ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „Играй за чаша Банкя 2023“

Публикувано на: 02.10.2023

 

„Купи 2 х 0.5ml, 0.75ml, 1L „В движение“  или 1.5L Банкя и виж дали печелиш чаша Банкя.“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Купи 2 х 0.5ml, 0.75ml, 1L „В движение“  или 1.5L Банкя и виж дали печелиш чаша Банкя.“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет страницата www.coca-cola.bg. Повече информация можете да получите на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез официални съобщения на своите интернет страница, сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията, до изчерпване на наградите в съответния награден център.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисис ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 02.10.2023 г. и продължава до 05.11.2023 г. или до изчерпване на количествата скреч листове и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и/или наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки” са 500ml, 750ml, 1L „В движение“ и 1.5L на Банкя минерална вода в пластмасови опаковки.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в участващите обекти, са следните (Приложение 2):

7.1.1. Банкя брандирана чаша – 92000 бр. общо;

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. В избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за тази част на Промоцията, ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да се спечелят награди директно в търговския обект.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят наведнъж комбинация от 2 бутилки от участващите опаковки. При валидна покупка на 2 бутилки наведнъж в комбинация по избор от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле от скреч лист на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

-        „ПЕЧЕЛИШ ЧАША“ – потребителят има право да получи един брой Банкя брандирана стъклена чаша, описана в т. 7.1.1., веднага, на място в търговския обект;

-        „ОПИТАЙ ПАК 😊“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изтичане на срока на промоцията, до изчерпване на количествата награди, респективно до изчерпване на количествата скреч полета в скреч листовете в съответния участващ търговски обект, което от двете събития настъпи по-рано .

8.1.3. Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7.1., така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на количествата.

8.1.4. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.1.5. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите описани в т. 7.1.1. се получават от наградни центрове след покупка от участника на 2 от участващите опаковки Банкя наведнъж, в произволна комбинация и изтриване на печелившо скреч поле с надпис „ПЕЧЕЛИШ ЧАША“.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.
12.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

Приложение № 2: Промоционални награди

Промоция:
„Купи 2 х 0.5ml, 0.75ml, 1L „В движение“  или 1.5L Банкя и виж дали печелиш чаша Банкя.“

1.      Банкя брандирана стъклена чаша (1 дизайн):

FuzeTea брандирана стъклена чаша в два цвята