговорност за всички такси и други разходи, свързани с използването на услугите, включително за оборудването и връзката с интернет, или услугите за мобилен телефон, необходими за осъществяване на достъп до и използване на услугите. Ако осъществявате достъп до и използвате услугите от мобилното си устройство, Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност за всички разходи, които ще бъдат начислени от страна на Вашия доставчик на мобилни услуги.

8. КОЙ ПРИТЕЖАВА УСЛУГИТЕ?

Що се отнася между Coca‑Cola и Вас, Coca‑Cola и нейните лицензодатели трети страни са и ще останат единствените и изключителни собственици на всички права, правото на собственост и ползите от услугите, включително цялото съдържание, предоставяно чрез услугите, и неговия замисъл, подбор и подредба, както и на всички права върху интелектуалната собственост по отношение на него („Съдържание на услугите“). Това означава, че Coca‑Cola притежава услугите, а също така притежава или има лиценз за съдържанието на Услугите, а Вие притежавате цялото Ваше потребителско съдържание, както е описано по-долу.

Съдържанието на услугите включва името Coca‑Cola и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани (Марки на Coca‑Cola). Не трябва да използвате марките на Coca‑Cola без предварителното писмено разрешение на Coca‑Cola. Всички други имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни, слогани, рекламни фрази на Coca‑Cola или трети страни, които се показват в услугите, са търговски марки на съответния им собственик.

Не разполагате с право, лиценз или разрешение по отношение на съдържанието на услугите освен изрично посочените в тези условия. Услугите са защитени чрез международни закони за авторското право, търговските марки, патентите, търговските тайни и друга приложима интелектуална собственост или права върху интелектуална собственост. С цел по-голяма яснота Вие се съгласявате да не (и да не разрешавате на трета страна да):

 

 • премахвате съобщения относно авторски права, търговски марки или други права върху интелектуална собственост, които се съдържат в услугите.
 • създавате и/или публикувате своя собствена база данни, която предлага част от услугите без изричното писмено съгласие на Coca‑Cola.
 • възпроизвеждате, разпространявате, променяте, създавате производни творби от, показвате публично, изпълнявате публично, публикувате повторно, изтегляте, съхранявате или предавате която и да е част от съдържанието на Услугите, освен както е изрично разрешено в тези условия.
 • използвате роботи, „паяци“, приложения за търсене или извличане или други автоматизирани устройства, процеси или средства с цел достъп, извличане, получаване или индексиране на каквато и да е част от услугите.
 • нарушавате или престъпвате по друг начин правата върху интелектуалната собственост на Coca‑Cola или нейните лицензодатели трети страни върху съдържанието на услугите в нито един момент.

Вие притежавате своето потребителско съдържание, но предоставяте на Coca‑Cola правото да го използва.

Услугите може да съдържат форуми и други интерактивни функции, които позволяват на Вас и на другите потребители да публикуват, изпращат, показват или предават съдържание или материали (наричани събирателно „Потребителско съдържание“). Вие притежавате потребителското съдържание, което създавате, освен ако общите условия, приложими по отношение на изпратеното от Вас потребителско съдържание, не посочват друго.

Вие разбирате и потвърждавате, че сте отговорни за Вашето потребителско съдържание, включително за неговата законност, надеждност, точност и уместност.

Независимо дали изпращате потребителското съдържание чрез услугите, или страниците на Coca‑Cola в социалните медии, Вие предоставяте на Coca‑Cola (включително на нашите доставчици, които ни съдействат за функционирането на услугите и на всички наши съответни правоприемници) неограничени, безсрочни, валидни в цял свят, неизключителни, безвъзмездни, изцяло платени права и лиценз (и правото за подлицензиране чрез няколко нива) да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, променяме, показваме публично, представяме, превеждаме, разпространяваме и разкриваме по друг начин пред трети страни Вашето потребителско съдържание изцяло или частично, за каквито и да е цели и на какъвто и да е носител, познат сега или разработен впоследствие, до степента, разрешена от закона („Лиценз за потребителско съдържание“). Чрез лиценза за потребителско съдържание, който предоставяте на Coca‑Cola в тези условия, не се прехвърлят никакви морални права. АКО НЕ ИСКАТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЦЕНЗ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА COCA-COLA, МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ.

