REGULAMIN PROMOCJI

„Summer z Fanta”

1. Organizator i czas trwania Promocji

1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Summer z Fanta” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Promocja odbywa się w okresie od dnia 3 lipca 2023r. od godziny 12:00 do dnia 31 sierpnia 2023r. do godziny 17:00, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

1.3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094).

2. Uczestnik Promocji.

2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 3 lipca 2023 r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.

2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

3. Zasady przeprowadzenia Promocji.

3.1 Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:

a) dokonać zakupu minimum 6 promocyjnych napojów spośród wszystkich pojemności butelek PET Fanta oraz Fanta Zero, dalej "Produkt Promocyjny", które zawierają pod nakrętką butelki, niepowtarzalny kod („Kod”), zachować nakrętkę opakowania Produktu Promocyjnego oraz paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. 1 Kod jest równy 1 Tokenowi.

b) zdobyć 1000 punktów z gry;

c) postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wprowadzić Tokeny oraz 1000 punktów z gry i wymienić je na nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. poniżej.

3.2 Każdy Uczestnik może odebrać po 1 nagrodzie z każdego rodzaju nagród, w całym okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem treści pkt 3.1. powyżej.

3.3 Wszystkie nagrody w Promocji zostały podzielone na dziewięć (9) transz, które zostaną uruchomione do odebrania przez Uczestników w Aplikacji zgodnie z pkt. 3.1:

1. transza nagród zostanie uruchomiona 3 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 1:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

2. transza nagród zostanie uruchomiona 10 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 2:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

3. transza nagród zostanie uruchomiona 17 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 3:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

4. transza nagród zostanie uruchomiona 24 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 4:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

5. transza nagród zostanie uruchomiona 31 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 5:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

6. transza nagród zostanie uruchomiona 7 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 6:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

7. transza nagród zostanie uruchomiona 14 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 7:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

8. transza nagród zostanie uruchomiona 21 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 8:

35 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

70 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

9. transza nagród zostanie uruchomiona 28 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 9:

20 szt. bonów do Sizeer - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

50 szt. e-kart Goodie - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

40 szt. kodów do PlayStation Store - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.3

Nieodebrane nagrody z transz od 1 do 8, przechodzą na każdą kolejną transzę. Nieodebrane nagrody z transzy 9 pozostają własnością Organizatora promocji.

4. Nagrody w Promocji.

4.1. 300 e-bonów do wykorzystania w sklepach Sizeer, każdy o wartości 50,00 złotych.

ZASADY REALIZACJI BONÓW SIZEER:

1. Kody mogą być realizowane od razu po ich udostępnieniu Użytkownikom, do końca ostatniego dnia ważności włącznie, czyli do 27.06.2024r.

2. Przy realizacji Bonu Towarowego w sklepie internetowym Sprzedawcy numer Kodu należy wpisać w otrzymanym formularzu w trakcie składania zamówienia. Wartość do zapłaty zostanie obniżona o wartość nominalną Kodu.

3. Aby zrealizować Bon Towarowy w sklepie stacjonarnym Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Kodu pracownikowi sklepu zgodnie ze specyfiką Bonu Towarowego.

4. Kod upoważnia do opłacenia zakupów łącznie z przesyłką.

5. Każdy Kod jest unikalny i może zostać zrealizowany tylko jeden raz, w ramach wartości nominalnej towaru w Sieci.

6. Podczas jednej transakcji Użytkownik może łączyć Kody, osobno dla towarów dostępnych w ofercie Sieci.

7. W przypadku, gdy wartość Kodu jest mniejsza niż kwota transakcji, Użytkownik dopłaca resztę kartą, gotówką lub przelewem – zgodnie z dostępnymi w salonach Sprzedawcy opcjami na dzień transakcji. Transakcja dokonywana przez Użytkownika z użyciem Kodu z Bonu Towarowego w sklepach internetowych Sprzedawcy jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy wartość transakcji jest nie niższa niż wartość nominalna danego Bonu Towarowego.

8. Kody nie mogą być wymieniane na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty z Kodów w przypadku gdy wartość transakcji jest mniejsza niż wartość Kodu.

9. Kod może być wykorzystany tylko podczas jednej transakcji – kwota niewykorzystana w trakcie pierwszej transakcji przepada.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów opłaconych przy użyciu Kodu, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w formie nowego Kodu o wartości równej wartości Kodu zrealizowanego na zakup zwracanego towaru, w ciągu 7 dni od daty zwrotu lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Dopłaty do transakcji gotówką lub kartą zostaną zwrócone analogicznie według źródła płatności.

11. Szczegółowe warunki i zasady realizacji Kodów reguluje wydany przez Sprzedawcę – Regulamin Bonów.

4.2. 450 e-kart Goodie , każda o wartości 50,00 złotych

ZASADY REALIZACJI E-KART GOODIE:

1. E-karty mogą zostać aktywowane niezwłocznie po otrzymaniu kodu, do 31.10.2023r

2. Szczegóły dotyczące aktywacji oraz użytkowania środków na e-karcie znajdują się w Instrukcji dla użytkownika

4.3. 600 kodów do PlayStation Store, każdy o wartości 50,00 złotych.

ZASADY REALIZACJI KODÓW PLAYSTATION STORE:

Karta PlayStation pozwala kupić materiały (gry, dodatki, mikropłatności) na konsole PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3 i PSP i PS Vita.

Jak skorzystać?

1. Załóż konto za pomocą PS5, PS4 lub PS3 z dostępem do Internetu, odwiedzając stronę eu.playstation.com/registration.

2. Odwiedź sklep PlayStation®Store, wybierz opcję „Realizacja kodów” i wprowadź 12-cyfrowy kod.

3. Wybierz się na wirtualne zakupy.

Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na inną rzecz czy prawo i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

5. Termin wydania nagród

Wszystkie nagrody wymienione w pkt. 4 niniejszego regulaminu, będą wydawane bezpośrednio przez Aplikację Coca‑Cola, w postaci kodu, po spełnieniu warunków z pkt. 3.1. Zasady realizacji każdej nagrody, zostały szczegółowo opisane w pkt. 4 powyżej.

6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 14 września 2023r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja promocji – „Summer z Fanta” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Summer z Fanta”

6.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5 Postępowanie reklamacyjna nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola, takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej aplikacji.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7.2. Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.