REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Fuzetea - Odkryj Fuzję smaków i wygrywaj

 

1.             Organizator i czas trwania Loterii.

1.1.      Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Fuzetea - Odkryj Fuzję smaków i wygrywaj”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Loteria rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2024r. i trwa do dnia 30 sierpnia 2024 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszeń w Loterii można dokonywać w okresie od dnia 8 kwietnia 2024r. od godziny 12:00, do dnia 31 maja 2024r. do godziny 17:00.

1.3.      Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.      Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.      Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

 

2.             Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1.      Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2024r. ukończyła 13 lat, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Loterii ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. i w pkt 4.1.4. poniżej może wygrać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat. O warunku ukończenia 18 lat, każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, jest informowana w Aplikacji.

2.2.      W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp. j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3.      Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1.      W okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024r. do godziny 17:00 każda osoba, która dokona zakupu co najmniej 1 napoju Fuzetea, lub Fuzetea Juicy w butelce PET, zwanego dalej „Produktem Promocyjnym”, może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon z kasy fiskalnej lub fakturę imienną (tj. fakturę wystawioną na rzecz konsumenta) dokumentującą nabycie Produktu Promocyjnego (dalej „Dowód Zakupu”).

3.2.      Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 8 kwietnia 2024r. od godziny 12:00 do dnia 31 maja 2024r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji, dodać czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu. Aplikacja weryfikuje Dowód Zakupu rozpoznając dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego. W przypadku gdy Aplikacja nie rozpozna Dowodu Zakupu, lub nie rozpozna Produktu Promocyjnego, Uczestnik zgłasza ręcznie w Aplikacji Dowód Zakupu, a spełnienie wymagań określonych w pkt 3.1. powyżej, weryfikuje Organizator. Z tytułu prawidłowego dodania Dowodu Zakupu w Aplikacji Uczestnik otrzymuje liść („Liść”).

3.3.      Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 8 kwietnia 2024r. od godziny 12:00 do dnia 31 maja 2024r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „nagrody” wymienić 1 Liść na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Liściowi. Jednocześnie Uczestnik dokonując Zgłoszenia wybiera nagrodę, o którą gra spośród nagród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej.

3.4.      O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, w przypadku wyboru nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. lub 4.1.3. poniżej, na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wylosował nagrodę, o której mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu.

3.5.      Zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu.

3.6.      Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w swojej siedzibie, w dniu 8 kwietnia 2024r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień trwania loterii oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

3.7.      Ponadto, w dniach: 15/04/2024r., 22/04/2024r., 29/04/2024r., 6/05/2024r., 13/05/2024r., 20/05/2024r., 27/05/2024r., 3/06/2024r. Organizator w swojej siedzibie, przeprowadza losowania zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.4., 4.1.5. i 4.1.6 poniżej („Losowanie”). W każdym Losowaniu, losowane są: 2 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.4. poniżej, 37 nagród, o których mowa w pkt 4.1.5. poniżej, za wyjątkiem Losowania które odbywa się w dniu 3/06/2024r. w którym losowanych jest 31 nagród, o których mowa w pkt 4.1.5. poniżej i 14 nagród, o których mowa w pkt 4.1.6. poniżej, za wyjątkiem Losowania które odbywa się w dniu 3/06/2024r. w którym losowanych jest 10 nagród, o których mowa w pkt 4.1.6. poniżej. W Losowaniu nagrody, o której mowa w pkt 4.1.4. biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w myśl pkt 3.3. powyżej wybrali nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. poniżej. W Losowaniu nagrody, o której mowa w pkt 4.1.5. biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w myśl pkt 3.3. powyżej, wybrali nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.2. poniżej. W Losowaniu nagrody, o której mowa w pkt 4.1.6. biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w myśl pkt 3.3. powyżej, wybrali nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.3. poniżej. W Losowaniu, które odbywa się w dniu:

•        15/04/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 8/04/2024r. od godziny 12:00, do dnia 14/04/2024r.;

•        22/04/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 15/04/2024r. do dnia 21/04/2024r.;

•        29/04/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 22/04/2024r. do dnia 28/04/2024r.;

•        6/05/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 29/04/2024r. do dnia 5/05/2024r.;

•        13/05/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 6/05/2024r. do dnia 12/05/2024r.;

•        20/05/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 13/05/2024r. do dnia 19/05/2024r.;

•        27/05/2024r., udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 20/05/2024r. do dnia 26/05/2024r.;

•        3/06/2024r. udział biorą Zgłoszenie Uczestników wylosowane w okresie od dnia 27/05/2024r. do dnia 31/05/2024r. do godziny 17:00.

Do wylosowanego w Losowaniach Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 2 Zgłoszenia rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

3.8.      Ponadto, w dniu 3 czerwca 2024r. spośród wszystkich Zgłoszeń w Loterii Organizator wylosuje 3 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.7. poniżej („Losowanie Finałowe”). Do wylosowanego w Losowaniu Finałowym Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 2 Zgłoszenia rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

3.9.      Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie 7 nagród, z tym że nie więcej niż: 3 nagrody, w tym po 1 nagrodzie z każdej wymienionej w pkt 4.1.1. do 4.1.3. poniżej, 3 nagrody w Losowaniu, w tym po 1 nagrodzie z każdej wymienionej w pkt 4.1.4. do 4.1.6. poniżej i 1 nagrodę w której mowa w pkt 4.1.7. poniżej. Nagroda nie zostanie wydana jeżeli na podany w myśl pkt 5.1. przez zwycięzcę adres do doręczeń, Organizator wysłał uprzednio nagrody z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator ustala liczbę wydanych Uczestnikowi nagród także po podanym przez Uczestnika adresie e-mail, numerze telefonu, lub loginie w Aplikacji.