Когато предоставяте потребителско съдържание, Вие заявявате и гарантирате пред Coca‑Cola, че:

 

 • притежавате или контролирате всички права върху Вашето потребителско съдържание, както и че имате правото да предоставяте правата и лиценза, предоставени на Coca‑Cola по-горе в тези условия.
 • Вашето потребителско съдържание не нарушава правата на друго физическо или юридическо лице, като правото на поверителност, публичност и правата върху интелектуална собственост.
 • Вашето потребителско съдържание е вярно и точно.
 • цялото Ви потребителско съдържание е в съответствие с тези условия и всички приложими закони, правила и регулации.

Вашето потребителско съдържание трябва да спазва всяко едно от следващите правила:

 

 • Потребителското съдържание не трябва да съдържа материали, които са клеветнически, неприлични, непристойни, оскърбителни, обидни, притеснителни, насилствени, насаждащи омраза, подстрекателски или неприемливи по-друг начин.
 • Потребителското съдържание не трябва да насърчава открито сексуално поведение или порнографски материали, насилие или дискриминация въз основа на раса, религия, националност, увреждане, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или възраст.
 • Потребителското съдържание не трябва да заблуждава или да е предназначено да заблуждава други лица.
 • Потребителското съдържание не трябва да насърчава незаконна дейност или да защитава, популяризира или подпомага неправомерни действия.
 • Потребителското съдържание не трябва да представя погрешно самоличността Ви или свързаността Ви с лице или организация, нито да създава впечатлението, че потребителското Ви съдържание е одобрено от Coca‑Cola или от друго физическо или юридическо лице, ако това не е така.

Ако считате, че потребителско съдържание нарушава тези условия, моля, уведомете ни на адрес https://www.coca-colacompany.com/contact-us, като включите описание на съответното потребителско съдържание и къде се намира то в услугите или страниците на Coca‑Cola в социалните медии. Вие се съгласявате до степента, разрешена от закона, да обезщетите Coca‑Cola за всички претенции, отправени към Coca‑Cola от трети страни и произтичащи от или във връзка с Вашето потребителско съдържание.

В допълнение към потребителското съдържание може периодично и по свой избор да предоставяте на Coca‑Cola идеи, предложения или други отзиви относно услугите („Отзиви“). За да изпратите идея, моля, посетете нашия уебсайт на адрес https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea и прегледайте информацията там. Вие притежавате своите отзиви, но, предоставяйки ги на Coca‑Cola, се съгласявате и по този начин предоставяте на Coca‑Cola напълно платени, безвъзмездни, безсрочни, неотменими, валидни в цял свят, неизключителни и напълно подлежащи на подлицензиране права и лиценз да използва, възпроизвежда, представя, показва, разпространява, адаптира, променя, преформатира, създава производни творби от или да използва по какъвто и да е начин всички Ваши отзиви. Също така потвърждавате и се съгласявате, че Coca‑Cola може да използва отзивите в услугите, стига да не е възможно да бъдете пряко идентифицирани, без предварителното Ви писмено разрешение. Всички Ваши отзиви се считат за неповерителни и незащитени от права върху интелектуалната собственост.

9. КАКВО Е РАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ?

При условие че спазвате тези условия, Coca‑Cola Ви предоставя – единствено за нетърговска употреба – лично, ограничено, неизключително, непрехвърляемо, отменяемо и ограничено право на достъп до и използване на услугите, както и на изтегляне на едно (1) копие от всяко приложение.

Трябва да използвате услугите само за законни, лични и нетърговски цели, а не с измамна цел или във връзка с друга незаконна дейност. Без ограничение на предходното, не трябва да (и се съгласявате да не) правите опити, нито да насърчавате или разрешавате на трета страна да прави опити за следното:

 

 • получаване (или опит за получаване) на неупълномощен достъп до услугите или компютърните системи и мрежи на Coca‑Cola чрез хакерство, „миниране“ на пароли или други средства или нарушаване сигурността на компютър или мрежа за сигурност.
 • използване на тези услуги по начин, за който знаете или трябва да знаете, че може да повреди, деактивира, претовари или наруши работата на сървърите или мрежите на Coca‑Cola.
 • дискриминиране, тормоз, заплаха, заблуждаване, излагане, причиняване на вреда, раздразнение, дискомфорт или тревога на други лица или намеса (или опит за намеса) по друг начин за използването на услугите от друго лице или в приятното изживяване, създавано от тези услуги.
 • използване на услугите от името на друго лице.
 • копиране, промяна, адаптиране, превод, обратно инженерство, декодиране или други опити за извличане или придобиване на достъп до която и да е част от услугите.
 • премахване на известие за авторски права, търговска марка или други права върху интелектуалната собственост, което се съдържа в услугите, или престъпване или нарушаване по друг начин на правата на трета страна върху интелектуална собственост.
 • използване на роботи, „паяци“, приложения за търсене или извличане или други автоматизирани устройства, процеси или средства с цел достъп, извличане, получаване или индексиране на каквато и да е част от услугите.
 • отдаване под наем, предоставяне на лизинг, заемане, продаване, подлицензиране, прехвърляне, разпространяване, публикуване, предаване или предоставяне по друг начин на услугите или на тяхна функция или функционалност на трета страна независимо поради каква причина.
 • преформатиране или рамкиране на част от уебстраниците, които са част от услугите, включително с намерението за препродажба или разпространение на продуктите.
 • използване на услугите за изпращане на неразрешено или непоискано търговско или рекламно съдържание.

