REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Fanta Halloween

 

1.         Organizator i czas trwania loterii.

1.1.     Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Fanta Halloween” zwanej dalej "Loterią", jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.     Loteria rozpoczyna się w dniu 2 października 2023r. i trwa do dnia 15 stycznia 2024r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszeń w Loterii można dokonywać w okresie od dnia 2 października 2023r. od godziny 12:00, do dnia 31 października 2023r do godziny 17:00.

1.3.     Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.     Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.     Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

 

2.        Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1.     Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 2 października 2023r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore. Zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt 4.1.4 poniżej może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca polski numer PESEL oraz ważny polski dowód osobisty.

2.2.     W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, oraz członkowie ich rodzin.

2.3.     Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3.        Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1.     Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna dokonać od dnia 2 października 2023r. do dnia 31 października 2023r. do godziny 17:00 jednorazowo zakupu co najmniej 1 napoju: Fanta w butelce PET o pojemnościach: 500ML, 850ML, 1000ML, 1500ML, 1750ML, 2000ML; Fanta Zero w butelce PET o pojemnościach: 500ML, 850ML, 1000ML, 1500ML; Fanta Zero Shokata w butelce PET o pojemnościach: 500ML, 850ML, dalej "Produkt Promocyjny", zawierającego pod nakrętką butelki, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”). Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 2 października 2023r. od godziny 12:00 do dnia 31 października 2023r do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon z kasy fiskalnej lub fakturę imienną (tj. fakturę wystawioną na rzecz konsumenta) dokumentującą nabycie Produktu Promocyjnego („Dowód zakupu”).

3.2.     Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 2 października 2023r. od godziny 12:00 do dnia 31 października 2023r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić 1 Token na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Tokenowi. Jednocześnie Uczestnik dokonując Zgłoszenia wybiera nagrodę o którą gra, spośród nagród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. poniżej. Przed wyborem nagrody, o której mowa w pkt 4.1.4. poniżej, Uczestnik w Aplikacji jest informowany o dodatkowych warunkach, których spełnienie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z e-karty goodie, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji i regulaminu banku, w tym o konieczności posiadania aplikacji Goodie, danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania e-karty i korzystania z tej karty (numeru PESEL i polskiego dowodu osobistego).

3.3.     O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia.

3.4.     Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu.

3.5.     Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w siedzibie, w dniu 2 października 2023r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień przypadający w okresie przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

3.6.     Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii. Jeden Uczestnik może wygrać nie więcej niż 1 nagrodę spośród wymienionych w pkt  od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej.  Nagroda, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej nie zostanie wydana jeżeli na podany w myśl pkt 5.1. przez zwycięzcę adres do doręczeń, Organizator wysłał uprzednio nagrodę w Loterii.

3.7.     Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.8.     Organizator w dniu 10 listopada 2023r. w swojej siedzibie przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców, może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej („Losowanie Dodatkowe”), w przypadku gdy nagrody nie zostały wylosowane, lub zwycięzcy nagród wyłonieni w myśl pkt 3.2. powyżej nie spełnili w terminie warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie Dodatkowe przeprowadzane jest spośród niewylosowanych Zgłoszeń, przypisanych w myśl pkt 3.2. powyżej. Do wylosowanego w Losowaniu Dodatkowym Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 1 Zgłoszenie rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

3.9.     Organizator w terminie do dnia 30 listopada 2023r. zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego Dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Dowód zakupu powinien zostać doręczony do Organizatora w terminie 6 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Dowód zakupu do Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika.

 

4.        Nagrody.

4.1.     Nagrodami w Loterii są:

4.1.1. 10 głośników JBL Pulse 5, o wartości 1.300,00 zł każdy;

4.1.2. 30 par słuchawek Beats Fit Pro, o wartości 1.150,00 zł każda;

4.1.3. 60 plecaków Cargo o wartości 730,00 zł każdy;

4.1.4.  90 e-kart przedpłaconych goodie, wydawanych w postaci kodu, z zastrzeżeniem pkt 8.7. poniżej, o wartości 400,00 zł każda.

4.2.     Pula nagród w Loterii wynosi 127.300,00 złotych brutto.

 

5.        Odbiór nagrody.

5.1.     Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.4. powyżej są informowani o wygranej bezpośrednio w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Jednocześnie w przypadku wygranej nagrody spośród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej, zwycięzca otrzymuje link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Link/odnośnik zostanie jednocześnie wysłany na adres e-mail zwycięzcy podany w Aplikacji. Przesłany link/odnośnik pozostaje aktywny przez okres 72 godzin od chwili jego wysłania. Zwycięzcy nagród w Losowaniu Dodatkowym są informowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia Losowania Dodatkowego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Aplikacji, w którego treści Organizator przesyła link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem także telefonicznie. Zwycięzcy nagród, o których mowa w 4.1.4. powyżej otrzymują w Aplikacji nagrodę w postaci kodu do wykorzystania na platformie goodie.

5.2.     Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w terminie 72 godzin od uzyskania informacji o wygranej (wysłanie linku/odnośnika przez Organizatora), wpisując w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz adres do doręczeń na terytorium RP. Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej. Niepełnoletni zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na wzięcie udziału w Loterii i zostanie jej zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni obowiązku w terminie, traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.3.     W przypadku, gdy zwycięzca Losowania Dodatkowego nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.4.     Nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres zwycięzcy podany w myśl pkt 5.2. powyżej. Nagrody, o których w pkt 4.1.4. powyżej są wydawane w postaci kodu, który w przypadku wygranej wyświetla się zwycięzcy w Aplikacji.

5.5.     Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

5.6.     Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.7.     Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. Nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy, jeśli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, o którym mowa w pkt 3.9. powyżej.

 

6.        Komisja

6.1.     Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii („Komisja”) i wydał regulamin jej działania.

6.2.     W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.     Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.     Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

7.        Postępowanie reklamacyjne

7.1.     Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 31 grudnia 2023 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 5 stycznia 2023 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.     Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.     Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna

ul. Gawińskiego 7

01 – 645 Warszawa

z dopiskiem reklamacja loterii – "Fanta Halloween"

lub na adres email: reklamacje@fortis.pl

w temacie wiadomości podają reklamacja loterii - „Fanta Halloween

7.4.     Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.     Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2024 r.

7.6.     Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.     Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

8.        Postanowienia końcowe.

8.1.     Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w Aplikacji, na stronie internetowej fortispromocje.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.     Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.  Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując Zgłoszenia do Loterii oświadczają, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii.

8.3.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.     Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.6.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781).

8.7.     Usługodawcą świadczącym usługi na pośrednictwem platforma goodie jest Millennium Goodie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie usługodawcy https://goodie.pl/regulamin. Usługodawca nie pobiera od użytkownika opłat za korzystanie z platformy goodie. Do korzystania z platformy Goodie  oraz e-karty goodie niezbędne jest spełnienie warunków określonych w przywołanym regulaminie w tym podanie niezbędnych danych osobowych zgodnie z żądaniem usługodawcy, oraz posiadanie urządzenia i dostępu do Internetu, a w przypadku korzystania przez użytkownika z platformy w formie aplikacji mobilnej „goodie”, zainstalowanie tej aplikacji na urządzeniu.