ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“

Публикувано на: 04.12.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1.        Възложител на промоцията “НАПРАВИ ДОБРО И СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“ („Промоцията“) е S.A. Coca‑Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

1.2.        Организатор на Промоцията е „Томпсон Конект ЕООД – със седалище и адрес на управление: ул. Тинтява № 15-17, ЕИК: 121521512, ДДС номер: BG121521512, представлявано от управителя Йоанис Манакос („Организатор“).

1.3.        ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.    С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2.    Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3.    Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1.    Промоцията “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“ се провежда на територията на Република България. 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1.    В Промоцията “ “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“ имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България. 

4.2.    С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Промоция. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Промоция.

4.3.    Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Промоцията или да предоставят свои лични данни.

4.4.    В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

5.1.    “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 04.12.2023 г. и продължава до 28.12.2023 г. - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и завяка за участие в томбола в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1.    В Промоцията “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“, „Участващи опаковки" са 300ml, 330ml, 500ml, 1L, 1.5L или 2L Coca‑Cola Original, Coca‑Cola Без Захар, Fantа и Sprite с информация за COCA-COLA APP и капачка COCA-COLA APP, с изключение на 330ml Fanta Портокал и Fanta Грозде. 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.     Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“ на томболен принцип, са: 5 комплекта, всеки, от които съдържа: коледна платнена торбичка, чаша и значка.

 

7.2.    На случаен принцип, чрез електронен жребий сред участниците в томболата, ще бъдат изтеглени 5 (пет) победители. Един участник може да получи само една награда от определен тип от тази Промоция.

 

7.3.    Стойността на описаните в т. 7.1 на настоящия раздел награди не надвишава 30 лв.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

А. Промоцията “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“:

8.1.1. Закупете бутилка 300ML, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L, 2L от участващите опаковки. Под капачката ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук: https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на промоцията, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

8.1.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в Промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

8.2. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: POINTS (точки) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него. 

Всяка бутилка от 300ML, 330ML, 500ML, 1L, 1.5L и 2L Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Fanta и Sprite с изключение на 330ML Fanta Портокал и Fanta Грозде, има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 POINT. 1 код = 1 POINT (точка).

С натрупването на определен брой точки в своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1., Участникът трябва да е регистрирал 1 кода от участващите опаковки (равняващ се на 1 точка) и да има 50 диаманта (GEMS, които се печелят, чрез активност в Coca‑Cola App: 50 GEMS се получават еднократно при регистриране на профил в Coca‑Cola App; също се получават GEMS когато се играе някоя от игрите в Coca‑Cola App), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което в раздел „Prizes“ да избере да участва за един от 5 комплекта, всеки, от които съдържа: коледна платнена торбичка, чаша и значка.; след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описани в т. 7.1.

8.3.    Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

8.4.    В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1. от един потребител.

8.5.    Тегленето на награди по точка 7.1. ще бъде извършено еднократно за периода на Промоцията на 30.06.2023, като печелившите ще бъдат информирани между 29.12.2023 г. и 8.01.2024 г. по имейл.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

А. Промоцията “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“

9.1.    Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

9.2.    Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

9.3.     Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

При спечелване на награда от точка 7.1., участникът ще получи имейл на електронната си поща от info@plushenomeche.org, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на електронна поща със своите три имена и телефон за връзка, за да получи наградата си, както и инструкции как да я получи в деня да концерта, за който е спечелена наградата. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

·       Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

 

·       Печелившият ще има срок до 02.01.2024 г.  (13:00 ч.) след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките до 02.01.2024 г. (13:00 ч.) след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът няма задължение да предостави наградата. Наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

 

 

·       Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

 

·       Наградата ще бъде предоставена до точен адрес на печелившия по куриер. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с телефонно обаждане на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна).

 

·       Печелившият ще има срок до 02.01.2024 г. (13:00 ч.) след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

9.4.    Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоциите по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1.   С участието в Промоцията участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Промоцията “СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧЕН КОМПЛЕКТ С КАУЗА ОТ СДРУЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ: ПЛЮШЕНО МЕЧЕ“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com , обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.       На адреса на организатора: гр. София, ул. Тинтява № 15-17, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.        На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

·       идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

·       идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на „Томпсон Конект ЕООД могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) „Томпсон Конект ЕООД (б) трети лица, действащи от името и под контрола на „Томпсон Конект ЕООД (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на New Moment „Томпсон Конект ЕООД, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. „Томпсон Конект ЕООД има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.