Официални правила на промоционална кампания

Публикувано на: 04.12.2023

 

„Купи Голямо меню или Меню карамел в кина Арена, изтрий скретч карта и виж дали печелиш VR очила или бутилка Coca‑Cola Без Захар 500ml“

 

І. ОРГАНИЗАТОР 

1. Промоционална кампания „Купи Голямо меню или Меню карамел в кина Арена, изтрий скретч карта и виж дали печелиш VR очила или бутилка Coca‑Cola Без Захар 500ml“ („Промоцията“) се организира и провежда от “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), ( наричан „Организатор“)

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.coca-cola.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.coca-cola.bg.

4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

 

II. Участници 

УЧАСТНИК е всяко пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България ("Участник"). 

 

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода: от 04.12.2023 г. до 31.01.2024 г. или до изчерпване на количествата награди в Участващи обекти, което от двете настъпи по-рано. 

 

Промоцията се провежда в обектите на Кино Арена на територията на България (наричани „Участващи обекти“), а именно:

 

Обект Град Адрес 
Кино Арена The Mall София бул. "Цариградско Шосе 115z", The Mall, ет.2 
Кино Арена Grand Mall Varna Варна гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров (до централна автогара) 
Кино Арена Mall Varna Варна бул. "Владислав Варненчик" № 186, Grand Mall Varna, ет.3 
Кино Арена Mall Panorama Плевен Плевен Площад Иван Миндиликов №1, Panorama Mall, ет. 2 
Кино Арена Mall Марково Тепе Пловдив гр. Пловдив, бул. Руски 54 
Кино Арена Смолян Смолян гр. Смолян, бул. България 8, сградата на Родопски Драматичен Театър 
Кино Арена Кърджали Кърджали гр. Кърджали, ул. Първи май № 45 А 

 

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто си закупи  Голямо меню или Меню карамел на място в някой от Участващите обекти (кино Арена), получава правото да изтрие скретч карта, която се предоставя на място в обекта при покупката, с която може да спечели някоя от наградте, посочени в раздел V - VR oчила с висококачествени лещи и контролер или бутилка Coca‑Cola Без Захар 500 ml.

 

Всяко лице, което отговаря на условията, посочени в раздел II „Участници“   може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на някое от посочените по-горе менюта от Участващ обект в периода на Промицията, му дава правото да изтрие една скретч карта. 

 

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Всяка от долуописаните награди  е със стойност под 100 лв. 

Общ брой и вид награди, които могат да бъдат спечелени за периода на Промицията:

  •  20 бр. VR oчила VR очила с висококачествени лещи и контролер

  • 3500 бр. бутилки Coca‑Cola Без Захар 500ml

Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463.

 

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

За да получи награда, Участващият трябва да открие някой от следните надписи след изтъркване на скретч картата, която получава на място при поп:

  • Печелиш VR oчила – участващият има право да получи 1 брой очила от обявените по-горе като награда;

  • Печелиш бутилка Coca‑Cola Без Захар 500ml  - участващият има право да получи 1 брой бутилка Coca‑Cola Без Захар 500ml от обявените по-горе като награда;

Предоставянето на наградата може да бъде усостоверено по подходящ начин, като спечелилият участник се здължава да съдейства на Организатора и представителите в Участващ обект за удостоверяване на получаването й. В противен случай Организаторът или представител на Участващия обект може да откаже предоставянето й. 

 

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Организаторът не носи отговорност за неправилното съхранение на наградите в Участващите Обекти. 

 

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Правилата на Промоцията са достъпни на www.coca-cola.bg.

 Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0800 12345,  (безплатно за цялата страна от България) всеки работен ден от 09.00 до 20.00 часа, 

 

IX. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. 

 

С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

• Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

• Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

• Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

• Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

• Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

• Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

• Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

• Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ 

Участник в Промоцията може да поиска да не получи скретч карта, независимо от това, че си е закупил някое от посоченито по-горе, за участие в играта, менютa и с това oтказва участието си в Промоцията. 

 

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

 

Приложение № 1: Промоционални награди*

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел 

BG1
BG2