ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА УЧАСТВАЙ В ИГРАТА В ПРОФИЛА НА @SCHWEPPESBULGARIA В INSTAGRAM И ИМАШ ШАНС ДА СПЕЧЕЛИШ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ELROW

Публикувано на: 01.03.2024

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Участвай в играта в профила на @schweppesbulgaria в Instagram и имаш шанс да спечелиш следната награда:

Една от 3бр. двойна покана за elrow

 

 

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.        

Възложител на играта “Участвай в играта в профила на @schweppesbulgaria в Instagram и имаш шанс да спечелиш двойна покана за elrow

 („Играта“) е S.A. Coca Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

· Организатор на Играта е “НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ” ООД,

със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Балша № 3, бл. 8, ет. 5,

ЕИК по БУЛСТАТ 130158434, представлявано от г-н  Ненад Лозович, управител („Организатор“).

·  Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на страницата на @schweppesbulgaria в Instagram.

·  Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://www.coca-cola.com/bg

·  Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на @schweppesbulgaria в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.com/bg

·  Тази Игра по никакъв начин не e одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

 

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1.        

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1.        

Продължителността на Играта е от 01.03.2024 г., до 16:00 часа на 07.03.2024 г. включително, като участниците следва да публикуват своите коментари под поста на страницата на @schweppesbulgaria, който обявява началото на Играта на 01.03.2024 г.

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.        

Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

·  С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

·  Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

·  В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

·  Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1.        

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети https://www.coca-cola.com/bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.

·  Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511

·  Всеки желаещ да участва в Играта “Участвай в играта в профила на @schweppesbulgaria в Instagram и имаш шанс да спечелиш двойна покана за elrow” ще бъде приканен да отговори най-късно до 16:00 часа на 07.03.2024 г. (включително) на пост на страницата на @scweppesbulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/schweppesbulgaria/), обявяващ началото на Играта на 01.03.2024 г., с коментар спрямо инструкциите в условието на играта и последва профила на @schweppesbulgaria в Instagram. Публикуването на повече от един отговор не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.

·  За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 01.03.2024 г. пост на страницата на @schweppesbulgaria