REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria KINLEY

1. Organizator i czas trwania Loterii.

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Loteria KINLEY”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem". 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 3 lipca 2023 r. i trwa do dnia 29 października 2023 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 3 lipca 2023 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 17:00.

1.3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

2. Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 3 lipca 2023r. ukończy 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore.

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp. j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1. W okresie od dnia 3 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 17:00 każda osoba, która dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 napoju Kinley w butelce PET, lub puszce zawierającej pod nakrętką lub zawleczką niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”), zwany dalej „Produktem Promocyjnym”, może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować nakrętkę lub zawleczkę z Kodem oraz paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego.

3.2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 3 lipca 2023r. od godziny 12:00 do dnia 31 sierpnia 2023r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzenie Kodu w Aplikacji jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia do Loterii („Zgłoszenie”).

3.3. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik wygra nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.4. poniżej, wyświetla się kod.

3.4. Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu.

3.5. Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w swojej siedzibie, w dniu 3 lipca 2023r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień trwania loterii oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

3.6. Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

3.7. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.8. Organizator w terminie do dnia 10 września 2023r. zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego paragonu dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego („Paragon”) oraz nakrętki lub zawleczki opakowania Produktu Promocyjnego. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Paragonu i nakrętki lub zawleczki opakowania Produktu Promocyjnego, do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Paragon i nakrętka lub zawleczka opakowania Produktu Promocyjnego powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Paragon i nakrętkę lub zawleczkę opakowania Produktu Promocyjnego do Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika.

4. Nagrody Loterii.

4.1. Nagrodami w Loterii są:

4.1.1. 18 par słuchawek BOSE o wartości 1.600,00 zł każda;

4.1.2. 45 kart przedpłaconych o wartości 1.000,00 zł każda;

4.1.3. 60 zestawów produktów Kinley, w tym akcesoria, o wartości 695,00 zł każdy;

4.1.4. 2340 kodów na 1 miesięczną subskrypcję „storytel” o wartości 25,00 zł każdy;

4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 174.000,00 zł brutto.

5. Odbiór nagrody.

5.1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. powyżej są informowani o wygranej bezpośrednio w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Zwycięzcy nagród w Loterii, o których mowa w pkt 4.1.1. do 4.1.3. powyżej, otrzymują link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Link/odnośnik zostanie jednocześnie wysłany na adres e-mail zwycięzcy podany w Aplikacji.

5.2. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w terminie 72 godzin od uzyskania informacji o wygranej (wysłanie linku/odnośnika przez Organizatora), wpisując w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, adres e-mail, zgodny z adresem a-mail podanym w Aplikacji, oraz adres do doręczeń na terytorium RP. Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej. Niepełnoletni zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na wzięcie udziału w Loterii i zostanie jej zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni obowiązku w terminie, traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.3. Nagrody w Loterii, o których mowa w pkt 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres zwycięzcy podany w myśl pkt 5.2. powyżej. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.4. Regulaminu są wydawane w postaci kodu, który w przypadku wygranej wyświetla się w Aplikacji. Aby zrealizować nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.4. powyżej, należy wprowadzić otrzymany kod w serwisie internetowym lub aplikacji pn. Storytel.

5.4. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

5.5. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.6. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 września 2023 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. Nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy, jeśli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, o którym mowa w pkt 3.8. powyżej.

6. Komisja.

6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 października 2023 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 19 października 2023 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja loterii – "Loteria KINLEY" lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie email wpisując reklamacja loterii – "Loteria KINLEY”

7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 29 października 2023 r.

7.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronach internetowych Loterii pod adresem: www.fortispromocje.p l, w Aplikacji, oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując Zgłoszenia do Loterii oświadczają, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781).