ឈ្នះដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបទពិសោធន៍ K-POP IDOL។ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងអ្នកតាមកូកា-កូឡា FB Messenger សម្រាប់ការបើករង្វាន់។

ឈ្នះ Iphone 15 Pro Max 256GB ប្រចាំសប្តាហ៍។ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងអ្នកតាមកូកា-កូឡា FB Messenger សម្រាប់ការបើករង្វាន់។

តើអ្នកជាអ្នកមានសំណាងឬ?

បន្តការ ញំុា-ស្កេន ដើមី្បមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ និងរង្វាន់ដ៏ទៃទៀតយ៉ាងច្រើន។​

អ្នកឈ្នះប្រចាំសប្នាហ៍ទី 1

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលតារាងឈ្មោះអ្នកឈ្នះ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងទៅអ្នកតាមរយៈ​ កូកា-កូឡា FB Messenger ឬ លេខទូរស័ព្ទសេវាអតិថិជនឥតគិតថ្លៃ 1800 20 2222

អ្នកឈ្នះប្រចាំសប្នាហ៍ទី 2

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលតារាងឈ្មោះអ្នកឈ្នះ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងទៅអ្នកតាមរយៈ​ កូកា-កូឡា FB Messenger ឬ លេខទូរស័ព្ទសេវាអតិថិជនឥតគិតថ្លៃ 1800 20 2222