REGULAMIN PROMOCJI

„Heat Hacks Sprite”

1. Organizator i czas trwania Promocji

1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Heat Hacks Sprite” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Promocja odbywa się w okresie od dnia 3 lipca 2023r. od godziny 12:00 do dnia 31 października 2023r. do godziny 17:00, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

1.3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094).

2. Uczestnik Promocji.

2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 3 lipca 2023 r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.

2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

3. Zasady przeprowadzenia Promocji.

3.1 Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:

a) dokonać zakupu minimum 3 promocyjnych napojów spośród wszystkich pojemności butelek PET Sprite oraz Sprite Zero, dalej "Produkt Promocyjny", które zawierają pod nakrętką butelki, niepowtarzalny kod („Kod”), zachować nakrętkę opakowania Produktu Promocyjnego oraz paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. 1 Kod jest równy 1 Tokenowi.

b) zdobyć 500 punktów z gry;

c) postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wprowadzić Tokeny oraz 500 punktów z gry i wymienić je na nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. poniżej.

3.2 Każdy Uczestnik może odebrać po 1 nagrodzie z każdego rodzaju nagród, w całym okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem treści pkt 3.1. powyżej.

3.3 Wszystkie nagrody w Promocji zostały podzielone na osiemnaście (18) transz, które zostaną uruchomione do odebrania przez Uczestników w Aplikacji zgodnie z pkt. 3.1:

1. transza nagród zostanie uruchomiona 3 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 1:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

2. transza nagród zostanie uruchomiona 10 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 2:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

3. transza nagród zostanie uruchomiona 17 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 3:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

4. transza nagród zostanie uruchomiona 24 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 4:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

5. transza nagród zostanie uruchomiona 31 lipca 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 5:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

6. transza nagród zostanie uruchomiona 7 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 6:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

7. transza nagród zostanie uruchomiona 14 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 7:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

8. transza nagród zostanie uruchomiona 21 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 8:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

9. transza nagród zostanie uruchomiona 28 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 9:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

10. transza nagród zostanie uruchomiona 4 września 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 10:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

11. transza nagród zostanie uruchomiona 11 września 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 11:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

12. transza nagród zostanie uruchomiona 18 września 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 12:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

13. transza nagród zostanie uruchomiona 25 września 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 13:

70 szt. kodów na Spotify Premium - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

14. transza nagród zostanie uruchomiona 2 października 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 14:

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

15. transza nagród zostanie uruchomiona 9 października 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 15:

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

16. transza nagród zostanie uruchomiona 16 października 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 16:

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

17. transza nagród zostanie uruchomiona 23 października 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 17:

70 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

18. transza nagród zostanie uruchomiona 30 października 2023 roku o godzinie 12:00

Ilość nagród w transzy 18:

40 szt. kodów na Steam - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.2

Nieodebrane nagrody z transz od 1 do 17, przechodzą na każdą kolejną transzę. Nieodebrane nagrody z transzy 18 pozostają własnością Organizatora promocji.

4. Nagrody w Promocji.

4.1. 910 kodów na Spotify Premium, każdy o wartości 20,00 złotych.

ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH SPOTIFY:

Pamiętaj: ustawienia kraju lub regionu na koncie muszą pokrywać się z krajem zakupu karty podarunkowej.

1. Zaloguj się na stronie spotify.com/redeem.

2. Podaj kod, który otrzymałeś w aplikacji Coca‑Cola.

3. Kliknij Wykorzystaj.

Jednorazowo możesz otrzymać na swoim koncie nie więcej niż 18 miesięcy Premium. Karta podarunkowa zostanie uwzględniona w płatnościach tytułem subskrypcji. Po wydaniu całej kwoty z karty podarunkowej płatności będą realizowane normalnie. Mogą być wykorzystywane zarówno przez obecnych, jak i nowych użytkowników.

4.2. 600 kodów na Steam, każda o wartości 25,00 złotych

ZASADY REALIZACJI KODÓW NA STEAM:

Instrukcja doładowania

1. Zarejestruj się lub zaloguj na oficjalnej stronie store.steampowered.com

2. Przejdź do widoku konta klikając w zalogowany login i wybierz szczegóły konta

3. Następnie “Dodaj fundusze do portfela”

4. Aby wpisać kod kliknij “Aktywuj kod Portfela STEAM”

5. Wpisz kod i zatwierdź opcją “Kontynuuj”

Uwaga: środki kart podarunkowych Steam po zużyciu zostaną przeliczone na te w walucie twojego Portfela Steam bez względu na miejsce jej zakupu. Karta podarunkowa steam jest bezterminowa. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na inną rzecz czy prawo i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

5. Termin wydania nagród

Wszystkie nagrody wymienione w pkt. 4 niniejszego regulaminu, będą wydawane bezpośrednio przez Aplikację Coca‑Cola, w postaci kodu, po spełnieniu warunków z pkt. 3.1. Zasady realizacji każdej nagrody, zostały szczegółowo opisane w pkt. 4 powyżej.

6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 14 listopada 2023r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja promocji – „Heat Hacks Sprite” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Heat Hacks Sprite”

6.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5 Postępowanie reklamacyjne nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola, takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej aplikacji.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7.2. Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.