ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА Coca‑Cola кампания в бензиностанции Ромпетрол, Декември 2023

Публикувано на: 23.11.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

1. Кампанията “Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, изтрий скреч поле и разбери дали печелиш награда“,  наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от  „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор''.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия в България), всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://coca-cola.bg

2.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички бензиностанции на Ромпетрол на територията на Република България, обозначени със съответните рекламни материали ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

 

5.1.  Кампанията за награди по чл 7.1. стартира от 00:00 ч. на 20.11.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 31.12.2023 г. или до изчерпване на количествата скреч листи или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.1., което настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

 

6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговски марки: Coca‑Cola, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – всички обекти (бензиностанции) от верига Ромпетрол, обозначени със съответните рекламни материали („Участващи продукти“), а именно:

 

o   0.5Л Coca‑Cola Original

o   0.5Л Coca‑Cola Без Захар

o   0.5Л Coca‑Cola Лимон

o   0.5Л Fanta всички вкусове

o   0.5Л Sprite

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Общия брой награди от Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – бензиностанции на Ромпетрол в България са:

·       Coca‑Cola Коледна кутия – 1500 броя

·       Coca‑Cola Коледна чаша – 1500 броя

 

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

8.1 Промоционална механика с участие за награди по Част 7 чл. 7.1 на място в Участващите обекти – бензиностанции на Ромпетрол в Българияwww.coca-cola.bg:

 

8.1.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, изтрий скреч поле и разбери дали печелиш награда“, за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди (Награди от Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти – бензиностанции на Ромпетрол в България), при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

8.1.2. За участие в Кампанията е необходима покупка на два броя Участващи продукта в пластмасови бутилки от 500 мл Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Coca‑Cola Лимон, Fanta всички вкусове или Sprite, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от Участващ обект - търговския обект/бензиностанция на Ромпетрол в България за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът изтрива скреч поле на каса в същия търговски обект, непосредствено при покупката.

Не се предоставя възможност за изтриване на скреч поле, ако касова бележка бъде предоставена на по-късен етап - след покупката.

Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1. и я получава на място в обекта.

Скреч поле и награди се получават в рамките на периода на Кампанията, посочен по-горе в тези правила или до изчерпване на количествата скреч листи или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.1., което настъпи по-рано.

8.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 9.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

 

9.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела  и спорове за собственост върху касови бележки.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Кампанията, спазвайки настоящите официални правила.

 

ЧАСТ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

10.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Кампанията продукти.

10.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

10.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

11.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

 

12.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

 

Приложение №1: Промоционални награди

Промоция:

“Купи два продукта на Coca‑Cola от 500 мл, изтрий скреч поле и разбери дали печелиш награда“

 

1.     Coca‑Cola Коледна кутия – 1500 броя

2.     Coca‑Cola Коледна чаша – 1500 броя

 

 

rompetrol