NASZA POLITYKA TRANSPARENTNOSCI

Zgodnie z polityką transparentności, w ramach której The Coca- Cola Company zobowiązała się do upublicznienia informacji na temat finansowania przez nią partnerstw i badań naukowych, dotyczących zdrowia i jakości życia, my także udostępniamy listę organizacji , z którymi współpracowaliśmy i konsultowaliśmy się.

 

Zarządzanie Kaloriami - patronat merytoryczny
 
Partnerstwo
 
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłoscią
 
15 000,00 zł
 
2016
 
Zarządzanie Kaloriami - patronat merytoryczny
 
Partnerstwo
 
Instytut Żywności i Żywienia
 
50 000,00 zł
 
2016
 
Zarządzanie Kaloriami - sponsoring konferencji naukowej Fizjologiczne uwarunkowan
 
Sponsoring
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
4 000,00 zł
 
2016
 
Tłumaczenie i adaptacja nowej strony internetowej ISA
 
Partnerstwo
 
Międzynarodowe Stowarzyszenie ds Słodzików (International Sweeteners Association - ISA)
 
22 000,00 zł
 
2015
 
Sponsoring - Konferencja "Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego
 
Partnerstwo
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
5 000,00 zł
 
2014
 
Rozprowadzanie materiałów na temat niskokalorycznych słodzików w czasie wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie
 
Partnerstwo
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 
6 000,00 zł
 
2014
 
Wsparcie kampanii edukacyjnej dla studentów medycyny
 
Partnerstwo
 
Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
 
20 000,00 zł
 
2013
 
Grant Edukacyjny na przeprowadzenie badań do pracy magisterskej studenta
 
Partnerstwo
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
6 000,00 zł
 
2013
 
Wsparcie kampanii edukacyjnej dla studentów medycyny
 
Partnerstwo
 
Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
 
20 000,00 zł
 
2013
 
Rozprowadzanie materiałów na temat niskokalorycznych słodzików w czasie wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie
 
Partnerstwo
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 
6 000,00 zł
 
2013
 
Kulinarny warsztat dla diabetyków - Nisko kaloryczne słodziki i jak używać ich w kuchni
 
Partnerstwo
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 
4 150,41 zł
 
2013
 
Międzynarodowy Dzień Diabetyka i Międzynarodowy Dzień Cukrzycy - udział w wydarzeniu
 
Partnerstwo
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 
9 778,01 zł
 
2013
 
Dzień Diabetyka - dystrybucja materiałów edukacyjnych
 
Partnerstwo
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 
8 000,00 zł
 
2013
 
Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu materiałów edukacyjnych
 
Partnerstwo
 
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 
11 000,00 zł
 
2013
 
Dni nawodnienia - dystrybucja materiałów edukacyjnych
 
Partnerstwo
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 
5 471,00 zł
 
2013
 
Grant The Coca‑Cola Foundation - Program Edukacyjny "Mądre Żywienie Zdrowe Pokolenie"
 
Partnerstwo
 
Polskie Towarzystwo Dietetyki
 
1 805 000,00 zł
 
2012
 
     
     

Nasza firma zapewnia wsparcie finasowe dla działań dotyczących udostępniania praktycznych informacji na temat odżywania, aktywności fizycznej oraz stylu życia konsumentom i środowisku naukowemu w Polsce. Działania te obejmują wsparcie dla programów edukujących konsumentów na temat zdrowego życia, prelekcje na konferencjach oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych.

Nasze podejście do finansowania badań naukowych:

 

W przypadku wszystkich finansowanych badań w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia wymienionych poniżej, badacze:

 • powinni przeprowadzać badania poparte faktami, transparentne i zaprojektowane w sposób obiektywny;
 • powinni należycie formułować hipotezy i prowadzić badania, które udzielą odpowiedzi na postawione pytania, bez faworyzowania określonych wyników;
 • sprawują pełną kontrolę nad projektem badania, jego realizacją oraz gromadzeniem, analizą i interpretacją danych;
 • są zachęcani do publikacji;
 • powinni ujawniać swoje źródła finansowania we wszystkich rodzajach publikacji i podczas publicznych prezentacji wyników.

The Coca‑Cola Company w żadnym wypadku nie dysponuje prawem do zapobiegania publikacji wyników badań. The Coca‑Cola Company nigdy nie uzależnia finansowania od wyników badania.

Pozycje włączone oraz wyłączone z ujawnienia za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uwzględnione porozumienia:

1.  Finansowanie zapewnione przez Coca‑Cola Poland Services (CCPS) lub amerykańską centralę The Coca‑Cola Company podmiotom znajdującym się na terenie Polski w celach edukacyjnych dotyczących diety, odżywiania i zdrowia lub aktywności fizycznej.

2.  Finansowanie zapewnione przez Coca‑Cola Poland Services (CCPS), The Coca‑Cola Foundation lub amerykańską centralę The Coca‑Cola Company podmiotom znajdującym się na terenie Polski w ramach programów na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz działań związanych z komunikacją prowadzonych na terenie Polski.

