ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “ИГРАЙ ЗА ЯКИ НАРАДИ С FANTA 2023”

Публикувано на: 18.09.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

ИГРАЙ ЗА ЯКИ НАРАДИ С FANTA 2023“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в две части:

3.1.1. В обекти на територията на страната, обозначени с рекламен материал за Промоцията ("Участващи обекти“);

3.1.2. В мобилното приложение COCA-COLA APP ("Мобилното приложение“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията, за наградите, описани в т. 7.1.1, 7.2.2 и 7.2.3 от тези Правила имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, а за наградата, описана в т. 7.2.1 имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, всички ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 18.09.2023 г 00:00:00 ч. и продължава до 05.11.2023 г.- 23:59:00 - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и заявка за участие в томбола в приложението.

5.2. Промоцията, която се провежда в обекти на територията на страната, обозначени с рекламен материал за Промоцията, стартира на 18.09.2023 г. и продължава до 05.11.2023 г.  или до изчерпване на количествата скреч листове и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и/или наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" в промоцията за участие за награди в обектите са продукти от 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 1L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical в пластмасови опаковки.

6.2. „Участващи продукти" в промоцията за участие за награди в мобилното приложение COCA-COLA APP са продукти от 300ml Fanta Orange, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 1L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical с 10-символен код под капачката.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.    Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в Участващите обекти, са следните (Приложение 2):

 

7.1.1.     Fanta купи за снакс – 80 000 бр.

 

7.2.    Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията в Мобилното приложение, са следните (Приложение 2):

 

7.2.1.     Изживяване в ескейп стая в гр. София за победител с един придружител - 9 бр.

7.2.2.     Конзолна игра версия 5 – 7 бр.

7.2.3.     Машина за пуканки – 35 бр.

 

7.3.    Наградата от т. 7.2.1. включва само и единствено:

·       Изживяване в ескейп стая в гр. София за дата 18.11.2023г.

Участие на победител, който може да доведе един свой придружител. Изживяването в ескейп стая е заедно с още двама победители и техните придружители;

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет, се счита, че не е включено в него. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи за транспорт от и до мястото на изживяването; разходи за храна, общи разходи, различни от посочените по-горе, допълнителни такси и застраховки и др.

Участниците, които са спечелили награда от т. 7.2.1, поемат сами транспортните си разходи за придвижване до гр. София и мястото, на което ще се проведе.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията и вида на наградата по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането й, както и събития, настъпили по независещи от организатора причини като например, но не само влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

7.4.    Наградите по чл. 7.2.1. и 7.2.2. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената от тях награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение):

8.1.1 За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят бутилка от участващите в промоцията продукти по т.6.2. по-горе. Под капачката потребителят ще открие уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно т.8.1.3 по-долу в тези правила на Промоцията и публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.2.

 

8.1.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

8.1.3. Виртуални точки и как се използват:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина  "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.    

 

Всяка бутилка от 300ml Fanta Orange, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Лимон, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 1L Fanta Портокал, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical има уникален 10-символен код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

 

С натрупването на определен брой точки в „своите точки“, потребителят може да заяви участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.1., Участникът трябва да е регистрирал 15 кода от участващите опаковки (равняващ се на 15 POINTS/точки) , след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 9 бр. Изживяване в ескейп стая; След което и при условия, че е събрал необходимия брой точки, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.2.1.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.2., Участникът трябва да е регистрирал 10 кода от участващите опаковки (равняващи се на 10 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 7 бр. Конзолна игра версия 5 ; След което и при условия, че е събрал необходимия брой точки, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.2.2.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващ се на 1 POINTS/точки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 35 бр. Машини за пуканки; След което и при условия, че е събрал необходимия брой точки, участникът автоматично се включва в томболата за наградите описани в т. 7.2.3.

 

8.1.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.1.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.2. от един потребител.

 

8.1.6. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.2. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (25.09.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;

·       2ро теглене (02.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;

·       3то теглене (09.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;

·       4то теглене (16.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;

·       5то теглене (23.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;

·       6то теглене (30.10.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5;

·       7мо теглене (06.11.2023 г.) – х5 Машина за пуканки; x1 Конзолна игра версия 5; х9 Изживяване в ескейп стая;

 

В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на кампанията и/или до изчерпване на наградите. Участниците, които са се регистрирали, но не са спечелили в предходно теглене, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите, за които са избрали да участват.

8.1.7. Тегленето на награди по точка 7.2. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.2. по списъка и датите описани в точка 8.1.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на 3 (три) дни след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „взимане“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       „Взимане“ на билет и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

·       Последен ден и час за регистрация на кодове, за всяко едно от тегленията по т. 8.1.6, се счита неделя - 23:59:00 ч., за  участие в най-близката дата за теглене..

 

8.1.8. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2. Промоционална механика за награди в търговските обекти:

8.2.1. В избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за тази част на Промоцията ("Участващи обекти“), ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да се спечелят награди директно в търговския обект.

8.2.2. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят наведнъж комбинация от 2 бутилки от участващите опаковки по т.6.1. За всяка покупка на 2 бутилки наведнъж в комбинация по избор от участващите опаковки по т.6.1., от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  • „Купа“ – потребителят има право да получи награда – една купа описан в т. 7.1, веднага, на място в търговския обект;

 8.2.3. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листове в съответния участващ търговски обект.

8.2.4. Количеството на промоционалните награди е ограничено, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на количествата.

8.2.5. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2.6. Информация за промоцията с награди в обектите може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

8.2.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите по т. 7 се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда от мобилното приложение COCA-COLA APP, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или повече, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

·       При спечелване на награда от точка 7.2.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи информация за наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 5 (пет) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Придружителят на печелившия също трябва да имат 18 навършени години или по-големи.

 

·       При спечелване на награда от точка 7.2.2. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 30 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

 

·       При спечелване на награда от точка 7.2.3. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

o   Печелившият ще има срок от 7 (седем) календарни дни след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o   Печелившите ще получат наградата си в срок до 30 календарни дни след изпращане на нужната информация за доставка.

 

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция „ИГРАЙ ЗА ЯКИ НАРАДИ С FANTA 2023“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „ИГРАЙ ЗА ЯКИ НАРАДИ С FANTA 2023“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

Приложение № 2: Физически награди*

 

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

 

Награда по т. 7.1.1. Fanta купи за снакс:

FuzeTea брандирана стъклена чаша в два цвята

Награда по т. 7.2.2.Конзолна игра версия 5:

FuzeTea брандирана стъклена чаша в два цвята

Награда по т. 7.2.3. Машина за пуканки:

FuzeTea брандирана стъклена чаша в два цвята