3.10.    Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.11.   Organizator w terminie do dnia 17 czerwca 2024r. zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego Dowodu Zakupu. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Dowodu Zakupu do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Dowód Zakupu powinien zostać doręczony do Organizatora w terminie 6 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Dowód Zakupu na adres wskazany przez Uczestnika.

3.12.    Organizator w dniu 10 czerwca 2024r. w swojej siedzibie przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców, może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej („Losowanie Dodatkowe”), w przypadku gdy nagrody nie zostały wylosowane, lub zwycięzcy nagród wyłonieni w myśl pkt 3.2. powyżej nie spełnili w terminie warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie Dodatkowe przeprowadzane jest spośród wszystkich niewylosowanych Zgłoszeń w Loterii, z zastrzeżeniem dokonanego przez Uczestnika wyboru nagrody w myśl pkt 3.2. powyżej. Do wylosowanego w Losowaniu Dodatkowym Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 1 Zgłoszenie rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

 

4.             Nagrody Loterii.

4.1.      Nagrodami w Loterii są:

4.1.1.  8 kamer DJI OSMO POCKET 3, o wartości 2.750,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 306,00 zł, o łącznej wartości 3.056,00 zł każda;

4.1.2.  54 par słuchawek Sennheiser HD 450BT, o wartości 850,00 zł każdy;

4.1.3.  54 plecaki CabinZero, o wartości 670,00 złotych każdy;

4.1.4.  16 voucherów na usługę VPN na 2 miesiące o wartości 125,00 zł każdy;

4.1.5. 290 dostępów do Studio PortalYogi www.portalyogi.pl (subskrypcja na 3 miesiące), o wartości 90,00 zł każdy;

4.1.6.  108 kart przedpłaconych zasilona kwotą 300,00 zł każda;

4.1.7. 3 vouchery do wykorzystania na zakupy na portalu Katalog Marzeń o wartości 10.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111,00 zł, o łącznej wartości 11.111,00 zł każdy.

4.2.      Pula nagród w Loterii wynosi 200.361,00 zł brutto.

4.3.      Szczegółowa treść vouchera, o którym mowa w pkt 4.1.7. powyżej, oraz szczegóły odnośnie wykorzystania vouchera na usługę VPN oraz dostępu do portalu Yogi znajduje się w Aplikacji.

 

5.             Odbiór nagrody.

5.1.      Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej są informowani o wylosowanej nagrodzie bezpośrednio w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej otrzymują link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Link/odnośnik pozostaje aktywny przez okres 72 godzin. Zwycięzcy nagród w Losowaniu, w Losowaniu Finałowym oraz zwycięzcy nagród w Losowaniu Dodatkowym są informowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia Losowania, Losowania Finałowego lub Losowania Dodatkowego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Aplikacji, w którego treści Organizator przesyła link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem także telefonicznie.

5.2.      Zwycięzcy nagród, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, wpisując w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodny z adresem a-mail podanym w Aplikacji, adres do doręczeń na terytorium RP. Dodatkowo w przypadku nagród o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.7. powyżej zwycięzca zobowiązany jest podać nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej.

5.3.      Zwycięzca powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 72 godzin od chwili otrzymania e-mail z informacją o wygranej. W przypadku, gdy zwycięzca Losowania lub Losowania Finałowego nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a pierwsza osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Pierwsza osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do 1 zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a druga osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając email), w terminie 2 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez pierwszą osobę z listy rezerwowej. Druga osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy druga osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.4.      W przypadku, gdy zwycięzca Losowania Dodatkowego nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.5.      Nagrody w Loterii, o których mowa w pkt 4.1.4. i 4.1.5. powyżej są wysyłane w postaci kodu na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. powyżej. Pozostałe nagrody w Loterii są wysyłane przesyłką kurierską na adres zwycięzcy podany w myśl pkt 5.2. powyżej.

5.6.      Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

5.7.      Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że od wartości nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.7. powyżej, Organizator potrąca podatek w wysokości 10% wartości nagrody, stanowiący równowartość nagrody pieniężnej i przeznacza ją na zapłatę podatku.

5.8.      Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 lipca 2024 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. Nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy, jeśli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, o którym mowa w pkt 3.11. powyżej.

 

6.             Komisja.

6.1.      Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2.      W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.      Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.      Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

7.             Postępowanie reklamacyjne.

7.1.      Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 sierpnia 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 20 sierpnia 2024 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.      Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa

z dopiskiem reklamacja loterii – " Fuzetea - Odkryj Fuzję smaków i wygrywaj " lub na adres email: reklamacje@fortis.pl

w temacie email wpisując reklamacja loterii – "Fuzetea - Odkryj Fuzję smaków i wygrywaj

7.4.       Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.      Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2024 r.

7.6.       Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.       Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

8.             Postanowienia końcowe.

8.1.      Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w Aplikacji oraz na stronie internetowej pod adresem: www.fortispromocje.pl, oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Treść i warunki vouchera znajdują się w Aplikacji. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.      Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując Zgłoszenia do Loterii oświadczają, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii i odbiór nagród.

8.3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.       Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.5.       Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781).