ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА"

Публикувано на: 23.11.2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1.        Възложител на промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“ („Промоцията“) е S.A. Coca‑Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

1.2.        Организатор на Промоцията е Wunderman Thompson, 15-17 Tintiyawa str.,  Sofia, Bulgaria („Организатор“).

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.    С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2.    Официалните правила се публикуват в сайта coca-cola.com/bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3.    Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт coca-cola.com/bg.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1.    Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“ се провежда на територията на Република България. 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1.    В Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“ имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение INSTAGRAM и живеещи на територията на Република България. 

4.2.    С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Промоция. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Промоция.

4.3.    Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Промоцията или да предоставят свои лични данни.

4.4.    В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

5.1.    Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“, която се провежда в INSTAGRAM профила на https://www.instagram.com/cocacola_bulgaria, https://www.instagram.com/torinolatino/, https://www.instagram.com/pashata_official/ и https://www.instagram.com/thevoiceradiotv стартира на 23.11.2023 г. и продължава до 30.11.2023 г. - последен ден за участие в играта в приложението на INSTAGRAM.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1.    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“ на томболен принцип, са:

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Бургас, 2 декември, DOCK 5;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. София, 8 декември, Club Illuzion;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Пловдив, 15 декември, Bushido;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Стара Загора, 16 декември, Cavalli;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Велико Търново, 21 декември, Premium;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Варна, 22 декември, Porte;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Плевен, 29 декември, Flame;

2 двойни покани за турнето на Торино и Пашата в гр. Русе, 30 декември, The Bank;

*Всяка двойна покана осигурява достъп до дадено събитие за 2 човека.

 

6.2.    На случаен принцип, чрез електронен жребий сред участниците в томболата, ще бъдат изтеглени 16 (шестнадесет) победители на 30.11.2023 г. и обявени в коментар под публикацията от профила на @thevoiceradiotv в Instagram.

6.3.    Стойността на описаните в т. 7.1 на настоящия раздел награди не надвишава 30 лв.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

А. Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“:

8.1.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение INSTAGRAM. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение INSTAGRAM.  Регистрация за играта може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението.

Минималната възраст за участие в Промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С участие в теглене на награда в приложението INSTAGRAM, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

8.2.    Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

8.3.    В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 6.1. от един потребител.

8.4.    Тегленето на награди по точка 6.1. ще бъде извършено еднократно за периода на Промоцията на 26.09.2023, като печелившите ще бъдат информирани между 30.11.2023 г. и 1.12.2023 г. с коментар под публикацията, обявяващ победителите в играта. Победителят трябва да се свърже на лично съобщение с профила на The Voice Radio and TV и да получи подробности относно получаването на наградата.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

А. Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“

9.1.    Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

9.2.    Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен с коментар от профила на Coca‑Cola Bulgaria в Instagram, че е победител в ИГРАТА. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

9.3.     Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       Печелившият ще има срок до 4.12.2023 г, 17:00 ч.. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките до 4.12.2023 г. (17:00 ч.) , след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът няма задължение да предостави наградата. Наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

 

 

·       Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

 

·       Наградата ще бъде изпратена на печелившия участник по куриер. Печелившият участник следва да предостави трите си имена, точен адрес и телефон, за да получи наградата. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Промоцията и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с телефонно обаждане на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна).

 

·       Печелившият ще има срок до 04.12.2023 г., 17:00 ч. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

9.4.    Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоциите по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Промоцията участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Промоцията “СПЕЧЕЛИ ДВОЙНА ПОКАНА ЗА ТУРНЕТО НА ТОРИНО И ПАШАТА“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com , обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.       На адреса на организатора: гр. София, ул. Тинтява 15-17, София, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.        На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

·       идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

·       идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на New Moment New Ideas Company могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Wunderman-Thompson (б) трети лица, действащи от името и под контрола на New Moment New Ideas Company (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Wunderman-Thomps, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Wunderman-Thomps има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.