ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА Coca‑Cola кампания в Lagardere, Декември 2023

Публикувано на: 06.12.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

1. Кампанията “Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, вземи скреч карта и може да спечелиш награда“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от  „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор''.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://coca-cola.bg

2.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички обекти на Lagardere на територията на Република България, обозначени със съответните рекламни материали www.coca-cola.bg ("Участващи обекти“).        

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

 

5.1.  Кампанията за награди по чл 7.2 стартира от 00:00 ч. на 01.12.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 31.12.2023г. или до изчерпване на количествата скреч карти или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.2 , което настъпи по-рано.

 

5.2  Кампанията за награди по чл 7.1 стартира от 00:00 ч. на 01.12.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 31.12.2023г, като за избягване на съмнения след 23:59 ч. на 31.12.2022г., организаторът няма да има задължение за предоставяне на възможност за печалба на награди.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговски марки: Coca‑Cola, Fanta и Sprite в пластмасова опаковка, разпространявани в Участващите обекти – магазинната мрежа на Lagardere („Участващи продукти“), а именно:

 

o   0.5Л Coca‑Cola Original

o   0.5Л Coca‑Cola Без Захар

o   0.5Л Coca‑Cola Лимон

o   0.5Л Fanta всички вкусове

o   0.5Л Sprite

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Общият брой награди на Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – магазини на Lagardere в България и в която печелившият се обажда на посочения в скреч полето телефонен номер за получаване на наградата, са следните:

·        Coca‑Cola куфар – 50 броя

 

7.2. Общият брой награди на Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – магазини на Lagardere в България:

       •    Coca‑Cola Термо бутилка – 1000 броя

 

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

8.1 Промоционална механика с участие за награди по Част 7 чл. 7.2 на място в Участващите обекти – магазини на Lagardere в Българияwww.coca-cola.bg:

 

8.1.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията „Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, вземи скреч карта и може да спечелиш награда“, за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.2. награди (Награди от частта на Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – магазини на Lagardere в България), при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

8.1.2. За участие в Кампанията е необходима покупка на два броя Участващи продукта в пластмасови бутилки от 500 мл Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Coca‑Cola Лимон, Fanta всички вкусове или Sprite, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от Участващ обект - търговския обект/магазин на Lagardere Българияwww.coca-cola.bg за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч карта на каса в същия търговски обект, непосредствено при покупката.

Скреч карта не се приема, ако касова бележка бъде предоставена на по-късен етап - след покупката.

Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1. и т. 7.2. Наградите от т 7.2. се получават веднага, на място в обекта.

Скреч карти и награди се получават в рамките на периода на Кампанията, посочен по-горе в тези правила или до изчерпване на количествата скреч карти или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.2., което настъпи по-рано.

 

8.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЧАСТ 7, ЧЛ 7.1.

 

9.1. Наградите по част 7, чл. 7.1. се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Кампанията, и в срок са предоставили адрес и телефон /данни за доставка/, както и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

 

9.2. Всички спечелили награда по част 7, точка 7.1. е необходимо да се обадят на посочения телефонен номер в скреч полето и да подадат данни за доставка на наградата в срок до 7 дни. В случай, че печелившият участник не се е свързал с представител на Партньора или Организатора на посочения в скреч полето телефонен номер, за да предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 

9.3. Наградите по част 7, т. 7.1. ще бъдат доставени чрез куриер, не по- късно от 30 дни от края на Кампнията, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

ЧАСТ 10.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 

10.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Кампанията, спазвайки настоящите официални правила.

 

ЧАСТ 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

11.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Кампанията продукти.

11.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

11.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент, всеки Участник може да прекрати участието си в Кампанията, като се обади на безплатната линия на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора, както и губи правото си да участва в Кампанията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в тази Кампания участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

•           Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

•           Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

•           Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

•           Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

•           Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

•           Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

•           Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

•           Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

За повече информация относно защитата на личните данни, моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

 

13.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.

 

13.4. С обаждането на телефонния номер по смисъла на точка 9.2 във връзка с получаването на наградата по точка 7.1., спечелилият участник дава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

 

 

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

 

14.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

Приложение №1: Промоционални награди

Промоция:

“Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, вземи скреч карта и може да спечелиш награда“.