Wyłączone badania i porozumienia:

 • Badania prowadzone przez podmioty spoza terenu Polski nie objęte finansowaniem przez Coca‑Cola Poland Services (CCPS) lub amerykańską centralę The Coca‑ColaCompany.
 • Programy i działania prowadzone poza terenem Polski nie objęte finansowaniem przez Coca‑Cola Poland Services (CCPS), The Coca‑Cola Foundation lub amerykańską centralę The Coca‑Cola Company.
 • Badania nad składnikami, opakowaniami, produktami lub markami niepowiązane z obszarami diety, odżywiania i zdrowia lub aktywnością fizyczną.
 • Badania i rozwój w zakresie nowych składników, opakowań, produktów lub marek.
 • Płatności na rzecz stron trzecich będących dostawcami usług medialnych, reklamowych i logistycznych w ramach wsparcia „Porozumień” w zakresie wymienionych programów na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz działań komunikacyjnych.
 • Wsparcie poniżej 2000 złotych.

Na potrzeby niniejszej listy termin „porozumienie” stosowany jest w znaczeniu nieformalnym i odnosi się do naszych relacji z podmiotami znajdującymi się na terenie Polski, które otrzymały finansowanie ze strony Coca‑Cola Poland Services (CCPS), The Coca‑Cola Foundation lub amerykańskiej centrali The Coca‑Cola Company w celu wsparcia ich programów na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz działań komunikacyjnych realizowanych w Polsce od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. W celu uzyskania informacji o wsparciu prowadzonym przez The Coca‑Cola Company, dla różnych organizacji załączamy link do amerykańskiej strony: http://transparency.coca-colacompany.com

Umieszczenie na liście osoby nie oznacza, że ta osoba utrzymuje obecnie jakiekolwiek relacje z The Coca‑Cola Company.

W latach 2010-2020 współpracowaliśmy z następującymi ekspertami:

 • Dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
 • Dr hab. N med. Lucyna Ostrowska
 • Prof. Dr hab. N med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
 • Dr n med. Piotr Jędrusik
 • Prof. Dr hab. N med. Ryszard Gellert
 • Prof. Dr hab. N med. Zbigniew Gaciong
 • Dr n med. Agnieszka Jarosz
 • Dr Inż Katarzyna Okręglicka

Całkowita wartość tej współpracy w tym czasie wynosi 202 671,88 PLN. Środki te zostały przeznaczane na granty, podróże, powiązane wydatki i honoraria.

Jedna osoba, z którą współpracowaliśmy w przeszłości, odmówiła umieszczenia swojego nazwiska na liście. Łączna kwota finansowania przekazana tej osobie w ciągu ostatnich pięciu lat wynosi 4 952,93 PLN. Kwota ta została zawarta w całkowitej kwocie podanej powyżej.

Przedział czasowy: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. Wartości za kolejna lata zostaną ujawnione w ramach późniejszych aktualizacji.

Poczyniliśmy w najlepszej wierze wszelkie wysiłki, aby ujawnić wszystkie przypadki finansowania spełniające kryteria włączenia. Jeśli pomimo to w wyniku przeoczenia pominęliśmy pewne przypadki spełniające te kryteria, ujawnimy je w ramach jednej z przyszłych aktualizacji, których planujemy dokonywać w odstępach półrocznych.

Często zadawane pytania

1. Jaki jest cel powstania tej strony internetowej?

Strona internetowa stanowi kluczowy, pierwszy krok dla Coca‑Cola w Polsce, na drodze do transparentnego przekazania informacji na temat finansowego wsparcia inicjatyw, dotyczących zdrowia i jakości życia. Zawiera również listę specjalistów do spraw zdrowia i żywienia oraz ekspertów naukowych, z którymi współpracowaliśmy przez pięć ostatnich lat. Choć zawsze otwarcie mówiliśmy o naszych działaniach dotyczących finansowania projektów z zakresu zdrowia i żywienia, powyższa strona internetowa zwiększy ich dostępność i ułatwi poszukiwanie tych informacji.

Będziemy wdzięczni za sugestie oraz pytania, dotyczące naszych działań w tym zakresie. Prosimy o skontaktowanie się z nami, wysyłając wiadomość na adres: politykatransparentnosci@coca-cola.com

2. Jakie inne kroki planuje podjąć Coca‑Cola w Polsce, by zwiększyć transparentność swoich partnerstw z zakresu zdrowia i żywienia?

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przekazanym przez nas wsparciu finansowym na rzecz partnerstw w zakresie zdrowia i jakości życia, jest pierwszym krokiem prowadzącym do podejmowania kolejnych wysiłków w celu stania się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem.

Kontynuując te działania, jednocześnie próbujemy poprawić nasze podejście do zagadnienia otyłości. Pragniemy publicznie dzielić się osiągniętymi przez nas postępami.

3. Dlaczego właśnie teraz publikujecie te informacje?

Rozumiemy, że ludzie zadają pytania dotyczące naszego wsparcia dla partnerstw dotyczących zdrowia i jakości życia. Nasza firma pracuje obecnie nad upublicznieniem tych informacji w wielu krajach.

