REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

MUSIC

1. Organizator i czas trwania Loterii.

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „MUSIC”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2023 r. i trwa do dnia 29 sierpnia 2023 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2023 r. i trwa do dnia 30 czerwca 2023r. do godziny 17:00.

1.3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

2. Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore. Zwycięzcami nagród, o których mowa w pkt 4.1.7 i 4.1.8. Regulaminu mogą zostać wyłącznie osoby które ukończyły 21 lat. W przypadku pozostałych nagród zwycięzcami mogą zostać osoby pełnoletnie. Zastrzeżenie ukończonego 21 roku życia jest konieczne w celu prawidłowej realizacji vouchera, o którym mowa w pkt 4.1.7. i 4.1.8. i wynika z warunków i zasad określonych przez organizatorów tychże festiwali. Treść voucherów dostępna jest w Aplikacji.

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp. j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1. W okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. do godziny 17:00 każda osoba, która dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 produktu: Coca‑Cola lub Coca‑Cola Zero Cukru w butelce o pojemności 0,5L; 0,85L; 1,0L; 1,5L; 1.75L; 2,0L lub Coca‑Cola ZERO Cukru ZERO Kofeiny: 0,5L; 0,85L i 1,0L zawierającej pod nakrętką niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”), może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 1 czerwca 2023r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2023r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować nakrętkę z kodem oraz paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. Kody nie znajdują się pod tzw. nakrętkami na uwięzi, tj. nakrętkami trwale związanymi z butelką.

3.2. Aby wziąć udział w Loterii, należy w Aplikacji, w okresie od dnia 1 czerwca 2023r. od godziny 12:00 do 30 czerwca 2023r. do godziny 17:00, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród”, wymienić co najmniej 1 Token na los w Loterii („Los”), wybrać nagrodę, o którą grać będzie Uczestnik spośród wymienionych w pkt 4.1. poniżej, a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Tokenowi. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.7. i 4.1.8. poniżej, są losowane w dniu 3 lipca 2023r. Uczestnik przed wyborem nagrody jest informowany o warunku ukończenia 21 roku życia.

3.3. Organizator w swojej siedzibie w dniach: 15 czerwca 2023 r., 22 czerwca 2023r., 3 lipca 2023r., przeprowadza losowania zwycięzców nagród, dalej „Losowanie”. W Losowaniu, które odbywa się w dniu:

◦ 15 czerwca 2023r. udział biorą Zgłoszenia przesłane do Organizatora w okresie od dnia 1 czerwca 2023r. od godziny 12:00 do dnia 14 czerwca 2023r. W Losowaniu do wygrania jest 6 nagród, o których mowa w 4.1.2. poniżej i 3 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.3. poniżej;

◦ 22 czerwca 2023r. udział biorą Zgłoszenia przesłane do Organizatora w okresie od dnia 1 czerwca 2023r. od godziny 12:00, do dnia 21 czerwca 2023r. W Losowaniu do wygrania są 2 nagrody, o których mowa w 4.1.4. poniżej i 2 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.5. poniżej;

◦ 3 lipca 2023r. udział biorą Zgłoszenia przesłane do Organizatora w okresie od dnia 1 czerwca 2023r. od godziny 12:00, do dnia 30 czerwca 2023r. do godziny 17:00. W Losowaniu do wygrania są 2 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. poniżej, 4 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.6. poniżej, 2 nagrody, o których mowa w pkt 4.1.7. poniżej i 1 nagroda, o której mowa w pkt 4.1.8. poniżej.

3.4. Bezpośrednio po wylosowaniu zwycięzców, o których mowa w pkt 3.3. powyżej, Organizator wylosuje dodatkowo 1 Zgłoszenia rezerwowe do każdej wylosowanej nagrody. Zgłoszenie rezerwowe jest losowane w celu stworzenia listy rezerwowej, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych w pkt 5.2. Regulaminu.

3.5. Losowania przeprowadzane są przez Organizatora, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór Zgłoszenia. We wszystkich losowaniach biorą udział Zgłoszenia, które oznaczane są po wylosowaniu jako zgłoszenia zwycięskie. W przypadku niemożności użycia programu losującego, o którym mowa powyżej, losowania przeprowadzone są w ten sposób, że do każdego Zgłoszenia przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik do którego Zgłoszenie należy. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr, z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym losowaniu – najwyższy numer Zgłoszenia. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach. O wyborze sposobu losowania decyduje komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, bezpośrednio przed przeprowadzeniem losowania.

3.6. Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Loterii.

3.7. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.8. Organizator w terminach do dnia 10 lipca 2023r. zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego paragonu dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego („Paragon”) oraz nakrętki opakowania Produktu Promocyjnego. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Paragonu i nakrętki opakowania Produktu Promocyjnego, do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Paragon i nakrętka opakowania Produktu Promocyjnego powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Paragon i nakrętkę opakowania Produktu Promocyjnego do Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika.