 

1.     Coca‑Cola термо бутилка

2.     Coca‑Cola куфар

 

lagardere

ИМЕ НА ОБЕКТАдрес
Монтана Кауфланд Инмедиобул. "3-ти март" №139А за Инмедио
Бургас Кауфландул. "Янко Комитов" №8 (Славейков) за Инмедио
Стара Загора Кауфландул. "Стамо Пулев" №2 (Казански) за Инмедио
Търговище Кауфландул. "Александър Стамболийски" №27 за Инмедио
Разград Кауфландул. "Перистър" №12 за Инмедио
Казанлък Кауфландул. "23-ти Пехотен Шипченски полк" №153 за Инмедио
Пловдив Кауфландбул. "Брезовско шосе" №127 (Кауфланд 2, Гагарин) за Инмедио
Сердика Молбул. "Ситняково" №48 за Инмедио
Pleven Kauflandул. "Сан Стефано" №80 (Кайлъка) за Инмедио
София Люлин Кауфландж.к. "Люлин", ул. "Петър Дертлиев" №56 за Инмедио
Стара Загора Галерияул. "Хан Аспарух" №30 за Инмедио
Мол Пловдивул."Перущица" №8 за Инмедио
Перник Кауфландул. "6-ти май" №1 за Инмедио
Ботевград Кауфландбул. "Цар Освободител" №35 за Инмедио
Надежда Кауфландж.к. "Надежда", ул. "Хан Кубрат" №61 за Инмедио
МОЛ Русебул. "Липник" №121Д за Инмедио
Варна 3 Кауфландбул. "3-ти март" №77 (Владислав Варненчик) за Инмедио
Хаджи Димитър Кауфландул. "Резбарска" №7 за Инмедио
София Бизнес Паркж.к. "Младост" 4, Бизнес парк София, сграда "5" за Инмедио
Бургас Галерияул. "Янко Комитов" №6 за Инмедио
Бургас Кауфланд Меден Рудникж.к. "Меден Рудник", зона "Д", сграда "135" за Инмедио
София Дружба Кауфландул. "Хайделберг" №1 за Инмедио
1 Min Метростанция SCC / Европейски съюзметростанция "Европейски съюз", вх. " Парк център" 1 минит
1 Min Метростанция Сердикаметростанция "Сердика 2" за 1 минит
Кауфланд Благоевградбул. "Димитър Солунски" №21 за Инмедио
Кауфланд Пловдив 4бул. "Цариградско шосе" №94 (Тракия) за Инмедио
Инмедио МОЛ Парадайсбул. "Черни връх" №100 за Инмедио
Инмедио Кауфланд Овча Купелж.к. "Овча Купел", ул. "Кукуряк" №3 за Инмедио
Инмедио Кауфланд Каблешковж.к. "Борово", ул. "Тодор Каблешков" №3 (Витоша) за Инмедио
1 M Bus station Sofiaгр.София, бул. “Кн. Мария Луиза” №100 за 1 минит
1 Min Бизнес Парк Софияж.к. "Младост" 4, Бизнес парк София 1, сграда "G12" за 1 минит
Инмедио РИНГ МОЛОколовръстен път №216, партер за Инмедио
1 Minute Автогара В. Търновоул. "Христо Ботев" №74, автогара "Юг" за  1 минит
1 Minute Sofia Oneул. "Никола Тесла" №3 за 1 минит
1 Minute Пощенска банкаОколовръстен път №260, сграда "С" за 1 минит
Инмедио Търговски център Галаксибул. "Шипченски проход" №18 за Инмедио
1 Minute МС Сердика 1метростанция "Сердика", Източен вестибюл, пом. №3 за 1 минит
Inmedio Plovdiv Plazaул. " Д-р Георги Странски" №3, ТЦ "Плаза Пловдив" за Инмедио
Inmedio Billa Kostinbrodул. "Славянска" №34 за Инмедио
Inmedio Mall Delta Planet Varnaбул. "Сливница" №185, ТЦ "Делта Планет Варна" за Инмедио
1 Minute Метростанция Цариградско шосеметростанция "ИЕЦ Цариградско шосе", помещение №12 за 1 минит
216 Inmedio Кауфланд София /Малинова долина/ул. "Проф. Д-р Иван Странски" №20 за Инмедио
217 Inmedio Кауфланд Дупницаул. "Свети Иван Рилски" №96-А, хипермаркет "Kaufland" за Инмедио
220 Inmedio Кауфланд Асеновградул. "Хаджи Димитър Стоилов" №1, хипермаркет "Kaufland" за Инмедио
225 Inmedio Скай Сити Център ул. "Коста Лулчев" №52, ТЦ "SkyCity" за Инмедио
236 Relay Метростанция Мизия/ НБУ (Западен подлез)метростанция Мизия/ НБУ, западен подлез, пом. №7.4 за Рилей
239 Inmedio Кауфланд Крива рекабул. "Ген. Тотлебен" №36, хипермаркет "Kaufland" за Инмедио
242 Inmedio Кауфланд Младост 4ул. "Околовръстен път" №267, хипермаркет "Kaufland" за Инмедио
246 Inmedio Кауфланд Горублянекв. Горубляне, ул. "Владичина ливада" №2, хипермаркет "Kaufland" за Инмедио
247 Inmedio Джъмбо Плазабул. ,,Ботевградско шосе“ 525 за 1 минит