Официални правила на промоционална кампания „Kупи онлайн Правоъгълна пица по избор + 2бр. Coca‑Cola 500ml + Чоко пай на специална цена и вземи подарък нож за пица”

Публикувано на: 08.04.2024

 

І. ОРГАНИЗАТОР

 

1. Промоционална кампания „Kупи онлайн Правоъгълна пица по избор + 2бр. Coca‑Cola 500ml + Чоко пай на специална цена и вземи подарък нож за пица” („Промоцията“) се организира и провежда от „ЛН Сълюшънс” ООД, ЕИК 200822348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, ул. “Йерусалим” № 1, бл. 24., тел: 070012525 („Доминос“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани  „Организатори“).

 

2.         Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.coca-cola.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

3.         Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.coca-cola.bg.

 

4.         С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

 

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България.

 

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода: от 08.04.2024 г. – 02.05.2024 г.

 

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто закупи специалното меню – правоъгълна пица + 2бр. Coca‑Cola 500ml + Чоко пай  ("Специално меню”) -  от www.dominos.bg, мобилното приложение Dominos или на място от обектите,  автоматично печели награда (нож за пица) , подробна описана в Раздел V от настоящите правила.

 

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти.

 

 

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Общ брой награди – 5 600 бр. брандирани ножове за рязане на пица, с дървена дръжка

 

Всяко лице, което отговаря на условията на Промоцията, може да закупи неограничен брой менюта.

 

Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463, а „ЛН Сълюшънс” ООД осигурява доставката на наградите.

 

VI. ДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Получаване на наградата се извършва в момента на доставка на участващото в кампанията меню.  В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата, Наградата остава част от наградния фонд и ще бъде предоставена на следващия печеливш Участник.

 

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

 

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Правилата на Промоцията са достъпни на www.coca-cola.bg Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0800 12345, (безплатно от България за цялата страна) всеки работен ден от 09.00 до 20.00 часа, както и на телефон 0700 12525, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа

 

IX. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организаторите  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „ЛН Сълюшънс” ООД:

0700 12525, всеки работен ден от 11:00 до 18:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организаторите и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторите не могат да предоставят, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

•           Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

•           Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

•           Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

•           Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

•           Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

•           Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

•           Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

•           Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

 

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление изпращане не съобщение/искане до Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на следния електронен адрес: gdpr@dominos.bg. Молбата/искането трябва да включва всички детайли относно субекта на данни, вида на личните данни, целта, за която същите са предоставени и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните Ви данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, включително такава, свързана с уточняване на самоличността на субекта, вида лични данни или обработващите дейности, за които се отнася искането

За всякакви въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на следния имейл: gdpr@dominos.bg, тел.070012525, адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. Йерусалим, бл. 24

Предоставените от участниците лични данни  са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, за участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

·       За данъчни цели съгласно българското законодателство.

13.3. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторите или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

 

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на ЛН Сълюшънс за контакт с клиенти – 0700 12525.

 

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

alt