REGULAMIN Promocji

„Spróbuj z Coca‑Cola!”

 

1.             Organizator i czas trwania Promocji

1.1.      Organizatorem Promocji pod nazwą „Spróbuj z Coca‑Cola!” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Promocja odbywa się w okresie od dnia 15 grudnia 2023r. od godziny 12:00 do dnia 12 stycznia 2024r. do godziny 17:00, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

1.3.      Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4.      Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094).

 

2.             Uczestnik Promocji.

2.1.      Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 15 grudnia 2023 r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.

2.2.      W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3.      Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Promocji.

3.1       Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:

a)     dokonać zakupu minimum 3 promocyjnych napojów spośród wszystkich pojemności butelek PET Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero Cukru, Coca‑Cola Zero Cukru Zero Kofeiny, dalej "Produkt Promocyjny", które zawierają pod nakrętką butelki, niepowtarzalny kod („Kod”), zachować nakrętkę opakowania Produktu Promocyjnego oraz paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. 1 Kod jest równy 1 Tokenowi.

b)         zdobyć 500 punktów z gry;

c)    postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wprowadzić Tokeny oraz 500 punktów z gry i wymienić je na nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. poniżej.

3.2        Każdy Uczestnik może odebrać po 1 nagrodzie z każdego rodzaju nagród, w każdej z transz w okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem treści pkt 3.1. powyżej.

3.3        Wszystkie nagrody w Promocji zostały podzielone na cztery (4) transze, które zostaną uruchomione do odebrania przez Uczestników w Aplikacji zgodnie z pkt. 3.1:

1. transza nagród zostanie uruchomiona 15 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 1: 1250 szt. kodów na Glovo - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

2.  transza nagród zostanie uruchomiona 22 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 2: 1250 szt. kodów na Glovo - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

3.  transza nagród zostanie uruchomiona 29 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 3: 1250 szt. kodów na Glovo - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

4.  transza nagród zostanie uruchomiona 5 stycznia 2024 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 4: 1250 szt. kodów na Glovo - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

Nieodebrane nagrody z transz od 1 do 3, przechodzą na każdą kolejną transzę. Nieodebrane nagrody z transzy 4 pozostają własnością Organizatora promocji.

 

4.             Nagrody w Promocji.

4.1.      5000 kodów do wykorzystania na platformie Glovo, każdy o wartości 20,00 złotych.

WAŻNOŚĆ KODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH TRANSZ:

Kody z transzy 1 – należy wykorzystać do 12.01.2024

Kody z transzy 2 – należy wykorzystać do 19.01.2024

Kody z transzy 3 – należy wykorzystać do 26.01.2024

Kody z transzy 4 – należy wykorzystać do 02.02.2024

 

ZASADY REALIZACJI KODÓW GLOVO:

Kod, otrzymany w aplikacji Coca‑Cola, wpisz na etapie wyboru metody płatności, w polu kod promocyjny.

 

5.             Termin wydania nagród

Wszystkie nagrody wymienione w pkt. 4 niniejszego regulaminu, będą wydawane bezpośrednio przez Aplikację Coca‑Cola, w postaci kodu, po spełnieniu warunków z pkt. 3.1. Zasady realizacji nagrody, zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.1 powyżej.

 

6.              Postępowanie reklamacyjne.

6.1.      Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 26 stycznia 2024r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

6.3.       Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z  dopiskiem reklamacja promocji – „Spróbuj z Coca‑Cola!” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Spróbuj z Coca‑Cola!”

6.4.      Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5       Postępowanie reklamacyjna nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola, takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej aplikacji.

 

7.             Postanowienia końcowe.

7.1.      Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7.2.      Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3.      Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.