Coca‑Cola си запазва правото да наблюдава и записва активността в услугите до пълната степен, разрешена от приложимото законодателство и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни на Coca‑Cola (или всяко друго уведомление или известие за поверителност, които са Ви предоставени).

Coca‑Cola има свобода на действие да прекрати достъпа Ви до услугите (в допълнение към всяка друга налична корективна мярка) без известие, ако Coca‑Cola разполага с разумно основание да счита, че използвате услугите в нарушение на тези условия.

10. ИМА ЛИ УСЛОВИЯ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА?

Освен както е посочено изрично в раздел 10, тези условия се прилагат по отношение на изтеглянето и използването на нашите приложения от Ваша страна.

За разлика от уебсайта, мобилните приложения са софтуер, който се изтегля и инсталира на мобилното Ви устройство. Въпреки че се изтеглят на мобилното Ви устройство, приложенията се използват с лиценз, без да Ви се продават. Не придобивате право на собственост върху приложенията или други права, освен тези да използвате приложенията в съответствие с тези условия.

Може да изтеглите едно-единствено копие на съответното приложение на мобилно устройство, което притежавате или контролирате по друг начин, единствено за Ваша лична, нетърговска употреба. За да Ви предоставим определени функционалности, някои от приложенията трябва да осъществяват достъп до различни функции и данни на мобилното Ви устройство. За повече информация относно начина, по който приложенията боравят с личната Ви информация, моля, прегледайте Уведомлението за защита на личните данни на Coca‑Cola (или всяко друго уведомление или известие за поверителност, които са Ви предоставени при изтегляне на приложението).

Приложенията и останалите услуги може да не съдържат изцяло еднакво съдържание.

Възможно е периодично да разработваме и предоставяме актуализации (както е дефинирано в раздел 4) на приложение. На базата на настройките на мобилното устройство, когато мобилното Ви устройство е включено към интернет, или приложението ще започне автоматично да изтегля и инсталира всички налични актуализации, или може да получите известие за или да бъдете подканени да изтеглите и инсталирате наличните актуализации. Съгласявате се да изтегляте и инсталирате всички актуализации и потвърждавате и се съгласявате, че е възможно приложението да не работи правилно, ако не направите това. Всички актуализации за приложение се считат за част от него и услугите и са предмет на тези условия.

Coca‑Cola си запазва всички права, правото на собственост и ползите върху и от приложенията, включително всички марки на Coca‑Cola (дефинирани в раздел 8), и – между Coca‑Cola и Вас – всички други авторски права, права върху търговските марки и други права върху интелектуалната собственост по отношение и във връзка с приложенията, освен изрично предоставените на Вас в тези условия.

Когато изтегляте приложение от App Store на Apple или от Google Play (всяко наричано „Платформа за приложения“), потвърждавате и се съгласявате, че:

 • По отношение на Coca‑Cola и платформата за приложения, единствено Coca‑Cola носи отговорност за приложенията.
 • Платформата за приложения няма задължение да предоставя услуги за поддръжка по отношение на приложението.
 • Ако приложението престане да е в съответствие с приложима гаранция: (i) може да уведомите платформата за приложения и тя може да Ви възстанови покупната цена на приложението (ако е приложимо); (ii) до максималния размер, разрешен от приложимото законодателство, платформата за приложения няма да има други задължения за гаранции по отношение на приложенията; и (iii) всички искания, загуби, отговорности, щети или разходи, които могат да бъдат свързани с несъответствие по някоя от гаранциите, са отговорност на Coca‑Cola, що се отнася между Coca‑Cola и платформата за приложения.
 • Платформата за приложения не носи отговорност за разглеждане на искания от Ваша страна, свързани с приложенията или притежанието и използването им от Ваша страна.
 • Ако трета страна има претенция, че приложение нарушава правата върху интелектуалната собственост на друга страна, що се отнася между платформата за приложения и Coca‑Cola, отговорност за разследването, защитата, уреждането и изплащането на такава претенция за нарушаване правата върху интелектуалната собственост ще носи Coca‑Cola.
 • Платформата за приложения и нейните дъщерни дружества са бенефициери трети страни на приложимите условия за ползване, тъй като те се отнасят за лиценза Ви за използване на приложението. След като приемете нашите условия за ползване, платформата за приложения ще има правото (и ще се счита, че е приела това право) да прилага тези условия за ползване във връзка с лиценза Ви за приложението спрямо Вас в ролята Ви на бенефициер трета страна във връзка с този лиценз.
 • Също така, когато използвате приложение, трябва да спазвате всички условия на трети страни, приложими чрез платформата за приложения.