4. Nagrody Loterii.

4.1. Nagrodami w Loterii do wygrania w trakcie Losowań są:

4.1.1. 2 vouchery na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Lollapalooza” w Niemczech (9 – 10 września 2023r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 14.880,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.653,00 zł, o łącznej wartości 16.533,00 zł;

4.1.2. 6 voucherów na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Tomorrowland Summer” w Belgii (28- 30 lipca 2023r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 16.780,80 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.865,00 zł, o łącznej wartości 18.645,80 zł;

4.1.3. 3 vouchery na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Tomorrowland Summer” w Belgii (28-30 lipca 2023r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 18.902,40 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.100,00 zł, o łącznej wartości 21.002,40 zł;

4.1.4. 2 vouchery na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Untold, Cluj-Napoca Transylvania” w Rumunii (3 – 6 sierpnia 2023r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 15.542,40 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.727,00 zł, o łącznej wartości 17.269,40 zł;

4.1.5. 2 vouchery na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Sziget”, Węgry (11 – 13 sierpnia 2023r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 15.312,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.701,00 zł, o łącznej wartości 17.013,00 zł;

4.1.6. 4 vouchery na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Tomorrowland Winter”, Francja (marzec 2024r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 21.120,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.347,00, o łącznej wartości 23.467,00 zł;

4.1.7. 2 vouchery na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Coachella”, Stany Zjednoczone (kwiecień 2024r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 38.431,20 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.270,00 zł, o łącznej wartości 42.701,20 zł;

4.1.8. 1 voucher na usługę turystyczną dla 2 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Coachella”, Stany Zjednoczone (kwiecień 2024r.), transfer i zakwaterowanie, o wartości 44.767,20 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.974,00, o łącznej wartości 49.741,20 zł;

4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 505.524,40 zł brutto.

5. Odbiór nagrody.

5.1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1. powyżej są informowani o wygranej, w terminie 1 dnia roboczego od dnia Losowania, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Aplikacji. W wiadomości e-mail Organizator informuje zwycięzcę o konieczności podania danych, o których mowa w pkt 5.2. poniżej, za pośrednictwem formularza online, do którego link/odnośnik zawarty jest w treści przesłanej wiadomości e-mail.

5.2. Wszyscy zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1. powyżej w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, wpisując w odpowiednich rubrykach:

5.2.1. imię, nazwisko, adres doręczeń na terytorium RP, adres e-mail i numer telefonu, zgodne z danymi podanymi w Aplikacji w trakcie dokonania Zgłoszenia, oraz dodatkowo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo;

5.2.2. oświadczyć poprzez zaznaczenie pola checkboxa/okienka potwierdzenia, iż zwycięzca jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2 powyżej oraz że zwycięzca zapoznał się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki oraz, zasadami realizacji nagród, o których mowa w pkt 4.1. powyżej;

5.2.3. oświadczyć poprzez zaznaczenie pola checkboxa/okienka potwierdzenia, że zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów Loterii, w tym wydania nagrody w Loterii.

5.3. Każdy zwycięzca powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia otrzymania e-mail z informacją o wygranej. W przypadku, gdy zwycięzca Losowania nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, lub nie spełni warunków określonych w pkt 2.1. powyżej traci prawo do nagrody, a osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 1 dnia roboczego, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do 1 zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, lub nie spełni warunków określonych w pkt 2.1. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.4. Nagrody w Loterii są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres zwycięzcy podany w myśl pkt 5.2.powyżej. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego. Jednakże w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, realizacja nagrody, o których mowa w pkt 4.1. powyżej nie będzie możliwa (strajk, ograniczenia epidemiologiczne, wstrzymane lub odwołane połączenia lotnicze, odwołany festiwal przez jej organizatora), zwycięzcy tejże nagrody zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny w równowartości nagrody. W związku z tym, Organizator skontaktuje się w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wypłatę ekwiwalentu, za pomocą połączenia telefonicznego, a następnie za pomocą e-mail prześle do zwycięzcy formularz z wymaganymi do odbioru nagrody oświadczeniami (w tym o numerze rachunku bankowego, na który ma wpłynąć niniejszy ekwiwalent pieniężny), który zwycięzca zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora w terminie 2 dni od dnia wysłania e-mail z formularzem. Jeżeli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, ekwiwalent zostanie przekazany w formie przekazu pocztowego na adres zwycięzcy.

5.5. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, ustawa o PDOF), co oznacza, że od wartości nagród podanej w pkt 4.1. powyżej, Organizator potrąca podatek w wysokości 10% wartości nagrody, stanowiący równowartość nagrody pieniężnej i przeznacza ją na zapłatę podatku.

5.8. Nagrody w Loterii zostaną wydane do dnia 31 lipca 2023r. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora.

6. Komisja.

6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne.

7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 sierpnia 2023 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 19 sierpnia 2023 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja loterii – "MUSIC" lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie email wpisując reklamacja loterii – "MUSIC”

7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 29 sierpnia 2023 r.

7.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronach internetowych Loterii pod adresem: www.fortispromocje.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. Warunki i zasady realizacji nagród o których mowa w pkt 4.1. są zamieszczone w Aplikacji.

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781).