REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Kinley – Należy Ci się

 

1.             Organizator i czas trwania loterii.

1.1.      Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Kinley – Należy Ci się” zwanej dalej "Loterią", jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Loteria rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2023r. i trwa do dnia 30 marca 2024r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszeń w Loterii można dokonywać w okresie od dnia 2 listopada 2023r. od godziny 12:00, do dnia 3 stycznia 2024r. do godziny 17:00.

1.3.      Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.      Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.      Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

 

2.             Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1.      Uczestnikiem Loterii może być pełnoletnia osoba fizyczna ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore.

2.2.      W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, oraz członkowie ich rodzin.

2.3.      Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1.      Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna dokonać od dnia 2 listopada 2023r. do dnia 3 stycznia 2024r. do godziny 17:00 jednorazowo zakupu co najmniej 1 napoju Kinley w butelce PET lub puszce, dalej "Produkt Promocyjny", zawierającego pod nakrętką butelki, lub zawleczką puszki niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”). Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 2 listopada 2023r. od godziny 12:00 do dnia 3 stycznia 2024r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować nakrętkę/zawleczkę z Kodem oraz paragon z kasy fiskalnej lub fakturę imienną (tj. fakturę wystawioną na rzecz konsumenta) dokumentującą nabycie Produktu Promocyjnego („Dowód zakupu”).

3.2.      Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 2 listopada 2023r. od godziny 12:00 do dnia 3 stycznia 2024r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić 1 Token na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Tokenowi. Jednocześnie Uczestnik dokonując Zgłoszenia wybiera nagrodę o którą gra, spośród nagród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej.

3.3.      O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia.

3.4.      Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu.

3.5.      Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w siedzibie, w dniu 2 listopada 2023r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień przypadający w okresie przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

3.6.      Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii. Jeden Uczestnik może wygrać nie więcej niż 1 nagrodę spośród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej. Nagroda, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej nie zostanie wydana jeżeli na podany w myśl pkt 5.1. przez zwycięzcę adres do doręczeń, Organizator wysłał uprzednio nagrodę w Loterii.

3.7.      Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.8.      Organizator w dniu 10 stycznia 2024r. w swojej siedzibie przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców, może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. poniżej („Losowanie Dodatkowe”), w przypadku gdy nagrody nie zostały wylosowane, lub zwycięzcy nagród wyłonieni w myśl pkt 3.2. powyżej nie spełnili w terminie warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie Dodatkowe przeprowadzane jest spośród niewylosowanych Zgłoszeń, przypisanych w myśl pkt 3.2. powyżej. Do wylosowanego w Losowaniu Dodatkowym Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 1 Zgłoszenie rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem. Losowanie Dodatkowe jest prowadzone przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców.

3.9.      Organizator w terminie do dnia 30 stycznia 2024r. zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego Dowodu zakupu oraz nakrętki/zawleczki ze zgłoszonym Kodem z opakowania Produktu Promocyjnego. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Dowodu zakupu i nakrętki/zawleczki ze zgłoszonym Kodem z opakowania Produktu Promocyjnego, do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Dowód zakupu i nakrętka/zawleczka Produktu Promocyjnego powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie 6 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Dowód zakupu i nakrętkę/zawleczkę ze zgłoszonym Kodem z opakowania Produktu Promocyjnego do Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika.

 

4.             Nagrody.

4.1.      Nagrodami w Loterii są:

4.1.1.  384 zestawów personalizowanych szklanek Kinley, o wartości 200,00 zł każdy;

4.1.2.  100 zestawów barmańskich z lampką, o wartości 650,00 zł każdy;

4.1.3.  16 projektorów BENQ GV11, o wartości 1.900,00 zł każdy;

4.2.      Pula nagród w Loterii wynosi 172.200,00 złotych brutto.

 

5.             Odbiór nagrody.

5.1.      Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej są informowani o wygranej bezpośrednio w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Jednocześnie w przypadku wygranej nagrody, zwycięzca otrzymuje link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Link/odnośnik zostanie jednocześnie wysłany na adres e-mail zwycięzcy podany w Aplikacji. Przesłany link/odnośnik pozostaje aktywny przez okres 72 godzin od chwili jego wysłania. Zwycięzcy nagród w Losowaniu Dodatkowym są informowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia Losowania Dodatkowego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Aplikacji, w którego treści Organizator przesyła link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem także telefonicznie.

5.2.      Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w terminie 72 godzin od uzyskania informacji o wygranej (wysłanie linku/odnośnika przez Organizatora), wpisując w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz adres do doręczeń na terytorium RP. Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej.

5.3.      W przypadku, gdy zwycięzca Losowania Dodatkowego nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.4.      Nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.3. powyżej są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres zwycięzcy podany w myśl pkt 5.2. powyżej.

5.5.      Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

5.6.      Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.7.      Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 28 lutego 2024 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. Nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy, jeśli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, o którym mowa w pkt 3.9. powyżej.

 

6.             Komisja

6.1.      Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii („Komisja”) i wydał regulamin jej działania.

6.2.      W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.      Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.      Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

7.             Postępowanie reklamacyjne.

7.1.      Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 marca 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 20 marca 2024 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.      Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja loterii – " Kinley – Należy Ci się" lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja loterii - „Kinley – Należy Ci się

7.4.      Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.      Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 marca 2024 r.

7.6.      Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.      Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

8.             Postanowienia końcowe.

8.1.      Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w Aplikacji, na stronie internetowej fortispromocje.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.      Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.      Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.5.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781).