За да научите повече относно конкретните данни, събирани от всяко приложение, моля, проверете настройките на мобилното си устройство или прегледайте оповестяванията на информация на платформата за приложения, от която сте изтеглили приложението. За да спрете събирането на всякакви данни от страна на приложение, моля да го деинсталирате.

С настоящото заявявате и гарантирате, че: (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на САЩ или която е била определена от правителството на САЩ за държава, „подкрепяща тероризъм“; и (ii) не сте част от списък на правителството на САЩ със забранени или ограничени лица.

11. КОГА ВЛИЗАТ В СИЛА ТЕЗИ УСЛОВИЯ? КОГА СЕ ПРЕКРАТЯВА ДЕЙСТВИЕТО ИМ?

Тези условия влизат в сила, когато ги потвърдите като част от процеса на създаване на акаунт, изтеглите приложение или използвате някоя от услугите, в които има връзка към тези условия (съгласно изключенията, посочени в раздел 2). Тези условия са в сила до момента, в който бъдат прекратени от Вас или от Coca‑Cola.

Може да спрете да използвате услугите по всяко време и поради всякаква причина. Ако искате да изтриете акаунта си, моля, свържете се с Coca‑Cola, като използвате информацията за връзка, посочена в раздел 15, и/или деинсталирате съответното приложение или всички приложения.

Ако искате да коригирате или изтриете лична информация, свързана с акаунта Ви, моля, вижте раздела „Вашият избор“ в Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola (или всяко друго уведомление или известие, които са Ви предоставени).

Coca‑Cola може да прекрати акаунта Ви незабавно и автоматично без известие, ако нарушавате закон, приложим спрямо използването на услугите. Coca‑Cola си запазва правото да прекрати акаунт и достъп до услугите със или без предварително известие, ако Coca‑Cola има разумното основание да счита, че потребител извършва достъп до или използва услугите в нарушение на тези условия.

Coca‑Cola може да прекрати достъпа Ви до услугите, да анулира акаунта Ви или да прекрати тези условия по всяко време без предварително известие, ако установим или подозираме нарушение на сигурността или ако Coca‑Cola преустанови предлагането или поддръжката на някоя от тези услуги, което Coca‑Cola може да направи изцяло по собствено усмотрение.

Ще се опитаме да Ви известим, преди да прекратим достъпа Ви до услугите, за да можете да изтеглите важната потребителска информация (до степента, позволена от закона и настоящите условия), но може да не направим това, ако установим, че това би било непрактично, незаконно, не в интерес на безопасността или сигурността на друго лице или по друг начин увреждащо правата на собственост на Coca‑Cola.

Когато тези условия бъдат прекратени, предоставените от Coca‑Cola права също се прекратяват и трябва да преустановите изцяло използването на услугите и да изтриете всички копия на приложенията от мобилното си устройство.

Всяка разпоредба на тези условия, която поради естеството си трябва да остане в сила след прекратяването на тези условия, ще остане в сила след прекратяването им. Като пример, всички от посочените разпоредби ще останат в сила след прекратяването: всяко ограничение на нашата отговорност, условията относно собствеността или правата върху интелектуалната собственост, всяко задължение, което трябва да ни изплатите, и условията относно споровете между нас. Прекратяването не ограничава и няма да ограничава нито за Coca‑Cola, нито за Вас, правата и мерките за защита по закон или по силата на правни принципи, основани на справедливостта.

12. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ?

Услугите съдържат връзки към други уебсайтове и ресурси, предоставяни от трети страни (включително маркетингови агенции – наши партньори, или платформи на социални медии), услуги за съобщения на трети страни (напр. Whats App) и в реклами (наричани събирателно „Свързани услуги“). Coca‑Cola не може да и не контролира свързаните услуги, въпреки че някои свързани услуги ви позволяват да експортирате информацията си към тях, като например функциите „харесва ми“ и „споделяне“ в социалните медии. Моля, прегледайте внимателно правилата за поверителност и другите условия за ползване за всички свързани услуги. Ако решите да осъществите достъп до някоя от свързаните услуги, Вие правите това изцяло на свой собствен риск и съгласно условията, приложими за свързаните услуги, а не съгласно настоящите условия.

