REGULAMIN PROMOCJI

„Spicy is better with Sprite”

 

1. Organizator i czas trwania Promocji

1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Spicy is better with Sprite” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Promocja odbywa się w okresie od dnia 29 kwietnia 2024r. od godziny 12:00 do dnia 31 maja 2023r. do godziny 17:00, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

1.3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4. Promocja zostanie przeprowadzona w sieci restauracji Berlin Doner Kebap. Lokalizacje restauracji, można znaleźć pod wskazanym linkiem https://www.berlindonerkebap.com/restauracje/wszystkie/

1.5. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094).

2. Uczestnik Promocji.

2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2023 r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.

2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

3. Zasady przeprowadzenia Promocji.

3.1. Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:

a) dokonać zakupu minimum 2 promocyjnych zestawów Promo Sprite Sztos, dalej "Produkt Promocyjny", zachować paragon z kasy fiskalnej, dalej „Paragon”, dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. Zeskanować cały Paragon za pomocą skanera paragonów w Aplikacji Coca‑Cola. Każdy prawidłowo zeskanowany i zweryfikowany Paragon, staje się „Papryczką”. 1 Produkt Promocyjny jest równy 1 Papryczce.

b) postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wprowadzić Papryczki i wymienić je na nagrodę, o której mowa w pkt. 4 poniżej.

4. Nagrody w Promocji.

4.1. 330 kodów do wykorzystania na pyszne.pl (kod dedykowany dla wybranych restauracji Berlin Doner Kebap. Lista restauracji pod linkiem https://www.pyszne.pl/berlin-doner-kebap), każdy o wartości 40,00 złotych.

ZASADY REALIZACJI KODU PYSZNE.PL

Każdy kod jest ważny do 31.10.2024 r. Kod rabatowy upoważnia do zamawiania jedzenia przez stronę internetową www.pyszne.pl, tylko w restauracjach Berlin Doner Kebap, znajdujących się pod linkiem https://www.pyszne.pl/berlin-doner-kebap oraz oferujących płatność online. Kodem można posługiwać się wielokrotnie do wyczerpania limitu w wysokości 40 zł lub do upływu terminu ważności. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.pyszne.pl/kod-rabatowy. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na inną rzecz czy prawo i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

5. Termin wydania nagród

Wszystkie nagrody wymienione w pkt. 4 niniejszego regulaminu, będą wydawane bezpośrednio przez Aplikację Coca‑Cola, w postaci kodu, po spełnieniu warunków z pkt. 3.1. Zasady realizacji każdej nagrody, zostały szczegółowo opisane w pkt. 4 powyżej. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora promocji.

6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 14 czerwca 2024r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja promocji – „Spicy is better with Sprite” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Spicy is better with Sprite”

6.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5. Postępowanie reklamacyjne nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola, takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej aplikacji.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7.2. Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.