Celem tej dedykowanej strony internetowej jest udostepnienie tych informacji, które będziemy uaktualniać co roku. Będziemy wdzięczni za Państwa opinie oraz ewentualne dodatkowe pytania. Prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres: politykatransparentnosci@coca-cola.com

4. Co na tej liście oznacza wyraz „partnerstwo”?

Dla celów naszej listy, używamy wyrażenia „partnerstwo” w ujęciu potocznym, w odniesieniu do naszych kontaktów z jednostkami znajdującymi się w Polsce, które otrzymały finansowanie od The Coca‑Cola Company, na poziomie grupowym, lokalnym lub też od Fundacji The Coca- Cola, celem wsparcia programów i działalności informacyjnej, dotyczącej zdrowia i jakości życia, jakie przeprowadziły w Polsce w latach od 2010 do 2015 roku.

5. Czy The Coca- Cola Company prowadzi badania naukowe?

The Coca‑Cola Company nie prowadzi własnych badań naukowych. Skupiamy się na wsparciu działań badawczych, przeprowadzanych przez niezależne i powszechnie uznane instytuty badawcze oraz uniwersytety. Organizacje te, oraz badacze naukowi, to instytucje i osoby wysoko cenione w zakresie swoich kompetencji. Stosują się oni do ich własnych, wewnętrznych, bardzo restrykcyjnych przepisów i procedur, dotyczących tworzenia i przeprowadzania badań naukowych, w tym również ograniczeń związanych z pozyskiwaniem finansowania dla badań naukowych.

Coca‑Cola w Polsce ogranicza swoje działania jedynie do akcji o charakterze edukacyjnym i promującym zdrowy i aktywny styl życia.

6. Dlaczego The Coca- Cola Company finansuje badania naukowe?

The Coca‑Cola Company finansuje badania naukowe, by badać zagadnienia, jakie pojawiały się w odniesieniu do naszych produktów, oraz w celu poszerzenia wiedzy na temat problemu otyłości. Przekazaliśmy finansowanie niezależnym i uznanym ekspertom oraz instytucjom na świecie, którzy:

 • przeprowadzą badania naukowe, które będą faktyczne, transparentne oraz obiektywnie zaprojektowane.
 • wygenerują poprawnie brzmiące hipotezy, oraz przeprowadzą badania naukowe, które dadzą odpowiedź na związane z tematem badań pytania, a nie będą wspierać konkretnego szczególnego wyniku;
 • mają pełną kontrolę nad konstrukcją studiów/badań, ich przeprowadzeniem oraz gromadzeniem, analizą i interpretacją danych;
 • zachęcani są do publikacji swoich badań, oraz
 • podadzą do publicznej wiadomości źródła finansowania we wszystkich swoich publikacjach oraz publicznych prezentacjach danych.

The Coca‑Cola Company w żaden sposób nie ma prawa zabronić publikacji wyników badań naukowych; finansowanie nie jest też w żaden sposób uwarunkowane wynikiem badań naukowych.

Coca‑Cola finansuje również inne badania naukowe w celu zdobywania nowej wiedzy. Jest to dla nas najlepszy sposób, by informować naszych konsumentów o składnikach, produktach oraz rodzajach opakowań.

Coca‑Cola w Polsce nie finansuje badań naukowych, a jedynie skupia się na działaniach edukacyjnych i promujących zdrowy i aktywny styl życia.

7. Jaką mamy pewność, że zamieszczona przez Państwa na stronie internetowej lista działań dotyczących finansowania jest pełna/ kompletna?

Działając w dobrej wierze, podjęliśmy wysiłki, zmierzające do ujawnienia wszystkich form finansowania w ramach zawartych kryteriów. Jeśli nieintencjonalnie ominęliśmy jakiekolwiek informacje spełniające te kryteria, zobowiązujemy się do ujawnienia ich w ramach kolejnych aktualizacji, jakie planujemy przeprowadzać każdego roku.

8. Dlaczego Coca‑Cola finansuje organizacje zdrowotne i medyczne?

Wspieramy szereg różnych organizacji, ponieważ tworzą, przeprowadzają i promują one programy skupiające się wokół tematu zdrowia i poprawy jakości życia, oraz zajmują się doradztwem/wsparciem w tym zakresie. Finansujemy również organizacje, których celem jest zwiększanie świadomości oraz edukowanie ludzi na temat tego, jak prowadzić zdrowy i aktywny styl życia. Wspieramy je finansowo poprzez działalność firmy The Coca‑Cola Company oraz jej Fundacji na poziomie korporacyjnym oraz lokalnym.

9. Czy oczekujecie, że organizacje, które otrzymują od Was wsparcie finansowe, będą wspierać wasze produkty?

Nie. Nasze wsparcie finansowe przekazywane jest w celu wspierania misji oraz celów danej organizacji. Nie jest obwarowane jest żadnymi warunkami.