Услугите може да включват софтуер на трети страни, който се предоставя по принцип безплатно съгласно условията на лиценз за отворен код или подобни лицензи („Софтуер на трети страни“). Въпреки че услугите, които Ви се предоставят, са съгласно настоящите условия, софтуерът на трети страни, включен в тези услуги, може да е предмет на други лицензи или условия за използване, които ще Ви бъдат предоставени както и когато са налични.

13. КАК СЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА COCA-COLA СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ?

Отказ от предоставяне на гаранции от страна на Coca‑Cola

КЪДЕТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ „ВИДА, В КОЙТО СА“, С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ДЕФЕКТИ И БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, COCA-COLA ОТКАЗВА ИЗРИЧНО ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА СВОИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СВОИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ДОСТАВЧИЦИ (НАРИЧАНИ СЪБИРАТЕЛНО СТРАНИ НА COCA-COLA) ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ, ИЛИ ОТ ДРУГ ВИД, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА, ПРАВА И НЕНАРУШАВАНЕ, КАКТО И ГАРАНЦИИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРОИЗТИЧАТ ОТ НАЧИНА НА ДОГОВАРЯНЕ, НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, УПОТРЕБА ИЛИ ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, НИТО ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ НА COCA-COLA НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ, НИТО ТВЪРДЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ, ЩЕ ПОСТИГНАТ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, ЩЕ БЪДАТ СЪВМЕСТИМИ ИЛИ ЩЕ РАБОТЯТ С ДРУГ СОФТУЕР, СИСТЕМИ ИЛИ УСЛУГИ, ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА СТАНДАРТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ИЛИ НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ЧЕ ВСИЧКИ ГРЕШКИ ИЛИ ДЕФЕКТИ МОГАТ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ.

В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗАТОВА НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС.

Ограничение на отговорността на Coca‑Cola

Coca‑Cola носи отговорност за разумно преки и предвидими щети, причинени от съществено нарушаване на настоящите условия от страна на Coca‑Cola, съгласно разпоредбите на тези условия.

До пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, Coca‑Cola не е и няма да носи отговорност за:

 • щети, които не са предвидими, включително последващи щети.
 • назидателни или наказателни обезщетения.
 • загуби на печалба, загуба на бизнес, загуба на договор, прекъсване на бизнес, очаквани икономии, репутация или загуба на бизнес възможност във връзка с използването на услугите от Ваша страна.
 • вируси или друг зловреден софтуер, получен при осъществяване на достъп до услугите, или грешки, неизправности, закъснения или прекъсвания на услугите.
 • загуби, свързани с действия на трета страна, включително използването или невъзможността за използване на свързаните услуги.

С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ИЗИСКВАНОТО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА COCA-COLA СПРЯМО ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩО СТО АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА (100 Щ.Д.).

Нищо в тези условия не е предназначено да изключва или ограничава отговорност по начин, който е незаконен, включително отговорност за смърт или телесна повреда, причинени вследствие на небрежност от наша страна, или за измамно представяне или друго умишлено деяние. АКО БЪДЕ УСТАНОВЕНО, ЧЕ НЯКОЕ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Е НЕВАЛИДНО, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА COCA-COLA ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИСК ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЕСТЕСТВО, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

КАТО ПОТРЕБИТЕЛ ВИЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВОТО В ЮРИСДИКЦИЯТА, В КОЯТО ПРЕБИВАВАТЕ. НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ЗАСЯГА ПРАВАТА ВИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ ДА РАЗЧИТАТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА МЕСТНОТО ПРАВО.

14. КАК ЩЕ КОМУНИКИРА COCA-COLA С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Когато използвате услугите или ни изпращате имейли, Вие комуникирате с нас по електронен път. В зависимост от избора Ви и настройките на акаунта Ви ще комуникираме с Вас електронно по различни начини, като например по имейл, чрез текстови съобщения или насочени известия в приложение, чрез публикуване на съобщение в приложение или по друг начин посредством услугите. Някои от тези видове комуникация са автоматични, а някои се изпращат по подразбиране като част от услугите. Периодично може да добавяме или премахваме някои видове комуникация. От настройките на акаунта си можете да коригирате избора си дали да получавате определени електронни комуникации. Въпреки че можете да деактивирате някои видове комуникация, ние може да продължим да Ви изпращаме известия, когато е необходимо, за да можем да Ви предоставяме определени части от услугите, като например да Ви уведомяваме за проблем със сигурността.

Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания на информация и други видове комуникация, които Ви предоставяме електронно, отговарят на законовите разпоредби, изискващи тази комуникация да бъде в писмен вид, освен ако задължително приложимото законодателство не изисква специално различна форма на комуникация. Определени видове електронна комуникация може да са предмет на такси от страна на Вашия доставчик на мобилни услуги.

Ако промените имейл адреса си или друга част от информацията си за връзка с Вас, Ваше задължение е да уведомите Coca‑Cola. Промените в имейл адреса Ви ще бъдат приложени за всички видове комуникация от нас.

Определени видове комуникация може да включват информация за акаунта Ви, като например заявки за нулиране на паролата. Всеки с достъп до имейл акаунта или мобилното Ви устройство е в състояние да види съдържанието на тази комуникация.

Когато изпращаме маркетингови или промоционални известия, правим това въз основа на съгласието Ви, както и когато се изисква. Вие също можете да контролирате маркетинговата комуникация по имейл от нас, като кликнете върху връзката за отписване в долната част на всеки маркетингов имейл.

15. КАК МОГА ДА СЕ СВЪРЖА С COCA-COLA?

За връзка с Coca‑Cola относно настоящите условия, Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola или начина на обработване на лична информация от страна на Coca‑Cola се свържете с нас на адрес https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Също така може да се свържете с нас, като ни пишете на адрес The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, като ни се обадите на телефонен номер 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) или като използвате специфичната за всяка юрисдикция информация, предоставена посредством услугите.

За връзка с Coca‑Cola относно нашето Уведомление за защита на личните данни и начина на обработване на лична информация, която събираме от или за потребителите, моля, използвайте информацията за връзка, предоставена в Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola.

16.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

a. Тези условия (включително Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola или всяко друго уведомление или известие за поверителност, които са Ви предоставени) съдържат цялото и пълно споразумение между Coca‑Cola и Вас по отношение на Услугите и съдържанието, което се съдържа в тях, и заменят всички предходни и текущи договорености и споразумения, независимо дали писмени, или устни, относно услугите.

b. Вие се съгласявате, че използването от Ваша страна на клавиатура, мишка или друго устройство за избиране на бутон или икона или за подобно действие, или за предоставяне по друг начин на потвърждение или съгласие на Coca‑Cola, представлява Вашия електронен подпис, който е равностоен на писмения Ви подпис.  Също така се съгласявате, че не е необходимо потвърждение на трета страна с цел валидиране на електронния Ви подпис. В допълнение се съгласявате, че всяко използване на електронния Ви подпис във връзка с услугите представлява съгласието Ви да бъдете обвързани с тези условия във вида, в който те съществуват на датата на електронния Ви подпис.

c. Тези условия действат в полза на и са обвързващи за правоприемниците и наследниците съответно на Coca‑Cola и на Вас.

d. Coca‑Cola може да прехвърли тези условия на правоприемник на интереси (изцяло или отчасти), но Вие нямате право да прехвърляте условията без предварителното изрично писмено съгласие на Coca‑Cola.

e. Ако съдилище или друг трибунал на компетентна юрисдикция определи някоя от разпоредбите на тези условия за невалидна, незаконна или неприложима поради някаква причина, тази разпоредба ще бъде премахната или ограничена до минимална степен, така че останалите разпоредби да продължат да бъдат в сила със същия ефект, все едно че не е била използвана такава неприложима или невалидна разпоредба.

f. Никакъв отказ от страна на Coca‑Cola от условие или разпоредба, посочени в настоящите условия, няма да се счита за допълнителен или продължаващ отказ от такова условие или разпоредба, нито за отказ от друго условие.  Нито един пропуск от страна на Coca‑Cola да предяви право или разпоредба съгласно настоящите условия няма да представлява отказ от такова право или разпоредба.

g. Нищо от съдържанието на тези условия не създава партньорство, съвместно дружество, агенция или друго подобно взаимоотношение между Coca‑Cola и Вас.

h. Ако Coca‑Cola или Вие бъдете възпрепятствани или не сте в състояние да изпълните някое от задълженията съгласно тези условия поради причина извън разумния контрол на страната, позоваваща се на тази разпоредба, изпълнението на засегнатата страна ще бъде удължено с периода на закъснение или невъзможност за изпълнение поради тази причина.

i. Заглавията и надписите са само за удобство. Освен ако не е предвидено друго или пояснено чрез контекста, използването на думите или фразите „включително, включвам, в частност, например, като“ или подобни изрази се счита за илюстративно и няма да ограничава смисъла на думите, описанията, определенията, фразите или термините, предшестващи или следващи тези думи.

17. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ  

Coca‑Cola оценява възможността за разрешаване на всички проблеми, свързани с услугите, директно с Вас. В случай че искате да представите на вниманието ни даден проблем, моля, свържете се с нас на адрес https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Съгласявате се, че споровете, исковете и основанията за иск, произтичащи от или във връзка с използването на услугите от Ваша страна, (всяко наречено „Спор“) ще бъдат разрешавани, както е посочено в раздел 17. В съответствие със специфичните разпоредби на юрисдикциите по-долу, тези условия и използването на услугите от Ваша страна се уреждат от законите на щата Джорджия, САЩ, независимо от избора на законови разпоредби.

Прилагането на конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ, ЧЕ ВСЯКО ОСНОВАНИЕ ЗА ИСК, ВЪЗНИКВАЩО ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТО МУ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОСНОВАНИЕТО ЗА РИСК СЕ СЧИТА ЗА ИЗТЕКЛО ЗАВИНАГИ.

За потребители в Канада: Вие и Coca‑Cola се съгласявате, че тези условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законодателството на провинция Онтарио и законите на Канада, които са приложими там. Вие се съгласявате, че всеки съдебен иск по закон или по силата на правни принципи, основани на справедливостта, произтичащ от или във връзка с тези условия, ще бъде завеждан само в провинциалните или федералните съдилища, намиращи се в Торонто, Онтарио, като с настоящото се съгласявате със и приемате изключителната персонална компетентност на тези съдилища за целите на завеждане на дело във връзка с такова действие.

За потребители в ЕС: Ако сте жител на ЕС, може да предявите иск за прилагане на правата ви за защита на потребителя във връзка с тези условия в държавата – членка на ЕС, в която пребивавате. Също така Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове, до която имате достъп от следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Повече информация относно правата Ви като потребител е налична тук.

За потребители в Италия: Всеки спор между Вас и нас по отношение на тези условия ще бъде разрешаван единствено от съдилищата в мястото Ви по местоживеене или в което сте установени. Също така може да поискате механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове, породени от тези условия, (съгласно Секции 141 – 141 decies от Потребителския кодекс на Италия, 6 септември 2005 г., №206). Например може да използвате или да направите справка с Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, посочена по-горе.

За потребители в Бангладеш, Бутан, Индия, Малдивите, Непал и Шри Ланка: Тези условия и използването на услугите от Ваша страна се уреждат от законодателството в мястото на обичайното Ви пребиваване, без да се има предвид изборът на законови разпоредби. Компетентните съдилища, намиращи се в мястото на обичайно пребиваване, ще имат изключителна компетенция относно всички спорове, произтичащи от, във връзка или касаещи настоящите условия.

За потребители в Обединеното кралство: Тези условия и тяхното съдържание се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законодателството на Англия и Уелс. Вие и ние се съгласяваме, че съдилищата на Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция (освен ако сте жител на Северна Ирландия, тогава може да поискате производство и в Северна Ирландия; ако сте жител на Шотландия, възможно е да поискате производство и в Шотландия).

За потребители в САЩ:

Избор на арбитър и правила.  Споровете трябва да бъдат изпращани единствено към American Arbitration Association (Американската асоциация за арбитраж, ААА), за да бъдат изслушвани съгласно нейните правила за потребителски арбитраж. Ако поради някаква причина ААА не може или не желае да проведе арбитраж в съответствие с тези условия, Вие и ние ще изберем друг арбитър съгласно 9 U.S. Code § 5.

Задължителен (индивидуален) арбитраж. Вие се съгласявате, че всеки спор между нас ще бъде разрешаван изключително посредством индивидуален (а не колективен) арбитраж. Страните възнамеряват да бъдат обвързани с  Federal Arbitration Act (Федералния закон за арбитраж), 9 U.S.C. § 1 et seq. Арбитраж означава, че няма съдебни заседатели и съдия.

Обхват на арбитража. Единствено арбитърът ще разреши всички въпроси по отношение на спора, като прилага тези условия. Също така арбитърът ще разреши въпросите дали спор или проблем са предмет на арбитраж. Арбитърът няма да има право да изслушва спор като колективен иск, масов иск или представителен иск. Арбитърът няма да има право да определя обезщетение за никой друг освен за Вас или за нас.

