ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ИГРАЙ ЗА FUZETEA ЧАША 2023“

„Купи 2 х 1.5L FuzeTea и виж дали печелиш чаша.“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1 „Купи 2 х 1.5L FuzeTea и виж дали печелиш чаша.“ наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Кампанията по всяко време, обявявайки това публично, чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

3.1. Кампанията  се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Кампанията, до изчерпване на наградите в съответния награден център.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 20.08.2023 г. и продължава до 16.09.2023 г. или до изчерпване на количествата скреч листове и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи продукти" в кампанията за спечелване на награди в обекта са продукти от 1.5L FuzeTea праскова и хибискус, 1.5L FuzeTea лимон и лимонена трева, 1.5L FuzeTea манго и ананас, 1.5L FuzeTea горки плод, 1.5L FuzeTea череша и бъз и 1.5L FuzeTea Ягода и Алое вера в пластмасови опаковки.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията в участващите обекти, са следните (Приложение 2):

7.1.1. FuzeTea брандирана чаша в два цвята (зелено дъно или червено дъно) – 10,000 бр. общо;

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1. Във всички обекти на Кауфланд на територията на страната, ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да се спечелят награди директно в търговския обект.

8.1.1. За да вземат участие в Кампанията, участниците трябва да закупят наведнъж комбинация от 2 бутилки от участващите опаковки. При валидна покупка на 2 бутилки наведнъж в комбинация по избор от участващите опаковки, от участващ в кампанията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле от скреч лист на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

-        „ПЕЧЕЛИШ ЧАША“ – потребителят има право да получи един брой Fuze Tea брандирана стъклена чаша, описана в т. 7.1.1., веднага, на място в търговския обект;

-        „ОПИТАЙ ПАК 😊“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч полета в скреч листовете в съответния участващ търговски обект, което от двете събития настъпи по-рано .

8.1.3. Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7.1., така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на количествата.

8.1.4. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.1.5. Информация за кампанията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите описани в т. 7.1.1. се получават от наградни центрове след покупка от участника на 2 от участващите опаковки FuzeTea наведнъж, в произволна комбинация и изтриване на печелившо скреч поле с надпис „ПЕЧЕЛИШ ЧАША“.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът и  Кауфланд не носят отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът и  Кауфланд няма да носят отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.
12.4. Организаторът и  Кауфланд не носят отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

Приложение № 2: Промоционални награди

Кампания:

„Купи 2 х 1.5L FuzeTea и виж дали печелиш чаша.“

1.      FuzeTea брандирана стъклена чаша в два цвята (зелено дъно или червено дъно):

FuzeTea брандирана стъклена чаша в два цвята