Официални правила на промоционална кампания

Публикувано на: 30.11.2023

 

„Купи онлайн коледно меню – Голяма пица + 2бр. Coca‑Cola 500ml + Чоко пай и участвай в томбола за брандирана дъска за пица”

 

І. ОРГАНИЗАТОР 

 

1. Промоционална кампания „Купи онлайн коледно меню – голяма пица + 2бр. Coca‑Cola 500ml + Чоко пай и участваш в томбола за брандирана дъска за пица” („Промоцията“) се организира и провежда от „ЛН Сълюшънс” ООД, ЕИК 200822348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, ул. “Йерусалим” № 1, бл. 24., тел: 070012525 („Доминос“), и „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” №8,  регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG131032463, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes за България („ККХБК“), (заедно наричани  „Организатори“).

 

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.coca-cola.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

 

3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.coca-cola.bg.

 

4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

 

II. ДЕФИНИЦИИ 

 

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България. 

 

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода: от 01.12.2023 г. – 21.12.2023 г. 

 

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

 

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто закупи специалното меню - коледно меню – голяма пица + 2бр. Coca‑Cola 500ml + Чоко пай  ("Специално меню”) -  от www.dominos.bg или мобилното приложение Dominos,  автоматично се включва за участие в теглене за награда, подробна описана в Раздел V от настоящите правила.

 

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на Специалното меню, се счита за едно участие. 

 

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

 

Общ брой награди - 60 бр. брандирани дървени дъски за пица , с диаметър 37 см

 

Всяко лице, което участва и отговаря на условията на Промоцията, участва в теглене за  посочените награди. 

  

На 22.12.2023 ще бъдат изтеглени на случаен принцип от тричленна комисия от Организатор -„ЛН Сълюшънс” ООД 60 печеливши („Печеливши“) и 10 резервни участници. 

 

Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463, а „ЛН Сълюшънс” ООД осигурява доставката на наградите.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, мобилен телефон и имейл) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора („ЛН Сълюшънс” ООД) или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да предостави адрес за получаване на наградата, както и да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията.  

Организаторите съхраняват данните за срока, изискуем от българското законодателство.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 

Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт (по-конкретно телефонен номер), които са предоставени при регистрацията им като клиент на Доминос в срок до 10 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     

 

За да получи наградата, печелившият трябва да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Промоцията и във връзка с това, информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторите съхраняват данните за срока, изискуем от българското законодателство съобразно целта на тяхната обработка.

 

 

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Организаторите не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти). 

 

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

Правилата на Промоцията са достъпни на www.coca-cola.bg Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон 0800 12345, (безплатно от България за цялата страна) всеки работен ден от 09.00 до 20.00 часа, както и на телефон 0700 12525, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа

 

IX. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организаторите  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „ЛН Сълюшънс” ООД: 

0700 12525, всеки работен ден от 11:00 до 18:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организаторите и сам заличaва направените до момента номинации, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.   

При неприемане на Официалните правила, Организаторите не могат да предоставят, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

• Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; 

• Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

• Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване; 

• Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

• Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор; 

• Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

• Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето; 

• Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

 

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление изпращане не съобщение/искане до Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на следния електронен адрес: gdpr@dominos.bg. Молбата/искането трябва да включва всички детайли относно субекта на данни, вида на личните данни, целта, за която същите са предоставени и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните Ви данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, включително такава, свързана с уточняване на самоличността на субекта, вида лични данни или обработващите дейности, за които се отнася искането 

За всякакви въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на следния имейл: gdpr@dominos.bg, тел.070012525, адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. Йерусалим, бл. 24  

Предоставените от участниците лични данни  са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, за участие в промоцията; 

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

  • За данъчни цели съгласно българското законодателство. 

13.3. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторите или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ  

 

Участник в Промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на ЛН Сълюшънс за контакт с клиенти – 0700 12525. 

 

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.