ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА Coca‑Cola кампания в бензиностанции ОМВ Декември 2023

Публикувано на: 23.11.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

1. Кампанията “Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, вземи скреч карта и може да спечелиш награда“ от верига бензиностанции ОМВ,  наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор''.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта  https://coca-cola.bg

2.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички бензиностанции на ОМВ България на територията на Република Българияwww.coca-cola.bg ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

 

5.1.  Кампанията за награди по чл 7.2 стартира от 00:00 ч. на 20.11.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 31.12.2023г. или до изчерпване на количествата скреч карти или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.2 , което настъпи по-рано.

 

5.2  Кампанията за награди по чл 7.1 стартира от 00:00 ч. на 20.11.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 31.12.2023г, като за избягване на съмнения след 23:59 ч. на 31.12.2022г., организаторът няма да има задължение за предоставяне на възможност за печалба на награди.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти Coca‑Cola, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – в мрежата бензиностанции на ОМВ в България („Участващи продукти“), а именно:

 

o   0.5Л Coca‑Cola Original

o   0.5Л Coca‑Cola Без Захар

o   0.5Л Coca‑Cola Лимон

o   0.5Л Fanta всички вкусове

o   0.5Л Sprite

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Общият брой награди на Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – бензиностанции на ОМВ в България и в която печелившият се обажда на посочения в скреч полето телефонен номер за получаване на наградата, са следните:

·        Coca‑Cola куфар – 10 броя

 

 

7.2. Общият брой награди на Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – бензиностанции на ОМВ в България, които печелившият може да получи веднага са:

·       Coca‑Cola магнитен холдър за телефон – 1763 броя

·       Coca‑Cola кутия за храна – 100 броя

 

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

8.1 Промоционална механика с участие за награди по Част 7 чл. 7.2 на място в Участващите обекти – бензиностанции на ОМВ в Българияwww.coca-cola.bg:

 

8.1.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, вземи скреч карта и може да спечелиш награда“, за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.2. награди (Награди от частта на Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – бензиностанции на ОМВ в България), при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

8.1.2. За участие в Кампанията е необходима покупка на два броя Участващи продукта в пластмасови бутилки от 500 мл Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Coca‑Cola Лимон, Fanta всички вкусове или Sprite, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от Участващ обект - търговския обект/ бензиностанцията на ОМВ Българияwww.coca-cola.bg за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч карта на каса в същия търговски обект, непосредствено при покупката.

Скреч карта не се приема, ако касова бележка бъде предоставена на по-късен етап - след покупката.

Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1. и т. 7.2. Наградите от т 7.2. се получават веднага, на място в обекта.

Скреч карти и награди се получават в рамките на периода на Кампанията, посочен по-горе в тези правила или до изчерпване на количествата скреч карти или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.2., което настъпи по-рано.

 

8.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ  9.  ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЧАСТ 7, ЧЛ 7.1.

 

9.1. Наградите по част 7, чл. 7.1. се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Кампанията, и в срок са предоставили адрес и телефон /данни за доставка/, както и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

 

9.2. Всички спечелили награда по част 7, точка 7.1. е необходимо да се обадят на посочения телефонен номер в скреч полето и да подадат данни за доставка на наградата в срок до 7 дни. В случай, че печелившият участник не се е свързал с представител на Партньора или Организатора на посочения в скреч полето телефонен номер, за да предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 

9.3. Наградите по част 7, т. 7.1. ще бъдат доставени чрез куриер, не по- късно от 30 дни от края на Кампнията, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 

 

ЧАСТ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

10.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Кампанията продукти.

10.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

10.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

10.4. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

11.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

 

12.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент, всеки Участник може да прекрати участието си в Кампанията, като се обади на безплатната линия на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора, както и губи правото си да участва в Кампанията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в тази Кампания участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

•           Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

•           Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

•           Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

•           Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

•           Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

•           Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

•           Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

•           Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

За повече информация относно защитата на личните данни, моля посетете https://bg.coca-colahellenic.com  и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

 

13.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.

13.4. С обаждането на телефонния номер по смисъла на чл. 9.2 във връзка с получаването на наградата по чл. 7.1., спечелилият участник дава съгласието си за получаване на награда, както и потвърждава съгласието си, че предоставените от него лични данни могат да бъдат предоставяни на куриерско дружество/доставчик във връзка с доставянето на наградата.

 

 

Приложение №1: Промоционални награди

Промоция:

“Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, вземи скреч карта и може да спечелиш награда“.

 

1.     Coca‑Cola магнитен холдър за телефон

2.     Coca‑Cola куфар

3.     Coca‑Cola кутия за храна

omv