NASZE ZAANGAŻOWANIE W PRAWA CZŁOWIEKA

Poszanowanie praw człowieka to dla nas wartość fundamentalna. a naszym celem jest zapewnienie światu świeżego spojrzenia i zmienianie go na lepsze.

Nasze zaangażowanie w prawa człowieka jest głębokie i długotrwałe. Byliśmy jedną z pierwszych firm, które poparły Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz konkretne dobrowolne standardy odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie praw człowieka. Od tego czasu staramy się tworzyć wiodący w branży program rygorystycznej, należytej staranności, ciągłego zaangażowania i innowacyjnego programowania, aby poprawić jakość życia najbardziej narażonych interesariuszy, na których wpływa nasza działalność i łańcuch wartości.

Nasz dedykowany zespół ds. globalnych praw człowieka współpracuje z liderami w obrębie całej firmy i systemu, aby we wszystkim, co robimy, uwzględniać poszanowanie praw człowieka. Zawsze staramy się stawać lepszymi i działać lepiej, mając na uwadze jeden niezmienny cel: nieść dobro w życie w całym naszym łańcuchu wartości.

Nasza wizja jutra:

W roku 2022 przeprowadziliśmy całościowy i rygorystyczny przegląd naszego programu ochrony praw człowieka. Zaangażowaliśmy kluczowych interesariuszy zewnętrznych i partnerów wewnętrznych, aby dowiedzieć się, co robimy dobrze, a co możemy zrobić lepiej — oraz aby zrozumieć najpoważniejsze wyzwania w zakresie praw człowieka, przed którymi stoją nasi najbardziej narażeni interesariusze. Analizie każdego aspektu naszego programu i krajobrazu praw człowieka przyświeca jeden cel: zapewnienie, że The Coca‑Cola Company pozostanie liderem należytej staranności w zakresie praw człowieka i odpowiedzialnego biznesu dla przyszłych pokoleń. 

Wynikiem naszej pracy jest Real IMPACT.

Real IMPACT to nowy model, który pozwoli nam zmienić przyszłość. Jego podstawą jest wzmacnianie pozycji. Aby urzeczywistnić nasze ambicje, Real IMPACT opiera się na trzech kluczowych inicjatywach: Wpływ na Pracę, Wpływ na Rolnictwo i Wpływ na Innowację [Impact Work, Impact Agriculture and Impact Innovation].

Wierzymy, że odpowiedzialne firmy powinny dążyć do poprawy życia interesariuszy znajdujących się w trudnej sytuacji, dając im możliwości i narzędzia, aby mogli realizować własne nadzieje, a także nadzieje swoich rodzin i społeczności. Real IMPACT polega na realizowaniu tej wizji poprzez dążenie do lepszego jutra. Real IMPACT reprezentuje model, który będziemy stosować w celu zapewniania i raportowania naszych programów i inicjatyw dotyczących praw człowieka w przyszłości. 

Wpływ na Pracę

Inicjatywa skupiona na wzmocnieniu pozycji pracowników w obrębie całego łańcucha wartości — od pracowników wyższego szczebla łańcucha dostaw i ponad 700 tys. pracowników naszego systemu po pracowników niższego szczebla zajmujących się zbiórką odpadów, którzy umożliwiają recykling na całym świecie.

Raport dotyczący środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania korporacyjnego za rok 2022.

Wpływ na Rolnictwo

Inicjatywa skupiona na wprowadzaniu znaczących i trwałych zmian w życiu osób, na które mają wpływ towary stanowiące podstawę naszych produktów — od drobnych rolników i ich rodzin po społeczności, którym służymy.

Raport dotyczący środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania korporacyjnego za rok 2022.

Wpływ na Innowację

Inicjatywa skupiona na opracowywaniu transformacyjnych programów należytej staranności i rekultywacji za pośrednictwem nowych technologii i prowadzeniu kreatywnych współprac partnerskie z interesariuszami i ekspertami.

Więcej o prawach człowieka

Zarządzanie prawami człowieka

Dotrzymujemy naszych zobowiązań dzięki stosowaniu polityk, należytej staranności, nadzoru i jawności informacji.

Historie mające wpływ

Wraz z naszymi interesariuszami i partnerami wprowadzamy znaczące zmiany na przestrzeni całego naszego łańcucha wartości.