Изключение от арбитраж (съд за искове с малък материален интерес) Споровете, които могат да бъдат разрешени изцяло в съдилища за искове с малък материален интерес, не е необходимо да се изпращат за арбитраж.

Избор на място (окръг Фултън, Джорджия) Вие се съгласявате, че всички спорове ще се изслушват единствено в окръг Фултън, Джорджия, освен ако няма друго споразумение между страните или арбитърът не определи друго. Вие се съгласявате с юрисдикцията на щата Джорджия за всички цели.

Избор на законодателство (Джорджия). Тези условия и използването на услугите от Ваша страна се уреждат от законите на щата Джорджия, САЩ, независимо от избора на законови разпоредби. Въпреки това всяко решение дали даден спор е предмет на арбитраж или относно провеждането на арбитража, ще се урежда единствено от Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Мерки за правна защита при арбитраж. Арбитърът може да предоставя всякаква правна защита, обезщетение или резултат, които страните биха могли да получат в съда, включително възстановяване на адвокатски такси и разходи, в съответствие със законите, приложими към случая, с изключение на съдебна възбрана.

Съдебна възбрана. Арбитърът не може да издава съдебна възбрана. Ако някоя от страните по спора търси съдебна възбрана, арбитърът ще завърши арбитража по спора, ще определи парично обезщетение (ако има такова), след което страната, търсеща съдебна възбрана, може да заведе нов иск в щатски или федерален съд в окръг Фултън, Джорджия, единствено с цел съдебна възбрана. Фактическите заключения и правните изводи на арбитъра няма да бъдат изпращани като доказателство и няма да представляват прецедент в това последващо съдебно дело.

ОТКАЗ ОТ КОЛЕКТИВЕН ИСК

Където е разрешено от приложимото законодателство и в Съединените щати, Coca‑Cola и Вие се съгласявате, че всички действия по разрешаването на спорове ще се провеждат само на индивидуална база, а не като колективен, обединен или представителен иск. Всяка страна се отказва от правото за съдебен процес със съдебни заседатели.

18. ЮРИСДИКЦИЯ – СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ   

СЛЕДВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ИЗБОРА НА КОНКРЕТНА ЮРИСДИКЦИЯ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ.

За потребителите в Калифорния: Ако сте на възраст под 18 години и сте жител на Калифорния, може да имате право да заявите премахването на потребителското съдържание, което сте избрали да направите публично в услугите. За да заявите премахване на потребителското си съдържание, моля да се свържете с Coca‑Cola на имейл адрес privacy@coca-cola.com и да посочите California Minor User Content Removal като тема. Моля, имайте предвид, че правото Ви на премахване не е абсолютно – правото е приложимо спрямо оригиналната публикация на потребителското Ви съдържание, но не и за последващите споделяния или публикации от страна на други, нито за съдържанието относно Вас, споделяно от други хора. Също така правото на премахване не е приложимо, ако сте получили компенсация или друго възнаграждение за публикуването на потребителското съдържание. Coca‑Cola не може да гарантира всеобхватно премахване на потребителското съдържание от интернет.

Ако сте жител на Калифорния и искате Coca‑Cola да изтрие личната Ви информация, с която разполагаме, моля да прегледате раздела относно Калифорния в Уведомлението за защита на личните данни на Coca‑Cola.

Ако в някакъв момент услугите се считат за електронна търговска услуга (съгласно определението в California Civil Code (Гражданския кодекс на Калифорния), Раздел 1789.3), гражданите на Калифорния имат право на следната информация относно конкретни потребителски права:

Доставчикът на услугите е: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ако услугите се считат за електронна търговска услуга, може да подадете оплакване относно услугите или да получите допълнителна информация относно използването им, като изпратите имейл на адрес https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Също така може да се свържете с нас, като ни пишете на адрес The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 или ни се обадите на номер 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

За всички потребители в САЩ: За информация относно подаването на иск за нарушаване на авторски права съгласно The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (Закона за авторските права в цифровото хилядолетие от 1998 г., DMCA) моля да прегледате нашите правила във връзка с DMCA.

За потребителите в Германия: Нищо в тези условия не ограничава и не изключва отговорността на Coca‑Cola за груба небрежност по отношение на потребителите, установени в Германия. В съответствие с правилата на Съвета по рекламите на Германия (Deutscher Werberat, ZAW), Coca‑Cola не извършва рекламна или маркетингова дейност, насочена към потребители на възраст под 14 години. Като такива, услугите не са насочени към и не са предназначени за използване от лица на възраст под 14 години.